Waren de nefilim buitenaardse wezens?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Sommigen mensen beweren, dat de 'zonen van God' en/of de Nefilim uit Genesis 6:4 buitenaardse wezens waren.

Galaxy.

De bijbel, het geopenbaarde woord van God leert ons, dat leven slechts mogelijk is door het proces van scheppen. Zelfs als er andere galaxies zouden bestaan met planeten, die erg op de aarde leken, kon daar alleen maar leven ontstaan als de Schepper dat had voortgebracht. Als God dat had gedaan, en als deze wezens ons op een dag zouden gaan bezoeken, dan zou Hij ons zeker hierover niet in het ongewisse gelaten hebben.

God heeft ons tamelijk specifieke details gegeven over de toekomst—bij voorbeeld, de wederkomst van Jezus, en sommige details over het eind van de wereld. Het universum zal, op een zeker moment opgerold worden als een boekrol (Jesaja 34:4, Openbaring 6:14). Als God elders levende wezens zou hebben geschapen, zou dit automatisch ook hun woonplaats vernietigen. De zonde van Adam was er de oorzaak van dat de hele schepping onder de vloek kwam te liggen, dus waarom zou een ras van wezens, dat niet ontstaan was uit het (zondige)nageslacht van Adam, deel hebben aan de schepping die aangetast is door de vloek en dan ook weer delen in het herstel, dat door Christus is gebracht, de laatste Adam? Dit zou allemaal nogal extreem zijn.[1]

Sommigen beweren, dat de nefilim, of de 'zonen van God' beiden genoemd in Genesis 6:2-4, buitenaardse wezens waren. Dit is een uit de lucht gegrepen versie van een algemeen bekende opvatting dat de 'zonen van God' die de 'dochters van mensen' huwden, gevallen engelen waren, en dat de nefilim de kinderen waren uit die zogenaamde huwelijken.

De uitdrukking “zonen van God” wordt duidelijk gebruikt voor engelen in Job 38:7. De Septuagint (LXX) vertaalt hier “zonen van God” met “engelen van God.” Dit wil niet zeggen dat kwade engelen, of demonen, eigenlijk gemeenschap hadden met vrouwen—Jezus stelde duidelijk vast, dat engelen niet seksueel aktief zijn, tenminste niet de engelen in de hemel (Matt. 22:30). Toch zou het mogelijk kunnen zijn, dat boze engelen op aarde de lichamen van goddeloze mensen gebruikten via demonische bezetenheid, om hun slechte doel te bereiken om een verkeerd geslacht mensen voort te brengen. (Genesis 6:12).[2]

Er zijn andere aannemelijke suggesties over de identiteit van de 'zonen van God'en de Nefilim. Het is interessant te weten, dat het woord nefilim alleen maar hier wordt gebruikt en in Numeri 13:33, waar het duidelijk verwijst naar de nakomelingen van Anak, dat waren grote mensen, maar nog steeds mensen. En verder werden met 'zonen van God' niet alleen maar uitsluitend engelen bedoeld—de kinderen van Israël worden ook 'de zonen van de levende God' genoemd in Hosea 1:10 (zie ook Psalm 73:15; 80:17).

Bijbelleraren, zoals H.C. Leupold geloven, dat de 'zonen van God' afstammelingen waren van Seth, de goddelijke lijn, waarover in het voorgaande hoofdstuk wordt gesproken. (Genesis 4:25-5:32). Leupold schreef, "Maar wie zijn deze 'zonen van God'? Zonder twijfel de Sethieten."[3] Als je het zo bekijkt zijn de nakomelingen van Seth van de rechte weg afgedwaald en trouwden ze met “dochters van de mensen” zonder onderscheid, hun keus werd slechts bepaald door het uiterlijk, zonder zich te bekommeren om godvrezendheid en de nefilim zijn gewoon hun nageslacht.

Egyptian (photo copyrighted) (Courtesy of Films for Christ). Heersers in het oude Egypte en Mesopotamië noemden zichzelf ook “zonen van God” om hun macht te vergroten en hun prestige te verhogen. Dus een andere opvatting met veel aanhangers is dat de 'zonen van God' heersers en despoten waren met honger naar macht, die in hun verlangen naar macht en invloed, veel vrouwen namen in polygamie. Zij en hun nageslacht werden door tirannie 'machtige mannen'. (Nimrod werd ook zo beschreven als een 'machtige' in Genesis 10:8.)

Dus er is geen reden om ons toevlucht te nemen tot fantasierijke suggestisch over buitenaardse wezens om dit gedeelte in de schrift te begrijpen.

Het doel van de sterren

De reden waarom er sterren werden gemaakt verklaart ons de bijbel op meerdere plaatsen, niet alleen maar in de bekende Psalm 19 maar vooral in het verslag over de schepping. In Genesis 1:14 lezen we: "God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven en de dagen en de jaren."

Aldus maakte God de sterren voor de mensen op aarde, niet voor een ander buitenaards ras ergens daarbuiten. Voeg hierbij de volgorde van scheppen (op de eerste dag de aarde en pas op de vierde dag de sterren), en je kunt duidelijk zien dat het accent van het bijbelse verslag gelegd wordt op deze aarde.

Meer informatie

  • Wat zegt de bijbel over intelligent leven op andere planeten? Antwoord
  • Zijn we alleen, of is er elders in het universum ook leven? Antwoord
  • Wat valt er te zeggen over de “Marsstenen” van Antarctica? Antwoord
  • Staat het evangelie in de sterren geschreven? Antwoord

Voetnoten

  1. En verder, dat Jezus gestorven zou zijn voor buitenaardse wezens is nonsens, omdat Jezus onze menselijke natuur aannam en voor altijd de God-Mens zal blijven als onze redder. Als Hij voor Vulcans had moeten boeten, zeg maar wat, had Hij een Vulcan moeten worden. Het hele doel van de scheppings is gefocussed op het ras op aarde, waarvan er velen de “bruid” van Christus zullen worden in alle eeuwigheden. Christus zal niet vele bruiden hebben.

  2. H.M. Morris, The Genesis Record (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1976), p. 169.

  3. H.C. Leupold, Exposition of Genesis, Vol. 1 (Ann Arbor, MI: Wartburg Press, 1942), p. 250.

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Uitgegeven door Don Batten, Ph.D. / Authors: Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, ontleend aan The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000). / verstrekt door Creation Ministries International

Copyright © 1996, 1999, 2000, Creation Ministries International, behalve als aangegeven in bijgaand “Usage and Copyright” page die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijxden te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen. Illustraties and layout copyright, 1999, Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Go to index pageChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE en Domein Gids