Wat is nieuw bij ChristianAnswers.Net?

Bestaat God echt? Hoe kunnen we daar achter komen? Als God alles maakte, wie maakte God dan?


Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Portugees

Photo copyrighted. All rights reserved. In onze beleving van elke dag heeft alles een begin. In feite toont de wetenschap aan dat zaken die lijken hetzelfde te blijven, zoals de zon en andere sterren, slijten. De zon verbruikt zijn brandstof met miljoenen tonnen per seconde. Omdat hij niet voor altijd kan blijven bestaan, moet hij wel een begin gehad hebben. Hetzelfde geldt voor het gehele universum.

Dus als christenen beweren dat de God van de bijbel het hele universum heeft gemaakt, rijst de logische vraag: 'Waar komt God dan vandaan?'

De bijbel stelt duidelijk op veel plaatsen dat God buiten de tijd staat. Hij is eeuwig, zonder begin of eind — Hij is oneindig! Hij is ook alwetend en oneindig intelligent.1

Is dat logisch? Kan de moderne wetenschap zo'n stelling wel onderschrijven? En hoe kun je bewijzen dat er een intelligente schepper is?

Het bestaan van God wordt gewoon aangenomen in de bijbel.

Er is nergens een argument te vinden om het te bewijzen. Van hem die deze waarheid niet gelooft wordt gezegd dat hij geen hersens heeft (Psalm 14:1).

De argumenten die aangevoerd worden door theologen als bewijs van Gods bestaan zijn:

 • Het a priori argument, dat is een bewijs door logisch nadenken.

 • Het a posteriori argument, dat zijn conclusies die we trekken uit ervaringsfeiten, gevolgtrekkingen. Deze argumenten zijn:

  1. Kosmologisch, waardoor er bewezen wordt dat er een eerste aanleiding moet zijn geweest, want elk effect moet ergens mee beginnen.

  2. Het ID argument, de theorie van het intelligente ontwerp. We zien overal om ons heen het werk van een intelligente oorzaak in de natuur.

  3. Het morele argument, ook wel genoemd het antropologische argument, gebaseerd op het morele bewustzijn en de geschiedenis van de mensheid, die een morele orde heeft, het weten wat goed en kwaad is, wat alleen maar verklaard kan worden uit de aanname dat God bestaat. Geweten en de menselijke geschiedenis leren ons dat er "waarlijk een God is die ons ter verantwoording roept."

Matthew G. Easton

Hoe kunnen we intelligentie ontdekken?

Wetenschappers raken opgewonden als ze stenen gereedschap vinden in een grot, want die spreken van intelligentie —  een gereedschapmaker. Dat gereedschap kon zichzelf niet hebben ontworpen. Ook zal niemand willen geloven dat de uitgehouwen gezichten van Presidenten op Photo copyrighted. All rights reserved. de berg Rushmore het product waren van het inslijpen van erosie gedurende miljoenen jaren. Wij kunnen design ontdekken — het bewijs dat er intelligentie aan te pas kwam. Intelligentie  — kun je overal om je heen herkennen in dingen die door mensen zijn gemaakt.

Photo copyrighted. All rights reserved. Zo is het ook bij het beroemde argument van William Paley, die stelde dat elk horloge aangeeft dat er een horlogemaker is geweest.2 Tegenwoordig denkt een groot deel van de mensen echter, inclusief veel toonaangevende wetenschappers, dat alle planten en dieren, en ook het geweldig complexe brein van de mens (dat horloges, auto's en nog veel meer dingen kan maken) niet ontworpen werden door een intelligente God, maar via een onintelligent evolutieproces. Maar kun je deze stelling eigenlijk wel verdedigen?

Er is een design in levende dingen

Moleculair bioloog Dr. Michael Denton, een agnost, schreef eens:

‘Het ingenieuze en complexe niveau dat we vinden in de moleculaire machinerie van het leven, daarbij vergeleken is onze meest vooruitstrevende twintigste eeuwse technologie grof en lomp.  . . Het zou een illusie zijn te denken dat dat wat we op dit moment weten ook maar een fractie is van de enorme ingewikkeldheid van het biologische design. Op praktisch elk gebied van fundamentele biologische research krijgen we te maken met steeds toenemende hogere levels van design en complexiteit, steeds ingewikkelder en verfijnder.’3

De in de wereld beroemde strijder voor het Darwinism en atheïsme, Prof. Richard Dawkins, stelt:

‘We hebben gezien dat levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi ontworpen zijn om door toeval te zijn ontstaan.’4

Dus, zelfs de meest fervente atheïst geeft toe, dat er overal om ons heen ontwerp is. Wij christenen begrijpen dat wat we om ons heen zien, volmaakt in overeenstemming is met de bijbel, waarin staat dat God alles schiep.

Evolutionisten zoals Darwin echter verwerpen het idee van een ontwerper. Hij geeft als verklaring (nadruk toegevoegd):

Photo copyrighted. All rights reserved.

Alle argumenten ten spijt, de enige uurwerkmaker in de natuur is de blinde kracht van de fysica, zij het ontplooid op een heel speciale manier. Een echte uurwerkmaker kan vooruit denken: hij ontwerpt zijn tandwieltjes en radertjes en plant hun onderlinge verbindingen met het oog op het toekomstige gebruik. Natuurlijke selectie, het blinde, domme, automatische proces dat Darwin ontdekte en dat we nu kennen als de verklaring voor het bestaan en de schijnbaar doelmatige vorm van al het leven, daar zit geen bedoeling achter, geen brein… Het heeft geen brein… Het plant niet voor de toekomst… het is de blinde uurwerkmaker.”5

Selectie en design

Het leven is gebouwd op informatie, opgeslagen in die molecule erfelijkheid, DNA. Dawkins gelooft dat natuurlijke selectie6  en mutaties (het blind, doelloos copiëren van fouten hierbij inbegrepen) samen het mechanisme vormen om die grote hoeveelheden informatie te kunnen verkrijgen die nodig is voor het design in levende dingen.7

Natuurlijke selectie is een logisch proces dat geobserveerd kan worden. Maar selectie kan alleen werken volgens de informatie die alreeds is opgeslagen in de genen — het produceert geen nieuwe informatie.8 In feite is dit consistent met wat de bijbel schrijft over de oorsprong van alles; God schiep verschillende soorten dieren en planten, elk reproduceerde zich naar zijn aard.

Photo copyrighted. All rights reserved. Men kan een grote variatie ontdekken binnen een soort,en de resultaten zien van natuurlijke selectie. Bij voorbeeld, als gevolg van natuurlijke selectie hebben dingo's, wolven and coyotes zich ontwikkeld via de informatie in de genen van de wolf/hond soort.

Maar er werd geen nieuwe informatie geproduceerd — deze variëteiten zijn het gevolg van het herschikken en uitsorteren, van de informatie in de oorspronkelijke hondensoort. Nooit heeft iemand aangetoond, dat een soort veranderde in een totaal andere soort met nieuwe informatie die daarvoor niet bestond!

Zonder een mogelijkheid om informatie te doen toenemen zal natuurlijke selectie niet werken als een mechanisme voor de evolutie. De evolutionisten zijn het hierover eens, maar ze geloven dat mutatie op de een of andere manier de nieuwe informatie produceert die de natuurlijke selectie nodig heeft om er op in te spelen.

Kunnen mutaties nieuwe informatie produceren?

We kunnen gewoon stellen dat het antwoord is nee! Dr. Lee Spetner, een hoog gekwalificeerde wetenschapper die informatie en communicatietheorie doceert aan de Johns Hopkins Universiteit, maakt dat overduidelijk in zijn recentgeschreven boek:

‘In dit hoofdstuk geef ik u verschillende voorbeelden van evolutie, [d.w.z. voorbeelden die aangevoerd worden als bewijzen van evolutie] voornamelijk mutaties, en ik laat zien, dat de informatie niet is toegenomen . . . Let wel: in alle wetenschappelijke literatuur die ik heb gelezen over de oorsprong van het leven, heb ik nooit een mutatie gevonden die informatie toevoegde.’9

‘Bij alle aangegeven mutaties die bestudeerd werden op het moleculaire niveau bleek de genetische informatie afgenomen te zijn en niet toegenomen.’10

‘De NDT [neo-Darwinistische theorie] zou moeten verklaren hoe de informatie van het leven opgebouwd werd bij evolutie. Het essentiele biologische verschil tussen een mens en een bacterie bestaat uit de informatie die zij bevatten. Alle andere biologische verschillen komen daaruit voort. Het menselijke genoom bevat meer informatie dan de bacteriële genoom. Informatie kan niet opgebouwd worden door mutaties die informatie kwijt raken. Een zaak kan geen geld maken door het steeds beetje bij beetje te verliezen.’11

Evolutiewetenschappers kunnen niet om de conclusies heen die veel wetenschappers, inclusief Dr. Spetner, hebben getrokken. Mutaties werken niet als een mechanisme om het evolutieproces te voeden.

[Voor meer informatie, zie: Kunnen genetische mutaties positieve veranderingen tot stand brengen in levende schepselen? Antwoord]

Meer problemen!

Photo copyrighted. All rights reserved. Wetenschappers hebben ontdekt, dat er binnen de cel duizenden wat je zou kunnen noemen ‘biochemische machientjes’ zijn. Al die onderdeeltjes moeten gelijktijdig op hun plaats zitten anders kan de cel niet functioneren. Dingen waarvan men aannam dat het simpele mechanismen waren, zoals in staat zijn om licht waar te nemen en dat om te zetten in electrische impulsen, zijn in feite zeer gecompliceerd.

Aangezien het leven is gebaseerd op deze 'machientjes’, is het idee dat natuurlijke processen een systeem van leven zouden hebben gemaakt onhoudbaar. De biochemist Dr. Michael Behe gebruikt de term ‘irreducible complexity’ bij het beschrijven van zulke biochemische machientjes.

‘…systemen van een extreem verfijnde complexiteit zijn besloten in een cel. Het onafwendbare besef dat het leven werd ontworpen door een intelligentie is een schok voor ons twintigste eeuwse mensen die gewend zijn te denken dat het leven het resultaat is van gewone natuurlijke wetten. Maar vorige eeuwen hadden ook hun schock en er is geen reden aan te nemen dat het bij ons anders zou gaan.’12

Richard Dawkins onderkent het probleem dat er machinerie nodig is om mee te beginnen, als hij schrijft:

Photo copyrighted. All rights reserved.

‘De theorie van een blinde uurwerkmaker dringt zich met kracht aan ons op, wanneer we replicatie en verdere cumulatieve selectie kunnen aannemen. Maar als replicatie een complexe machinerie vergt, aangezien de enige bekende vereiste voor cumulatieve selectie in een complexe machinerie is dat er de ultieme hoeveelheid onderdelen aanwezig zijn om te gaan werken, dan hebben we een probleem.’13

Inderdaad een probleem! Hoe meer we het functioneren van leven bestuderen, hoe ingewikkelder het wordt en hoe meer we zien dat leven nooit uit zichzelf kon ontstaan. Niet alleen is er een bron van informatie nodig, maar de complexe machinerie van de chemie van het leven moet aanwezig zijn helemaal vanaf het begin!

Nog groter probleem!

Illustration copyrighted, Films for Christ. All rights reserved. Sommigen blijven bij het idee, dat de machinerie van de eerste cel puur door toeval is ontstaan. Ze zeggen, bij voorbeeld, door steeds toevallig letters van het alfabet uit een hoge hoed te pakken, zul je eenmaal een simpel woord krijgen zoals ‘BAT’.14 Dus als er maar tijd genoeg is, waarom zou je dan niet complexere informatie kunnen krijgen puur door toeval?

Hoewel, wat zou het woord ‘BAT’ betekenen voor een Duitser of een Chinees? Het punt is, dat een volgorde van letters betekenisloos is tenzij er een taalconventie is en een vertaalsysteem op die plaats waar het zin heeft!

In een cel is er zo'n systeem (andere moleculen) dat maakt de volgorde in het DNA zinvol. DNA zonder het taal/vertaal systeem is zinloos en deze systemen zonder het DNA zouden ook al niet werken.

De andere complicatie is dat de vertaalmachine die de volgorde van de letters leest in het DNA zelf ook nog eens is gespecialiseerd binnen het DNA! Die maakt deel uit van die machientjes die in elk opzicht volledig gevormd moeten zijn anders gaat het leven niet werken.

Kan informatie ontstaan uit niet-informatie

Dr. Werner Gitt, Directeur en professor aan het German Federal Institute voor Fysica en Technologie, stelt helder en duidelijk dat een van de dingen die we absoluut zeker weten uit de wetenschap is dat informatie niet toevallig uit ordeloosheid ontstaan kan. Er is altijd (grotere) informatie nodig om informatie te produceren en de ultieme informatie is het resultaat van intelligentie:

“Een codesysteem is altijd het resultaat van een mentaal proces (er is een intelligente oorsprong nodig of een uitvinder) …Met nadruk moet gezegd worden dat materie an sich niet in staat is om enige code te produceren. Alle experimenten wijzen in die richting dat er een denkend wezen voor nodig is, die doelbewust handelt op een creatieve manier.”15

“Er is geen enkele natuurwet bekend die stelt dat materie informatie kan voortbrengen, er is ook geen fysisch proces of fenomeen binnen de materie dat dit kan doen.”16

Wat is de bron van informatie?

Photo copyrighted. All rights reserved. We kunnen hieruit dus afleiden dat de geweldige informatieberg in levende dingen oorspronkelijk afkomstig moet zijn van een intelligentie, die oneindig hoger is dan de onze, zoals de wetenschap elke dag weer aan het licht brengt. Maar dan, zullen sommigen zeggen moet zo'n bron ook weer veroorzaakt zijn door iets met een nog grotere informatie/intelligentie.

Als men echter zo redeneert, kun je ook weer vragen waar deze informatie/intelligentie vandaan komt. En dan waar die weer vandaan komt … men kan zo doorgaan tot in het oneindige, voor altijd, tenzij …

Tenzij er een bron is van oneindige intelligentie, die ons begrip te boven gaat. Maar is dat het nou niet juist waar de bijbel op doelt als we lezen: “In het begin was God …”? De God van de bijbel is een oneindig wezen niet onderhevig aan beperkingen van tijd, ruimte, kennis, of iets anders.

Photo copyrighted. All rights reserved. Dus wat is de meest logische verdedigbare positie? — Dat materie eeuwig bestond (of uit zichzelf tot existentie kwam zonder enige reden), en uit zichzelf zich arrangeerde tot informatiesystemen tegen alles in dat in de echte wetenschap werd geobserveerd? Of dat een wezen met oneindige intelligentie,17 de informatie systemen schiep als voorwaarde voor het ontstaan van leven, overeenkomstig de echte wetenschap?

Copyright 2005, Answers in Genesis. Het antwoord ligt voor de hand, waarom accepteren alle intelligente wetenschappers die dan niet? Michael Behe antwoordt:

‘Veel mensen, inclusief vele belangrijke en hooggerespecteerde wetenschappers willen gewoon niet erkennen dat er iets is buiten de natuur. Ze willen geen bovennatuurlijk wezen die de natuur beïnvloedt, het doet er niet toe hoe kort of constructief de interactie ook geweest moge zijn. Met andere woorden … ze brengen een a priori fylosofisch voorbehoud in hun wetenschappelijk denken dat hen belemmert bij de verklaringen die ze wel of niet accepteren over de fysieke wereld. Soms leidt dat tot nog al vreemd gedrag.’18

Het cruciale punt bij dit alles is: Als iemand accepteert dat er een God is die ons heeft geschapen, dan zijn wij ook zijn eigendom. Dan heeft hij ook het recht om regels op te stellen waar we ons aan moeten houden. In de bijbel heeft Hij ons geopenbaard dat we in rebellie leven tegenover onze schepper. Vanwege deze rebellie, die zonde genoemd wordt, zijn onze lichamen veroordeeld tot de dood — maar we zullen verder leven, hetzij met God, of zonder Hem in de plaats des oordeels.

Maar het goede nieuws is dat onze Schepper daarin heeft voorzien door het kruis van Jezus Christus, een middel tot bevrijding van onze zonde van rebellie, zodat zij die in geloof tot Hem komen en spijt hebben van hun zonden vergeving kunnen krijgen van een heilige God en voor eeuwig mogen leven met hun Heer.

[Watch The HOPE on-line (streaming video)]

Dus wie heeft God gemaakt?

Photo copyrighted. All rights reserved.

Per definitie heeft God, die een oneindig eeuwig wezen is altijd bestaan — niemand schiep God. Hij is de in zichzelf bestaande — de grote ‘Ik ben’ van de bijbel.19  Hij is buiten de tijd—in feite maakte Hij de tijd.

Misschien zeg je: ‘Maar dat betekent dat ik dit door geloof moet aannemen, want ik kan het niet begrijpen.’

We lezen in het boek Hebreeën: ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen, want wie tot God komt moet geloven dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Hebr. 11:6).

Maar dit is niet een blind geloof, zoals sommigen denken. Eigenlijk hebben de evolutionisten die God ontkennen een blind geloof — ze moeten iets geloven dat indruist tegen de echte wetenschap — namelijk dat er informatie kan ontstaan uit wanorde door toeval.

Kun je geloven in het bestaan van iets wat je niet ziet? Heb je je eigen gedachten wel eens gezien? We geloven allemaal in zoveel dingen die we niet zien. Heb je de wind wel eens gezien? Heb je de geschiedenis gezien? We zien het effect van de wind, maar wind op zich is onzichtbaar. We hebben verhalen uit de geschiedenis, maar slechts door geloof nemen we aan dat bepaalde feiten gebeurd zijn in de geschiedenis. Radiogolven zijn onzichtbaar, maar als je een antenne hebt en een ontvanger kan je aantonen dat ze er zijn.

Weet je dat je een ontvanger hebt? Voordat je een kind van God werd, is je ontvanger' (je geest) dood vanwege de zonde (zie Efeze 2:1). Je moet geplugged worden in het leven van God en dan zul je tot leven komen en je bewust worden van de onzichtbare geestelijke wereld.

Lees meer over God en zijn plan voor je leven

Overgenomen van de auteur Ray Comfort

Zie deze informatiebronnen voor het bewijs voor God en de accuraatheid van zijn woord…


Christian Answers Network Bible Archaeology Creation SuperLibrary.com Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection About the Bible

Het christelijke geloof is niet een blind geloof — het is een logisch te verdedigen geloof. Daarom stelt de bijbel dat iedereen die niet gelooft in God niet te verontschuldigen is:

“Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn” (Rom. 1:20).

Voor een meer diepgaand artikel, lees: Wie schiep God?

Referenties en aantekeningen

 1. Psalms 90:2; 106:48; 147:5. Let wel, dat alleen dingen die een begin hebben een ontstaansreden moeten hebben. Zie J. Sarfati, ‘Als God het universum schiep, wie schiep God dan?’ 12(1), CEN Technical Journal (1998), pp. 20-22. Terug naar de tekst.

 2. W. Paley, Natural Theology, 1802. Herdrukt in 1972 door St Thomas Press, Houston, Texas. Terug naar de tekst.

 3. M. Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Adler and Adler, Maryland: 1986), p. 342. Terug naar de tekst.

 4. R. Dawkins, The Blind Watchmaker (N.Y.: W.W. Norton & Co, 1987), p. 43. Terug naar de tekst.

 5. Ref. 4, p. 5. Terug naar de tekst.

 6. Natuurlijke selectie — het concept dat sommige varianten in een populatie minder geschikt zullen zijn om te overleven en/of nageslacht te verwekken dan andere in een bepaalde omgeving. Terug naar de tekst.

 7. Zie C. Wieland, Stones and Bones (Australia: Creation Science Foundation Ltd, 1995), en G. Parker, Creation: Facts of Life (Green Forest, Arkansas: Master Books, 1996). Terug naar de tekst.

 8. L. Lester en R. Bohlin, The Natural Limits to Biological Change (Dallas Texas: Probe Books, 1989), pp. 175-6. Terug naar de tekst.

 9. L. Spetner, Not by Chance (Brooklyn, New York: The Judaica Press Inc.), pp. 131-2. Terug naar de tekst.

 10. Ref. 9, p. 138. Terug naar de tekst.

 11. Ref. 9, p. 143. Terug naar de tekst.

 12. M. Behe, Darwin's Black Box (New York: The Free Press, 1996), pp. 252-253. Terug naar de tekst.

 13. Ref. 4, pp. 139-140. Terug naar de tekst.

 14. Het genereren van woorden is veel eenvoudiger dan zinnen of paragrafen. Eenvoudige berekeningen tonen aan dat een miljard jaar niet genoeg zou zijn om ook maar een proteïnecombinatiezin te maken’. Terug naar de tekst.

 15. W. Gitt, In the Beginning was Information, (Bielenfeld, Germany: CLV), pp. 64-7. Terug naar de tekst.

 16. Ref. 15, p. 79. Terug naar de tekst.

 17. Aldus, in staat om oneindige informatie te maken en zeker de enorme, ofschoon eindige, informatie voor het leven. Terug naar de tekst.

 18. Ref. 12, p. 243. Terug naar de tekst.

 19. Exodus 3:14; Job 38:4; Joh. 8:58, 11:25, et al. Terug naar de tekst.

Vertaling: Josine

Auteur: Ken Ham, Answers in Genesis. Eerst gepubliceerd in: Creation Ex Nihilo, 20(3):32-34, June-August 1998.

Copyright © 1998, 2003, 2005, Creation Ministries International, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen. Illustraties en lay-out copyright, 2003, Films for Christ

Aanbevolen lectuur

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Scheppings SuperBibliotheek
Scheppings SuperBibliotheek
ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE en Domein Gids