Wat is de Doop in de Heilige Geest? Hoe ontvangt iemand die Doop?

See this page in (Bekijk deze bladzijde in het): English, French, Hungarian, Indonesian, Spanish

Het is merkwaardig, dat christenen zoveel hebben gedebatteerd over de doop in de Geest, terwijl de apostel Paulus dit juist gebruikte als een van de belangrijkste bewijzen van onze eenheid in Christus!

Sommige kerken geloven, dat de doop in de Geest een andere ervaring is dan tot geloof komen, gered worden. Zij beschouwen het als een tweede ervaring, die iemand meer geestelijke kracht en vrijmoedigheid geeft en die iemand ook de kracht geeft een overwinningsleven te leiden. Sommige groepen leren, dat deze doop vergezeld gaat van tekenen, zoals het spreken in nieuwe tongen.

De Bijbel gebruikt de term 'Doop in de Geest' niet erg vaak. Johannes de Doper voorspelde, dat Jezus zou komen om te dopen met Geest en met vuur (Matt. 3:11; Marcus 1:8; Lucas 3:16; Johannes 1:33). In Handelingen 1:5, haalde Jezus zijn woorden aan en zei tegen zijn volgelingen, dat ze gedoopt zouden worden met de Heilige Geest, niet vele dagen na deze. De spectaculaire gebeurtenissen brachten de woorden van Johannes weer te binnen en maakten Jezus volgelingen erop attent, dat ze met de Heilige Geest gedoopt zouden worden, niet vele dagen daarna. De spectaculaire gebeurtenissen op de Pinksterdag, tien dagen later, waren duidelijk de vervulling van zijn woorden (zie Hand. 2). De enige andere verwijzing in Handelingen (11:16) wijst terug naar Pinksteren, en daar staat dat Cornelius, de eerste bekeerling uit de heidenen was, die een zelfde ervaring kreeg als de discipelen op Pinksteren.

Hoewel deze passages duidelijk stellen, dat de gelovigen in Handelingen 2 gedoopt werden in de Heilige Geest, vinden we hier geen heldere uitleg over wat dat nu precies inhoudt. Ook weten we niet of er nog andere werkingen van de Geest waren die gelijktijdig optraden.

De duidelijkste uitleg van de doop in de Geest vinden we in I Kor. 12:13. Paulus bespreekt hier een toestand waar de gemeente van Korinthe verdeeld over was, namelijk over de gaven van de Geest. Het overschatten van zekere spectaculaire gaven had tot de houding geleid, dat sommigen hogere gaven hadden gekregen dan anderen. Hierop antwoordde Paulus met nadruk: "Wij zijn allen n! Vorm geen kliekjes!" En om zijn standpunt nog eens goed duidelijk te maken, verklaart hij: "Want wij zijn allen gedoopt in n Geest tot n lichaam, of we nu Jood zijn of Griek, of we slaven zijn of vrijen en we drinken allemaal uit n geestelijke bron." (I Kor. 12:13).

Wat bedoelt hij daarmee? Alle gelovigen hebben deel aan de ervaring van gedoopt te worden door de Geest.

En wat wil dat zeggen? Het maakt ons een deel van het lichaam van Christus, de gemeente, de kerk.

Wanneer gebeurt dat dan? Als elke gelovige is gedoopt in de Geest, dan moet dat wel zijn op het moment dat men Jezus aanneemt en christen wordt.

In de geschiedenis van de kerk wordt van veel vooraanstaande christenen vermeld, dat ze in hun leven geweldige ervaringen hebben gehad met God na hun redding. Er is geen enkele twijfel over, dat zulke dingen echt van God zijn. Maar daarentegen zijn er ook heel toegewijde christenen geweest, die in hun hele leven nooit een ''tweede ervaring'' hebben gehad.

We kunnen allerlei benamingen geven om onze ervaringen met God te benoemen, maar het is accurater om te zeggen, dat de Bijbel de term “doop in de Geest” gebruikt, om te verwijzen naar een van de geweldigste dingen die God voor ons doet, op het moment dat we Christus vertrouwen en in zijn gezin worden opgenomen!

Zie ook:

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om een gift te geven om ons te helpen de kosten te betalen om deze geloofsopbouwende dienst beschikbaar te maken voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Translation by: Josine

Auteur: Dr. John Bechtle.

Copyright © 1996, Films for Christ, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde, die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids