Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Hoe kan God drie personen zijn?

Bekijk deze bladzijde in het: English, Bulgaars, Hungaars, Indonesisch, Italiaans, Spaans, Zweeds

De leer van de Drie-eenheid—God de Vader, God de zoon en God de Heilige Geest, elk gelijkwaardig en eeuwig, de ene ware God—is moeilijk te begrijpen, dat moet toegegeven worden en toch is het de werkelijke basis voor het christelijke geloof. Ofschoon sceptici het belachelijk maken als een wiskundige onmogelijkheid, is het toch een fundamentele leerstelling van de Bijbel en ten diepste realistisch, zowel proefondervindelijk als in wetenschappelijk opzicht.

Zowel het Oude Testament als het Nieuwe beschrijven de Eenheid en de Drie-eenheid van de Godheid. De gedachte, dat er maar één God is, die alles maakte, wordt regelmatig benadrukt in schriftgedeeltes als Jesaja 45:18:

"Want zo zegt de Here, die de hemelen geschapen heeft - Hij is God - die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, Hij heeft haar gegrondvest… Ik ben de Here en er is geen ander."

Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament is Jak. 2:19:

"Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wel; maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen."

De drie personen van de godheid worden tezelfdertijd beschreven in bijbelgedeeltes als Jesaja 48:16:

"Van de aanvang af heb Ik niet in het verborgene gesproken; ten tijde dat het geschiedt ben Ik daar; En nu heeft de Here Here mij met zijn Geest gezonden:…"

De spreker in dit vers is duidelijk God en toch zegt Hij dat Hij gezonden werd, zowel door de Here God (dat is de Vader) als door zijn Geest (dat is de Heilige Geest).

In het Nieuwe Testament is de leer van de Drie-eenheid duidelijk in een vers als Joh. 15:26, waar de Heer Jezus zegt:

"Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid."

Verder is er de doopformule:

"doop hen in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest" (Matt. 28:19).

Eén naam (God)—toch drie namen!

JEZUS—Dat Jezus, als eniggeboren Zoon van God, werkelijk beweerde God te zijn, gelijk aan de Vader, blijkt helder en klaar uit verscheidene bijbelgedeeltes. Bij voorbeeld: Hij zei:

"Ik ben de Alfa en Omega, het begin en het einde, zei de Heer, die is en was en komen zal, de Almachtige" (Openbaring 1:8).

HEILIGE GEEST—Sommige sektes leren dat de Heilige Geest een of andere onpersoonlijke goddelijke kracht is, maar de Bijbel leert, dat Hij een echte persoon is, net als de Vader en de Zoon. Jezus zei:

"Doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen." (Joh. 16:13).

DRIE- EENHEID—De leer van de Drie-eenheid in de Bijbel kan als volgt samengevat worden. God is een Drie-Eenheid, waarin elke persoon van de Godheid gelijk is en volledig en eeuwig God… Elk is noodzakelijk en elk is onderscheiden, toch zijn zij alledrie één. De drie personen verschijnen in een logische causale volgorde. De Vader is de ongeziene, alomtegenwoordige Bron van al het zijnde, geopenbaard in en door de Zoon, te ervaren in en door de Heilige Geest. De Zoon komt gaat uit van de Vader en de Geest gaat uit van de Zoon. Met verwijzing naar Gods schepping, de Vader is de gedachte daarachter, de Zoon is het Woord, dat alles tot aanzien riep en de Geest is de Daad, die alles verwerkelijkte.

We 'zien' God en zijn grote redding in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, dan 'ervaren'' we deze werkelijkheid door geloof, door de inwonende tegenwoordigheid van zijn Heilige Geest.

Ofschoon deze goddelijke eenheid paradoxaal lijkt en zelfs volstrekt onmogelijk, is hij toch ten diepste realistisch en de waarheid ervan is diep geworteld in de menselijke natuur. Zodoende hebben mensen altijd al de waarheid aangevoeld, dat God 'ergens buiten ons'' is, "alomtegenwoordig en de Veroorzaker van alle dingen die bestaan, maar deze intuïtieve kennis van God is verworden tot pantheïsme en uiteindelijk tot naturalisme.

Op gelijke wijze heeft de mens altijd de noodzaak gevoeld om God te 'zien' in termen van hun eigen ervaring en begrip, maar deze kennis, die God Zelf ons moet openbaren is verworden tot polytheïsme en afgoderij. De mens maakte dus opgerichte stenen van God gemaakt, soms in de vorm van gesneden beelden, soms zelfs in de vorm van filosofische systemen met het doel de uiterste realiteit te benoemen.

Tenslotte, de mens heeft altijd gevoeld, dat hij een soort gemeenschap nodig heeft met zijn schepper en zijn tegenwoordigheid moeten kunnen ervaren 'diep van binnen'. Maar deze diepe intuïtie van de Heilige Geest is verworden tot verschillende vormen van valse mysticisme en fanatisme en zelfs tot spiritisme en occultisme. Kortom, de waarheid van de Drie-Eenheid van God is onze menselijke natuur eigen, maar de mens heeft hem vaak verstoord en vervangen door een valse God.

Wat is de Drie-Eenheid?
Lees meer over Jezus
Waarin verschilt de Bijbel met de opvattingen van de Mormonen wat betreft de visie op Jezus?

Translation by: Josine

Auteurs: Henry Morris and Martin Clark (overgenomen uit The Bible Has the Answer door Morris en Clark, gepubliceerd door Master Books, 1987).

Gebruikt door Films for Christ met toestemming van Master Books
Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved—behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net toestemming verleent deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst, die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Films for Christ

Click here. Is Jesus Christ the answer? ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids