Wat leert de bijbel ons over engelen?

goldbar

Bekijk deze pagina in het: Engels (English), Hongaars, Indonesisch, Spaans

Artist's depiction of angel with Matthew.
Click here
Wat zijn engelen?
Click here
Waar komen engelen vandaan?
Click here
Hoeveel engelen zijn er?
Click here
Hebben engelen lichamen?
Click here
Waar lijken engelen op?
Click here
Worden mensen engelen na hun dood?
Click here
Hoe zijn engelen, vergeleken bij mensen?
Click here
Zijn alle engelen goed?
Click here
Wat is de taakomschrijving van een engel?

Worden Mensen Engelen Na Hun Dood?

Nee, engelen zijn geen verheerlijkte menselijke wezens. Matt. 22:30 legt uit dat ze niet trouwen of zich voortplanten net als mensen en Hebr. 12:22-23 zegt, dat als we naar het hemelse Jeruzalem gaan, we tienduizendtallen van engelen zullen ontmoeten en de geesten van rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben- twee aparte groepen.

Engelen zijn een gezelschap of een vereniging, geen ras dat afstamt van een gemeenschappelijke voorouder (Lucas 20:34-36). Wij worden genoemd mensenkinderen, maar engelen worden nergens engelenkinderen genoemd.

Auteur: Dr. Paul Eymann.

Wat Zijn Engelen?

Het woord engel komt eigenlijk van het Griekse woord aggelos, dat betekent “boodschapper.” Het Hebreeuwse woord daarvoor is mal'ak met dezelfde betekenis.

Soms gebruikt de Bijbel die woorden voor mensen:

Soms wordt het figuratief gezegd van dingen of gebeurtenissen als “boodschappers”…

Maar meestal beschrijft het het hele scala van geesten die God heeft geschapen, inclusief goede en slechte engelen en speciale categorieën zoals cherubs, serafs en de aartsengel.

Engelen worden minstens 108 keer in het Oude Testament genoemd en 165 keer in het Nieuwe Testament (Chafer, Systematic Theology, II, 3). Verder is er niet genoeg informatie in de Bijbel om een theorie over engelachtige wezens op te bouwen.

Auteur: Dr. Paul Eymann.

Waar Komen Engelen Vandaan?

De Bijbel spreekt over de schepping van de engelen, dat houdt dus in dat ze niet eeuwig hebben bestaan (Neh. 9:6; Psalm 148:2,5). Col. 1:16-17 explains:

“want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten, alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen. En Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.”

De tijd van hun schepping staat nergens definitief vermeld, maar het is heel waarschijnlijk dat het was bij de schepping van de hemelen, vermeld in Genesis 1:1. Het zou kunnen dat God de engelen schiep onmiddellijk nadat hij de hemelen schiep en voordat hij de aarde schiep - want volgens Job 38:4-7, “juichten de morgensterren tezamen” toen Hij de aarde grondvestte.

Auteur: Dr. Paul Eymann.

Hoeveel Engelen Zijn Er?

Hoewel de Bijbel geen bepaalde cijfers geeft, wordt er wel gezegd dat het heel erg veel zijn. (Daniël 7:10; Matt. 26:53; Hebr. 12:22).

We lezen hier dat alle engelen in een keer werden geschapen. Geen nieuwe engelen worden er aan toegevoegd. Engelen zijn niet onderworpen aan de dood of aan enige vorm van uitsterven of verminderen.

Er is iets voor te zeggen, om te concluderen, dat er tenminste evenveel geestelijke wezens bestaan als er mensen in de gehele geschiedenis op aarde geweest zijn

Auteur: Dr. Paul Eymann.

Hebben Engelen Lichamen?

Raphael's interpretation of a winged angel.
De interpretatie van Rafaël van een gevleugelde engel

Eigenlijk zijn engelen “dienende geesten” (Hebr. 1:14) en ze hebben geen fysieke lichamen zoals mensen. Jezus zei: “een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals je ziet dat Ik heb.” (Lucas 24:37-39).

De bijbel stelt echter duidelijk, dat engelen slechts op één plaats tegelijk kunnen zijn. Ze moeten toch een plaatsgebonden aanwezigheid hebben.

Engelen kunnen de gedaante van een mens aannemen als de gelegenheid dat vereist. Hoe konden anders sommigen "zonder het te weten engelen herbergen" (Hebr. 13:2) Maar aan de andere kant is hun verschijnen soms in stralend wit en vlammende glorie (Matt. 28:2-4).

Auteur: Dr. Paul Eymann.

Waar Lijken Engelen Op?

Aangezien engelen meer op geesten lijken dan op fysieke wezens, hoeven ze nog niet zichtbaar te zijn. (Col. 1:16). Elisa bad eens dat zijn knecht het leger van engelen zou zien, dat rondom de stad lag en de jongeman ontdekte, dat hij heel veel onzichtbare wezens niet had opgemerkt. (2 Koningen 6:17)!

Abraham was visited by three heavenly messengers.
Abraham kreeg bezoek van drie hemelse boodschappers.

Als engelen verschijnen, is dat over het algemeen in menselijke gedaante. In Genesis 18, verwelkomde Abraham drie engelengasten, die aanvankelijk gewoon drie reizigers leken. In het volgende hoofdstuk gingen twee engelen naar Sodom waar men ze beschouwde als gewoon een paar menselijke bezoekers.

Uitgezonderd een betwistbare passage in Zach 5:9, verschijnen engelen altijd meer als mannen dan als vrouwen (Mark 16:5).

Soms verschijnt een engel als mens met een ongebruikelijk voorkomen. Daniël zag een engel met armen en benen die leken op gepolijst metaal en kostbare edelstenen. en een gezicht als de bliksem (Daniël 10:5-6). De engel die de steen wegrolde van het graf van Christus was als de bliksem, zijn kleding wit als sneeuw. (Matt. 28:3; Lucas 24:4). Het boek Openbaring beschrijft enkele hoogst ongebruikelijke wezens, die een variëteit kunnen zijn van een engel. Revelation 4:6-8.

Fanciful cherub.
Engelen in de Bijbel verschijnen nooit op deze wijze.

Engelen in de bijbel verschijnen nooit als leuke mollige kinderen! Het zijn altijd volwassenen. Als de mensen in de bijbel een engel zagen, was hun typische reactie om bevreesd op hun knieën te vallen en hun gezicht te bedekken, doodsbang, niet om hun hand uit te steken om een schattige baby te knuffelen.

Een paar bijbelpassages beschrijven engelen met vleugels. (Jesaja 6:2,6). Andere verzen spreken over vliegende engelen en we nemen aan dat de vleugels gebruikt werden om te vliegen. (Daniël 9:21). Hoewel je zou kunnen indenken dat engelen zich kunnen voortbewegen zonder gebruik te maken van vleugels. De meeste verwijzingen naar engelen in de bijbel zeggen niets over vleugels en in gedeelten zoals Genesis 18-19,staat het wel vast, dat er geen vleugels zichtbaar waren.

Auteur: Dr. John Bechtle.

Hoe Zijn Engelen, Vergeleken Met Mensen?

Auteur: Dr. Paul Eymann.

ZIJN ALLE ENGELEN GOED?

Sorry! Je kunt niet elke engel vertrouwen.

De bijbel noemt sommige engelen “uitverkoren” (1 Tim. 5:21) of “heilig” (Matt. 25:31; Marcus 8:38). Alle engelen waren oorspronkelijk heilig, ze verlustigden zich in de tegenwoordigheid van God (Matt. 18:10) en de omgeving van de hemel. (Marcus 13:32).

Andere engelen kwamen tegen God in opstand onder leiding van Satan (Matt. 25:41; 2 Petr. 2:4; Judas 6; Efeze 6:12). We noemen deze engelen "demonen."

In feite is er een grote onzichtbare strijd gaande, die ons verstand te boven gaat. Maar het is geen strijd tussen twee gelijke en eeuwige krachten. God, die alle wezens schiep is nog steeds aan de leiding en Hij heeft zelfs wel slechte engelen gebruikt om zijn doel te verwezenlijken, Hij zal finaal met ze afrekenen.

Auteur: Dr. John Bechtle.

Typical artist's depiction of a winged angel.

Wat is de taakomschrijving voor een engel?

We weten niet of alle engelen dezelfde taakopdracht hebben, of dat sommige gespecialiseerd zijn op bepaald gebied. De bijbel spreekt wel over bepaalde klasses engelachtige wezens zoals de cherubs (Ez. 1) en de serafs (Jesaja 6). We kennen ook de namen van twee aanzienlijke engelen: Michaël (Daniël 10:13; Judas 9) en Gabriël (Daniël 9:21; Lucas 1:19,26).

Engelen die niet bij name genoemd worden in de bijbel voerden diverse taken uit - allemaal om God te dienen.

  • Aanbidding en lofprijs - Dat is hun hoofdtaak in de hemel. (Jesaja 6:1-3; Openbaring 4-5).

  • Bekendmaken - Ze dienen als boodschappers om Gods wil te verkondigen aan mensen. Ze hielpen bij het bekendmaken van de wet aan Mozes (Hand. 7:52-53), en dienden als dragers van veel dingen in Daniël en Openbaring.

  • Voorlichting - De engelen gaven instructies aan Jozef over de geboorte van Jezus (Matt. 1-2), aan de vrouwen bij het graf, aan Filippus (Hand. 8:26), en aan Cornelius (Hand. 10:1-8).

  • Voorziening - God heeft engelen gebruikt om in fysieke noden te voorzien, zoals voedsel voor Hagar (Genesis 21:17-20), Elia (1 Kon. 19:6), en aan Christus na zijn verzoeking in de woestijn (Matt. 4:11).

  • Bescherming - Ze bewaarden Gods volk in fysiek gevaar, zoals bij Daniël in de leeuwenkuil en de drie vrienden in de brandende oven (Daniël 3 en 6).

  • Bevrijding - Ze leidden Gods volk uit gevaar als ze daarin zaten. Engelen bevrijdden de apostelen uit de gevangenis in Hand. 5, en ze deden het nog eens bij Petrus in Hand. 12.

  • Sterken en bemoedigen - Engelen gaven Jezus kracht na de verzoeking (Matt. 4:11), bemoedigden de apostelen om door te gaan met prediken nadat ze bevrijd waren uit de gevangenis (Hand. 5:19-20), en ze vertelden Paulus dat iedereen op het schip de komende schipbreuk zou overleven (Acts 27:23-25).

  • Gebedsverhoringen - God gebruikt vaak een engel als Hij wil vertellen dat Hij de gebeden van zijn volk gehoord heeft (Daniël 9:20-24; 10:10-12; Hand. 12:1-17).

  • Ze zorgen voor de gelovigen op het moment van hun dood - In het verhaal van Lazarus en de rijke man lezen we dat de engelen de geest van Lazarus in de schoot van “Abraham” droegen toen hij stierf (Lucas 16:22).

Auteur: Dr. John Bechtle.

Artist's conception of an angel.
Artist's conception of an angel who guarded the Tree of Life when Adam and Eve were expelled from the Garden of Eden

Meer informatie over engelen

Zie ook het boek van Fred C. Dickason, Engelen: Elect and Evil (Chicago: Moody, 1975).

Translated by: Josine


[ Als deze informatie u van dienst is geweest wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Copyright © 1996, 1998, 2002, Films for Christ, Alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken thuis, voor persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602 USA

goldbar Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network Nederlands HOMEPAGE and Domein Gids