Hogy lehet Isten egyszerre három személy?

A Szentháromság tanítása, azaz hogy az Atya Isten, a Fiú Isten és a Szentlélek Isten mind egyenlõen és örökké az egyetlen igaz Isten, valóban nehézen érthetõ, mégis a kereszténység alapja. Annak ellenére, hogy a szkeptikusok kinevetik, mint matematikai képtelenséget, mégis a Biblia egyik alapvetõ tanítása, s egyúttal mélyen valóságos a világegyetem megértése szempontjából.

Az Ó- és az Újszövetség egyaránt tanítja Isten egységét és háromságát. Az olyan igehelyek, mint az Ézsaiás 45,18 újra meg újra azt hangsúlyozzák, hogy csak egy Isten van, aki mindent teremtett: „Ezt mondja az Úr, aki az eget teremtette, õ, az Isten, aki a földet formálta, alkotta… Én vagyok az Úr, nincs más!”. Ugyanerre egy újszövetségi példa: „Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek” (Jakab 2,19).

Ezzel egyidõben az Ézsaiás 48,16 beszél Isten három személyérõl: „… Régen sem beszéltem rejtélyesen, amióta ez történik, jelen vagyok. Most pedig az én Uram, az Úr elküldött engem és lelkét adta nekem.” Magától értetõdõ, hogy mindezt Isten mondja, mégis úgy fogalmaz: „az Úr (az Atya Isten) elküldött engem és lelkét (a Szentlelket) adta nekem.” A Szentháromság ténye az Újszövetségben is nyilvánvaló, pl. a János 15,26-ban, ahol Jézus azt mondja: „Amikor eljön a Pártfogó, akit én küldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, az tesz majd bizonyságot énrólam;” Azután ott van a bemerítési ige: „megkeresztelve õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” (Máté 28,19). Egy Isten, három névvel.

Számtalan Bibliaversbõl láthatjuk, hogy Jézus, az Isten egyszülött Fia, Istennek, és az Atyával egyenlõnek vallotta magát. Például, amikor azt mondta: „Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendõ: a Mindenható.” (Jelenések 1,8)

Néhány szekta helytelenül azt tanítja, hogy a Szentlélek valamilyen személytelen isteni megnyilvánulás, de a Biblia szerint valódi személy, ahogy az Atya és a Fiú is az. Jézus azt mondta: „amikor azonban eljön õ, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendõ dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16,13).

Tehát a Biblia Szentháromságról szóló tanítása a következõ képpen foglalható össze: Isten egy hármas egység. Isten minden személye egyenlõen és örökké Isten. Mindegyik szükséges és különálló, mégis egy. A három személy logikus és ok-okozati sorrendben fordul elõ. Az Atya láthatatlan, minden létezõnek mindenütt jelenlevõ Forrása, aki a Fiúban és a Fiú által lett láthatóvá, a Szentlélekben és a Szentlélek által tapasztalható meg. A Fiú az Atyától származik, a Szentlélek pedig a Fiútól. A világ teremtése esetében az Atya volt a mögötte lévõ Gondolat, a Fiú volt az Ige, mely életre hívta, a Szentlélek pedig a Tett, ami valósággá tette. A Fiúban, az Úr Jézus Krisztusban „látjuk” Istent és megváltását, azután megtapasztaljuk ennek valóságát a hit által, a Szentlélek bennünk való jelenléte által.

Ezek az összefüggések valóságosak és mélyen bele vannak építve az ember természetébe, annak ellenére, hogy elsõre talán meglepõnek tûnnek, némelyek számára pedig teljesen felfoghatatlanok. Az ember mindig is érezte: igaz az, hogy Isten ott van mindenben, mint minden dolog alapja, de a panteizmus és az ebbõl fakadó természetimádat elferdítette ezt az ösztönös érzést. Az ember mindig is szerette volna „látni” Istent a tapasztalatain és értelmén keresztül, de a vágy, hogy Isten felfedje magát, többistenhitté és bálványimádássá torzult. Ilyenformán az ember folyamatosan „maketteket” gyártott Istenrõl, néha bálványképek, néha egész filozófiai rendszerek formájában, amik mind a láthatatlan valóságot voltak hivatottak megjeleníteni. Mindig tudatában voltunk annak is, hogy valahogy közösségben kell lennünk a Teremtõnkkel, és szerettük volna „belül” megtapasztalni az õ jelenlétét. Ösztönösen ráéreztünk a Szentlélekre. Ez a ráérzés viszont miszticizmusba, fanatizmusba, néha pedig spiritizmusba és démonizmusba fordult. Kétségtelen, hogy Isten hármas egysége bele van vésve az ember természetébe, de sokszor eltorzul, és Isten helyébe hamis istenek lépnek.

Részlet Henry Morris és Martin Clark: The Bible Has the Answer címû könyvébõl. Kiadta: Master Books, 1987.

Fordította: Molnár Csaba

Közreadta az Films for Christ a Master Books engedélyével.

Copyright © 1995, Master Books, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt„Használat és Szerzõi jogok” oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Több információ

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

ChristianAnswers.Net/hungarian

Go to index page