Mit tanít a Biblia az azonos nemek közötti házasságról?

Lásd ezt az oldalt: angol (english)
ádám és éva. Copyrighted - Films for Christ.

A szexualitás Isten szerinti rendje - eltérés az eredeti rendtõl

„Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nõvé teremtette õket.” —1Mózes 1,27

„Azután ezt mondta az úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillõ segítõtársat. Formált tehát az úristen a földbõl mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi; mert minden élõlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élõlénynek, de az emberhez illõ segítõtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberbõl kivett oldalbordát asszonnyá formálta az úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testembõl való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberbõl vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté. Még mindketten mezítelenek voltak: az ember és a felesége; de nem szégyellték magukat.” —1Mózes 2,18-25

Aférfi és a nõ egyaránt Isten képmása, amit a férfi és nõ közötti Isten szerinti egység fejez ki, amelyben Isten teremtõ ereje, életadó, önmagát odaadó és erkölcsi természete tökéletesen kifejezésre jut. Ez csak heteroszexuális egységben lehetséges.

Mikor Isten társat teremtett ádámnak, évát teremtette, nem pedig egy másik ádámot. Ez azt jelenti, hogy a tökéletes kapcsolathoz bizonyos mértékû különbség és egyezõség egyaránt szükséges, ez utóbbi oly annyira, hogy ádám így kiáltott fel „Ez most már csontomból való csont, testembõl való test”. Az emberek közötti kötõdés normális módja a heteroszexuális viszony, amire a testünk és az érzelemvilágunk is tervezve lett.

Ha Isten szándékában a hetero- és a homoszexuális házasság egyaránt szerepelt volna, akkor úgy tervezte volna a testünket, hogy mindkét módon tudjunk szaporodni, és mindkét fajta szexuális érintkezés egészséges és természetes volna. A homoszexuálisok anális közösülése a megbetegedés szempontjából nagyon kockázatos, amirõl a Biblia úgy beszél, hogy a homoszexuálisok „el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban”. A homoszexuálisok 1%-a ér csak meg idõs kort.

Amit Jézus tanított

„õ így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtõ kezdettõl fogva férfivá és nõvé teremtette õket?” —Máté 19,4

„Mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nõvé teremtette az Isten.” —Márk 10,6

Amikor Jézust a házasságról kérdezték, õ visszament egészen a házasság Mózes könyvében található meghatározásához, ami elmondja, hogy a házasság férfi és nõ között létezik és egy életre szól. Jézus úgy mutatta be a teremtésrõl szóló beszámolót, hogy az mérvadó volt az õ földi életének idején is. Ami pedig mérvadó Jézusnak, az mérvadó a keresztényeknek is. Bár Jézus maga nem tanított a homoszexualitásról, az, ahogy a házasság alapelveként mutatta be a teremtéstörténetben leírtakat (a Törvénynél is fontosabb alapelvként), nem hagy kétséget a véleménye felõl.

Amit az apostoli levelek tanítanak

„Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki õket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a nõi nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban; férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévelygésük méltó jutalmát önmagukban.” —Róma 1,26-27

„Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörõk, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedõk, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.” —1 Korinthus 6,9-10

„És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegõk és az engedetlenek, a hitetlenek és a bûnösök, a szentségtelenek és a szentségtörõk, az apa- és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvõk ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással.” —1 Timóteus 1,9-10

Ez a három idézet mutatja, hogy a homoszexuális vágyak és tettek természetellenesek, szégyenletesek, és ellenkeznek az egészséges tanítással és kizárják az embert Isten Királyságából. Ezért mindez nem lehet egy keresztény, az egyház által jóváhagyott házasság alapja. Az egyház feladata az emberek megmentése, nem pedig a hozzájárulás az elkárhozásukhoz. Olyan házasságot nem hagyhat jóvá az egyház, ami olyan tetteken alapul, melyek kizárják a párt az örök üdvösségbõl. Nem számít, hogy a társadalom mit hagy jóvá. Isten törvénye egyértelmû: az azonos nemûek között kötött házasság nem Isten szerint való.

Elég szilárd alapot nyújtanak az érzelmek a házassághoz?

Hollywood terjesztette el azt a mesét, hogy a házasságban „csak a szerelem számít.” Ez egyszerûen nem igaz. A házasság nem alapul jobban az érzelmeken, mint bármilyen más kapcsolat az életben. A házasság, mint sok egyéb tevékenység, érzelmekkel jár, de nem bizonyos érzelmek jelenléte hozza létre. Nem tagadom, hogy sok homoszexuális mély érzelmeket táplál a partnere iránt, de azt állítom, hogy akármilyen mélyek is az érzelmek, Isten szemében nem házasság az, amiben élnek. Az csak egy szép önámítás.

Az még nem igazolja az érzelmeket, ha mélyek és erõsek. A kábítószerhez, a házasságtöréshez, az alkoholizmushoz, a pénz szeretetéhez vagy az önzéshez hasonlóan vannak érzelmek, amik erõsek és csábítóak, de végül szörnyen romboló hatásúak. Az azonos nemûek házasságát nem az érzelmek szempontjából kell nézni. A házasság több mint a szexuális gyönyörök központja. A házasság a társadalom építõeleme, ami számtalan más építõelemmel van kapcsolatban.

Az azonos nemûek közötti házasságok nem tartósak. A homoszexuálisok kevesebb, mint 5%-ának volt valaha is 3 évnél hosszabb kapcsolata. A szex nem minden. A vágy nem tarthat meg egy alapvetõen labilis kapcsolatot.

A társadalom, az egyház és a homoszexuális házasságok

Két leszbikus az esküvõjükön. Copyrighted - Jeremiah Films.
© Jeremiah Films

A házasság egy alapvetõ társadalmi intézmény, ami nem két egyén érzelmi kielégülése miatt, hanem a szélesebb közösség javára létezik és Isten áldása vagy átka kíséri. Az a társadalom, ami a helyes tettek és alapelvek fölé helyezi az érzelmi kielégülést, rövid idõn belül utat enged különbözõ szenvedélyeknek, korrupciónak, s végül összeomlik. Isten megítél minden olyan társadalmat, amely elfogadja az azonos nemûek közötti házasságot.

Azt is hiszem, hogy Isten megítéli azt a társadalmat is, ami a homoszexuális pároknak megengedi az örökbefogadást és a spermabankok használatát. Az õ Igéje a társadalom fölött áll, és mély sötétség az eredménye annak, amikor Szavát a haladás és a felvilágosodás nevében lobogtatják. Nem igazíthatjuk Isten Szavát hangadó kisebbségi csoportokhoz. Bár néhány állam törvénybe iktatott ezen gonoszságokat engedélyezõ passzusokat, Isten igazi egyházának szilárdan meg kell állnia, és a keresztény papságnak nem szabad szentesítenie az azonos nemûek közötti házasságot. Egy olyan egyház sem szentesítheti homoszexuálisok vagy leszbikusok egyesülését, amely komolyan veszi a Bibliát.

Idevágó válaszok a ChristianAnswers.Net-en:

Fotó hitelek

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: John Edmiston. Közreadta az Films for Christ, engedéllyel.

Copyright © 1997, John Edmiston, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page