What’s New?

Mit tanít a Biblia az angyalokról?

Lásd ezt az oldalt: angol (English)

Artist's depiction of angel with Matthew.

Kik Vagy Mik Az Angyalok?

Az angyal szó valójában a Görög “aggelos”-ból származik, ami hírnököt jelent. A mal'ak Héber szónak ugyanez a jelentése.

Néha a Biblia emberekre használja ezt a szót:

 • mindennapi emberekre, akik üzeneteket visznek (Jób 1,14 • Lk 7,24; 9,52)

 • prófétákra (Ézs 42,19 • Mal 3,1)

 • papokra (Mal 2,7)

 • gyülekezeti vezetõkre (Jel 1,20)

  Máskor jelképesen eseményekrõl vagy dolgokról mondja, hogy "hírnökök":

 • a felhõoszlopról (2Móz 14,19)

 • a dögvészrõl vagy pestisrõl (2Sám 24,16-17)

  Általában azonban lelkek egész sorára vonatkozik, akiket Isten teremtett, beleértve a jó és rossz, valamint a különleges angyalokat, mint a Kerúbok, Szeráfok és az arkangyal.

  Az Újszövetség 165-ször, az Ószövetség pedig legalább 108-szor említi az angyalokat (Chafer: Systematic Theology, II, 3). Tehát bõséges információ áll rendelkezésünkre a Bibliában, amire alapozhatjuk az angyali teremtményekkel kapcsolatos tudásunkat.

Írta: Paul Eymann

Hogyan Keletkeztek Az Angyalok?

A Biblia említi az angyalok teremtését, tehát egyértelmû, hogy nem léteztek öröktõl fogva (Neh 9,6 • Zsolt 148,2.5 • 1Tim 6,16). A Kol 1,16-17 jelzi, hogy minden angyal egyszerre teremtetett:

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Õ elõbb volt mindennél, és minden õbenne áll fenn.

A teremtetésük ideje soha sincs pontosan megadva, de a legvalószínûbb, hogy a menny 1Móz 1,1-ben leírt teremtésével kapcsolatban zajlott le. Lehet, hogy Isten közvetlen a menny teremtése után, de még a föld teremtése elõtt teremtette õket - ugyanis Jób 38,4-7 szerint "ujjongtak mind az Istenfiak", mikor a földnek alapot vetett.

Írta: Paul Eymann

Hány Angyal Van Összesen?

A Szentírás nem említ határozott adatot, de megtudhatjuk, hogy az angyalok nagyon sokan vannak (Dán 7,10 • Mt 26,53 • Zsid 12,22).

Úgy tûnik, hogy az összes angyal egyszerre teremtetett. Nem keletkeznek újabb angyalok. Az angyalok nincsenek kitéve halálnak vagy bármiféle pusztulásnak, ezért nem is csökken a számuk.

Véleményem szerint ésszerû az a következtetés, hogy legalább annyi szellemi lény létezik, mint amennyi emberi lény lesz a Föld történelme során.

Írta: Paul Eymann

Van Az Angyaloknak Testük?

Az angyalok alapvetõen “szolgáló lelkek” (Zsid 1,14), és nincs fizikai testük, mint az embereknek. Jézus a Lk 24,37-39-ben kijelenti: "a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van".

A Biblia ennek ellenére azt is világossá teszi, hogy az angyalok egyszerre csak egy helyen lehetnek. Létezésük mindig helyhezkötött.

Az angyalok - ha az alkalom úgy kívánja - képesek emberi alakot ölteni. Másképp hogyan lehet, hogy "egyesek - tudtukon kívül - angyalokat vendégeltek meg"? (Zsid 13,2) Más esetben viszont vakító fehérben és ragyogó dicsõségben jelennek meg (Mt 28,2-4).

Írta: Paul Eymann

Hogy Néznek Ki Az Angyalok?

Mivel az angyalok inkább lelkek, mint fizikai lények, egyáltalán nem kell, hogy láthatóak legyenek (Kol 1,16). Elizeus egyszer azért imádkozott, hogy a szolgája meglássa a várost körülvevõ angyalok seregeit, s a fiatalember ráeszmélt, hogy sok láthatatlan lény elkerülte a figyelmét (2Kir 6,17)!

Amikor azonban láthatóvá válnak, az angyalok rendszerint emberi alakot öltenek. Az 1Móz 18-ban Ábrahám három angyali vendéget fogadott, akik elõször csak egyszerû utazóknak tûntek. A következõ fejezetben két angyal ment Sodomába, ahol egyszerû látogatóknak nézték õket.

Egy vitatható igehely - a Zak 5,9 - kivételével az angyalok mindig férfiként jelennek meg. (Mk 16,5).

Néha egy angyal különleges képességekkel rendelkezõ emberként jelenik meg. Dániel egy olyan angyalt látott, aminek karja és lába csillogó fémhez hasonlított, arca pedig villámhoz (Dán 10,5-6). Az angyal, aki elgördítette a követ Krisztus sírja elõl, ragyogó fényt sugárzott (Mt 28,3 • Lk 24,4). A Jelenések könyve néhány egészen különleges teremtményt ír le a Jel 4,6-8-ban, akik esetleg az angyalok egy fajtája lehetnek.

A Bibliában az angyalok sohasem jelennek meg aranyos, pufók csecsemõként! Minden esetben felnõttek. Amikor a Bibliában az emberek angyalokat láttak, az elsõ reakciójuk rendszerint az volt, hogy félve és tisztelettel arcra borultak, nem pedig megcirógattak egy imádni való csecsemõt.

Néhány rész a Bibliában szárnyakkal írja le az angyalokat (Ézs 6,2;6). Más versek repülõ angyalokról beszélnek, s feltételezhetjük, hogy ehhez szárnyra is szükség volt (Dán 9,21). Ennek ellenére gyanítom, hogy az angyalok szárnyak nélkül is képesek a helyváltoztatásra. A legtöbb angyalokról szóló rész nem beszél szárnyakról, s az olyan részekben, mint az 1Mózes 18-19, biztos, hogy nem látszottak szárnyak.

Írta: Dr. John Bechtle

Haláluk Után Az Emberek Angyalok Lesznek?

Nem, az angyalok nem megdicsõült emberi teremtmények. A Máté 22,30 elmondja, hogy nem házasodnak, s nem is szaporodnak, mint az emberek, a Zsidók 12,22-23 pedig azt mondja, hogy mikor a mennyei Jeruzsálembe érünk, “angyalok ezreivel” és “a tökéletességre jutott igazak lelkeivel” fogunk találkozni - két külön csoporttal.

Az angyalok inkább egy társaság vagy egyesület, nem pedig egy közös õstõl leszármazott faj (Lukács 20,34-36). Minket “e világ fiainak” hívnak, de az angyalokat sosem hívják “angyalok fiainak”.

Írta: Paul Eymann

Milyenek Az Angyalok Az Emberekhez Képest?

 • Erõsebbek, mint az emberek, de nem teljhatalmúak (Zsolt 103,20 • 2Pt 2,11).

 • Az embereknél nagyobb tudásúak, de nem mindentudók (2Sám 14,20 • Mt 24,36).

 • Az embereknél nemesebbek, de nem mindenütt jelenlevõk (Dán 9,21-23; 10,10-14).

Írta: Paul Eymann

Minden Angyal Jó?

Sajnálom, de nem bízhatsz minden angyalban.

A Biblia néhány angyalt “választottnak” (1Tim 5,21) vagy “szentnek” (Mt 25,31 • Mk 8,38), nevez. Eredetileg minden angyal szent volt, Isten jelenlétét élvezve (Mt 18,10) és a mennyben élve (Mk 13,32).

Más angyalok - a Sátán vezetése alatt - szemben állnak Istennel (Mt 25,41 • Ef 6,12 • 2Pt 2,4 • Júd 6).

Valójában egy olyan nagy, láthatatlan háború dühöng, ami minden emberi képzeletet felülmúl. Azonban ez nem két egyenlõ és örök erõ közötti harc. Isten, aki mindent teremtett, még mindig hatalmon van, és miután felhasználta a bûnös angyalokat, hogy elérje célját, õk végsõ vereséget fognak szenvedni.

Írta: Dr. John Bechtle

Mi Az Angyalok Feladata?

Azt nem tudjuk, vajon minden angyal ugyanazt a feladatot végzi-e, vagy néhányan specializálódtak bizonyos területekre. A Biblia beszél az angyalok különbözõ fajtáiról, mint a Kerúbok (Ezékiel 1) és Szeráfok (Ézsaiás 6). Két angyalról név szerint is tudunk: Mihályról (vagy Mikál) (Dán 10,13 • Júd 9) és Gábrielrõl (Dán 9,21 • Lk 1,19;26).

A Szentírásban legyakrabban elõforduló névtelen angyalok azonban különbözõ feladatokat látnak el - mind Istent szolgálva.

 • Imádat és dícséret - ez a mennyben végzett legfõbb foglalatosság (Ézs 6,1-3 • Jel 4-5).

 • Kinyilatkoztatás - hírvivõként szolgálnak, hogy átadják Isten üzenetét az embereknek. Õk segítettek közvetíteni Mózesnek a törvényt (ApCsel 7,52-53) és az üzenetek nagy részét is õk vitték Dániel és a Jelenések könyvében.

 • Vezetés - az angyalok adtak utasításokat Józsefnek Jézus születésérõl (Mt1-2), az asszonyoknak a sírnál, Fülöpnek (ApCsel 8,26) és Kornéliusznak (ApCsel 10,1-8).

 • Ellátás - Isten angyalokat használt arra, hogy élelmet adjon Hágárnak (1Móz 21,17-20), Illésnek (1Királyok 19,6) és Krisztusnak, megkísértése után (Mt 4,11).

 • Védelem - Isten embereinek távoltartása a fizikai veszélytõl, ahogy példa erre Dániel és az oroszlánok esete, vagy három barátja a tüzes kemencében (Dán 3 és 6).

 • Megszabadítás - Isten embereinek kiszabadítása a veszélybõl. Angyalok szabadították ki az apostolokat a börtönbõl az ApCsel 5-ben, és ezt megismételték Péterrel az ApCsel 12-ben.

 • Megerõsítés és bátorítás - angyalok erõsítették meg Jézust megkísértése után (Mt 4,11), bátorították az apostolokat a prédikálásra, miután kiszabadították õket a börtönbõl (ApCsel 5,19-20), és megmondták Pálnak, hogy mindenki túléli a bekövetkezõ hajótörést (ApCsel 27,23-25).

 • Imák megválaszolása - Isten gyakran angyalokat használ fel, hogy az õ gyermekeinek imáira válaszoljon (Dán 9,20-24; 10,10-12 • ApCsel 12,1-17).

 • Gondoskodás a hívõkrõl a halál pillanatában - Lázár és a gazdag ember történetében azt olvassuk, hogy angyalok vitték Lázár lelkét “Ábrahám kebelére”, amikor meghalt (Lk 16,22).

Írta: Dr. John Bechtle

További Információk Az Alábbi Könyvben Olvashatók

 • Dickason, Fred C., Angels: Elect and Evil, Chicago: Moody, 1975

[Ha ezt a cikket hasznosnak találta, kérjük, fontolja meg, hogy adakozzon. Ezzel segít nekünk abban, hogy ezt a hit-építõ szolgáltatást a jövõben is biztosítani tudjuk Önnek és családjának! Az adomány összege az adóból levonható.]

Fordította: Molnár Csaba
Írta: Dr. John Bechtle és Mr. Paul Eymann

Szerzõi jog © 1996, Films for Christ, Minden jog fenntartva - kivéve a csatolt "Használat és Szerzõi jogok" oldalon leírtakat, ahol a ChristianAnswers.Net használói bõséges jogokat kapnak ezen oldal felhasználásához otthonaikban, személyes bizonyságtételükben, gyülekezeteikben és iskolákban.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net/hungarian
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA        

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HONLAP and TARTALOMJEGYZÉK