Може ли Библията да бъде непогрешима ако е написана от погрешими човеци? И ако не, как може да я приемаме като буквална истина?

Няма никаква логична причина защо това не може да е вярно. Все пак, дори и погрешни хора могат да направят нещата правилно понякога, особено ако са надзираване от Някой който е непогрешен.

Християните не твърдят че хората които са написали книгите на Библията са били винаги точни във всичко което са казали или направили. Просто вярваме че Библията е права когато твърди че Господ е водел тези мъже в тяхната задача на написване на Писанието, по такъв начин че резултатът да бъде непогрешна книга. Апостолът Петър несъмнено е казал някои глупави неща през живота си, но Господ не му е позволил да разбърка Библията с тези грешки.

2 Tимотея 3:16 съдържа класическото твърдение че Библията е произведено от Господ, не само мъже:

Всичкото писание <е> боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;

Едно стандардно обяснение за идеята на “вдъхновение” е дадено от Райри:

Божието надзрение на тези човешки автори така че, използвайки техните лични индивидуални личности, те сътворили и записали без грешка Неговото откровение на човек в думите на оригиналните автографи. (Чарлз Райри, A Survey of Bible Doctrine (Chicago: Moody Press, 1972), p. 38)

Не знаем точно как Господ е постигнал целта си на осигуряване на изцяло точна Библия. 2 Peter 1:21 дава малко проницателност:

защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Думата “говорили” в тази верса е също използвана в Aктове 27:15 да опише как голяма буря е издухала кораба на апостола Павел от пътя си из Средиземно море. Бурята решила тяхното предназначение към Малта. Също така, Господ е водил писателите на Светото Писание да произведат точното послание което Той е искал.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Откъде знаем че Библията е вярна? Отговор

  • Като казваме че Библията е Думата на Господ, означава ли че е изцяло доверима, или съдържа незначителни неточностти в детайли от историята и науката? Отговор

  • Kenneth Boa, God, I Don't Understand (Wheaton: Victor Books, 1971).

  • Henry Thiessen, Lectures in Systematic Theology, rev. ed. (Grand Rapids: Eerdmans, 1979).

Author: Dr. John Bechtle

Translated by: Vlad Velinov

Авторски права © 1996, Films for Christ, Всички права запазени - с изключение на споменатите в страницата “Usage and Copyright” щедро позволяващи на потребителите на ChristianAnswers.Net да използват този материал у дома, за лични свидетелства, в църкви и училища.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ