Waarom en hoe moeten we bidden en handelen voor de lijdende kerk?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Indonesische

“…als navolgers van Christus moeten we een drastisch besluit nemen: we moeten het vijandbeeld van ons afschudden, dat we gemaakt hebben van hen die ons vervolgen. Want vanaf het moment, dat we van iemand een vijand hebben gemaakt, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken om hen te bereiken! We moeten voor hen bidden en zelfs de mensen liefhebben, die ons haten.”
—Anne van der Bijl

Door Anne van der Bijl, stichter van Open Doors

Brother Andrew of Open Doors Elk jaar, doen miljoenen christenen over de hele wereld mee met de Internationale Dag van Gebed voor de Vervolgde kerk. Graag wil ik een ieder, die hieraan deelneemt, bedanken namens al die miljoenen vervolgde Christenen, die in landen wonen, waar het geloof zo'n hoge prijs vraagt.

We moeten stem geven aan die 200 miljoen Christenen wereldwijd, die in grote verdrukking zijn (voorbeelden).

We zullen onze stem moeten laten horen tegen die onderdrukkende regimes waar gruwelijke dingen gebeuren, omdat we niet genoeg onze mond opendoen als kerk in de vrije wereld. We spreken niet genoeg met onze hemelse Vader over deze zaken en we spreken niet genoeg tegen en door onze vertegenwoordigers in de regering.

Over heel de wereld is de situatie hetzelfde: het lijden is ondraaglijk zonder onze hulp. Maar wat is voor dit lijden de oplossing? De Bijbel leert ons duidelijk, dat we vergeving en verzoening moeten zoeken in overvloedig gebed.

[Een Bijbelstudie over Hoe te bidden voor de vervolgde kerk kunt u hieronder vinden.]

Onlangs was ik in een Christelijke stad, die in één nacht totaal vernield was door een wilde Moslim menigte. Hierbij werden 10.000-20.000 Christenen dakloos en daarenboven hadden ze al hun bezittingen voor hun eigen ogen vernield zien worden. Vlak hierna hielden we een grote samenkomst met Christenen en Moslims en we spraken over vergeving en verzoening.

Waarom? Omdat het leven doorgaat zelfs tijdens en na de vervolging! We moeten zoeken naar zulke gelegenheden, niet de nood, niet alleen de crisis, maar de gelegenheden en de oplossingen die God biedt aan hen die Hem toegewijd zijn.

Op diezelfde dag ontving ik een telefoontje van de Hoofd- Imam (Moslim leider) van dat land. Hij zei: “Broeder Anne, kunt u alstublieft met mij komen bidden? Ik ben erg ziek!”

Dus ik besloot een plaatselijke voorganger mee te nemen, die juist vrijgekomen was uit de gevangenis; een man, die had geleden door wat de Moslims hem hadden aangedaan. Samen met andere leden van ons Open Doors team, gingen we deze Hoofd-Imam opzoeken. Daar heb ik precies uitgelegd wie Jezus was. Ik gaf getuigenis van mijn persoonlijk geloof in Christus. Daarna begon ik te bidden en legde deze Imam de handen op en terwijl ik bad voelde ik een hand op mijn hand. Het was de hand van de voorganger die juist uit de gevangenis was gekomen. Wat een perfecte illustratie van de leer van Jezus: bidt voor hen die u vervolgen.

Christenen hebben een antwoord op zulke situaties, waarvan de wereld absoluut geen weet heeft. Maar als volgelingen van Christus moeten we een stap durven doen: we moeten dat vijandbeeld, van hen die ons vervolgen, van ons afschudden. Want op het moment dat we een vijandbeeld scheppen van iemand, kan Gods liefde niet langer door ons heen werken om hen te bereiken! We moeten bidden voor onze vijanden en hen, die ons haten, zelfs liefhebben.

Dus het staat vast, dat de manier waarop Christenen het leven met God voorleven, de krachtigste boodschap is, die we kunnen uitdragen. Dit gaat verre uit boven woorden of methoden, die we toepassen om de wereld in nood te bereiken. Het is het antwoord op de vraag: 'wie is God?' Christenen moeten naar hun hart wijzen en zeggen: “Hier is God! Hij woont in mij. En ik ben bereid voor Hem te sterven en ik ben ook bereid voor jou te sterven, want dat deed Hij voor ons aan het kruis op Golgota!” Niets anders werkt in deze tijd van grote confrontaties, tenzij en totdat elke Christen niet alleen bereid is om zijn leven te geven, maar dit op een dag ook werkelijk doet.

Ik daag de Christenen van de wereld uit om te bidden voor hun vervolgde broeders en zusters, om in actie te komen te hunner behoeve en zelf ook het leven van Jezus te leven in deze wereld in nood, die rondom ons is. Pas dan zullen we een radikale verandering zien in de levens van mensen. Slechts dan zullen we zien, dat de haat van deze wereld wordt vervangen door de liefde van Christus.

Hoe te bidden voor de vervolgde kerk

(Deze Bijbelstudie over hoe te bidden voor de vervolgde kerk ingebracht door een vriend van Films for Christ, een voorganger, die graag anoniem wil blijven.)

Image copyrighted, Films for Christ.
 1. Voor hun lichamelijke bescherming en bevrijding.

  Matt. 26:39—“Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker Mij voorbijgaan; doch niet gelijk ik wil, maar gelijk Gij wilt.”

  Hand. 12:5—“Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God voor hem gebeden.”

  Fil. 1:19—“Want ik weet, dat mij dit tot behoud zal strekken (in het Engels staat hier bevrijding en wel uit de gevangenis) door uw gebed en de bijstand des Geestes van Jezus Christus, naar mijn vurig verlangen en hopen, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan, maar dat met alle vrijmoedigheid, zoals steeds, ook nu Christus zal worden grootgemaakt in mijn lichaam, hetzij door mijn leven, hetzij door mijn dood.”

  Filemon 22—“Maak tevens ook huisvesting voor mij gereed, want ik hoop, dankzij uw gebeden, u te worden teruggegeven. (uit de gevangenis)”

  Rom. 15:30-31—“Ik vermaan u bij onze Here Jezus Christus en bij de liefde des Geestes, om samen met mij te worstelen in den gebede voor mij tot God, opdat ik behoed worde voor de weerspannigen in Judea.”

  God had vervolging voorspeld:
  Hand. 20:23-24—“behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen…”

  En het lijden kwam:
  Hand. 21:30-31—“En de hele stad kwam in rep en roer, het volk liep te hoop en zij grepen Paulus en sleurden hem de tempel uit… en terwijl zij poogden hem te vermoorden…”

 2. Dat God hen de juiste woorden zal geven en dat ze zonder vrees Christus zullen bekend maken.

  Hier zegt Paulus hoe men voor hem moet bidden op het moment, dat hij voor Christus moet lijden in de gevangenis—let wel, hij gebed was niet om vrijgelaten te mogen worden.

  Ef. 6:19-20—“Bidt ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.”

  Kol. 4:2-4 “Volhardt in het gebed,… en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zo in het licht stellen, als ik het behoor te spreken.”

 3. Dat ze zullen ervaren dat Gods genade hen genoeg is en dat Gods kracht zich eerst ten volle openbaart in zwakheid. (2 Kor. 12:9-10)

 4. Dat ze des te meer Christus verschijning zullen lief krijgen.

  2 Tim. 4:5-8 “Reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijnloop ten einde gebracht, ik herb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.”

  Hebr. 11:35 “…anderen hebben zich laten folteren en van geen bevrijding willen weten, opdat zij aan een betere opstanding deel mochten hebben.”

 5. Dat ze zich zullen verheugen in hun deelname aan het lijden van Christus, zodat ze zich te meer zullen verblijden als Jezus geopenbaard wordt.

  Hebr. 10:34 “…de roof van uw bezit blijmoedig aanvaard, want, want gij wist, dat gijzelf een beter en blijvend bezit hebt.”

  Matt. 5:12—“Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.”

  I Petr. 4:13—“Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.”

  Photo copyrighted, Films for Christ.
 6. Dat ze zullen volhouden.

  Hebr. 10:36—“Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.”

 7. Dat ze zullen kiezen voor het verdragen van het kwaad en de smaad van Christus op zich nemen, in plaats van tijdelijk van de zonde te genieten.

  Hebr. 11:24-26—“Mozes… (koos ervoor) liever met het volk Gods kwaad te verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten;en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte.”

 8. Dat zij zich zullen bewapenen met het doel, door lijden zich aan de zonde te onttrekken.

  1 Petr. 4:1—“moet gij u ook wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.”

  Hebr. 5:8—“En zo heeft hij, hoewel Hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden.”

 9. Dat ze Christus meer zullen liefhebben dan zichzelf.

  Openb. 12:10-11—“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.”

  Fil. 1:21—“Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.”

  Hand. 20:24—“Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen.”

  Photo copyrighted, Films for Christ.
 10. Dat ze hun vijanden zullen liefhebben.

  Luc. 6:27-31—“Maar tot u, die Mij hoort, zeg Ik: heb uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.”

 11. Dat ze niet in verzoeking vallen—een logisch gevolg van de stress van de vervolging (Luc. 22:39-45 - Jezus in de tuin)

 12. Dat ze zich zullen verheugen, dat ze waardig geacht worden om te lijden voor Zijn naam.

  Hand 5:41—“Zij dan gingen uit de Raad weg, verblijd, dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn.”

 13. Dat zij eraan zullen denken, dat ze waren gemaakt voor zulke verdrukking.

  Hand.14:22—“Dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk Gods moeten binnengaan.”

  Fil. 1:29—“Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

 14. Dat ze de vreugde van de Heer tonen aan hun vervolgers.

  Hand. 16:25—“Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas (in de gevangenis) en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen.”

  Fil. 1:28—“zonder dat guij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing voor hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Godswege.”

 15. Dat zij in gedachten houden hun ongelofelijke toekomstige heerlijkheid.

  Rom. 8:18—“Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.”

 16. Dat ze zullen leren om volledig op de Heer te vertrouwen.

  2 Kor. 1:8-9—“Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: boven mate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten, ja voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt.”

 17. Dat zij zich zullen verheugen, dat zij in hun lichaam de littekenen van Jezus dragen.

  Gal.6:17—“Overigens valle niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam.”

 18. Dat zij zich zullen verblijden, dat ze in hun vlees zullen aanvullen, wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus.

  Kol. 1:24—“Thans verblijd ik mij over hetgeen ik om uwentwil lijd, en ik vul in mijn vlees aan wat ontbreekt aan Christus' verdrukkingen.”

  Nota bene: Ons lijden voegen niet toe aan de verzoenende waarde van Jezus'lijden. Je zou kunnen zeggen, dat Zijn lijden niet bekend is bij de wereld en dus lijden wij om dat nieuws te brengen aan die mensen voor wie het lijden was bedoeld om hen te redden.

Meer over vervolging


Brother Andrew, een Nederlander, wiens ware naam is Anne van der Bijl, is altijd een voortrekker geweest. Hij maakte geschiedenis in de beginperiode van de koude oorlog, toen hij in 1955 begon met het “smokkelen” van Bijbels in het communistische Oost Europa. Op de laatste dag van zijn eerste reis, toen hij in zijn Bijbel aan het lezen was, sprak de Heer tot Hem, zo vertelt hij zelf,door een woord uit Openbaring 3:2 om te “het overige te versterken, dat dreigde te sterven.” De aflevering van een koffer vol Christelijke lektuur aan de lijdende kerk in Polen was het eerste begin van Open Doors, nu een internationale bediening, die literatuur en zo nodig andere hulp biedt aan Christenen, die in zeer moeilijke omstandigheden leven in 58 landen van de wereld.

Auteurs: Eerste gedeelte gemaakt door Anne van der Bijl, stichter van Open Doors, via Assist Communications, PO Box 2126, Garden Grove, CA 92842-2126, USA. Het tweede deel werd gemaakt door een vriend van Films for Christ, een voorganger die graag anoniem wil blijven.

Vertaler: Josine

Copyright © 1998, 1999, 2003, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerk en school.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids