Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Black and White hands joined. Photo copyrighted.Racisme, Rassenonderwerpen en Christendom

Antwoorden op vaakgestelde vragen

Three Men. Illustration copyrighted. Licensed.

TEr is maar één ras: het menselijk ras. De genetische verschillen tussen ons allemaal zijn minuscuul. Het concept van verschillende ‘rassen’ is een sociale constructie gebaseerd op slordige pseudowetenschap, geworteld in het darwinisme. Er zijn geen verschillende menselijke rassen; er zijn verschillende etniciteiten/volksgroepen, en ze stammen allemaal af van Adam en Eva, en later van Noah’s familie.

Etniciteit is niet relevant, vooral niet voor God. Ware volgelingen van Christus WAREN allemaal zondaars voorbestemd voor Hell, ongeacht onze huidskleur, maar zijn nu VERZOEND met Christus door Zijn bloed (vergoten op de kruis)—SAMEN!

Video streamen: 
“Waar wordt ras in de Bijbel genoemd?”
Met Dr. Voddie Baucham
Duur: 1½ minuten
Aanbevolen video streamen— 
Het bloed van Christus is voldoende om ons te verzoenen
Efeziërs 2:10-11
Dr. VODDIE BAUCHAM, D.Min., D.D. (hon.), Dean of Theology bij African Christian University in Zambia

“We hoeven geen raciale verzoening te bewerkstelligen. Het bestaat. Het is bereikt. Het is een realiteit waar we in moeten stappen. Het is niet iets dat we moeten bereiken, het is al bereikt.” —Voddie Baucham

Duur: 54 minutes
Video streamen— 
“Wat we kunnen leren van de burgerrechtenbeweging”
Voddie Baucham deelt zowel positieve als negatieve lessen die de kerk vandaag de dag kan leren van de burgerrechtenbeweging in de Verenigde Staten.
Video van The Gospel Coalition
Duur: 2 minuten
Aanbevolen streamingvideo— 
“Is homo de nieuwe zwarte?”
Dr. Voddie Baucham, een bijbelgelovige gereformeerde christen

Verklaring over sociale rechtvaardigheid en het evangelie

fragmenten over etniciteit en racisme

Uit “Verklaring over sociale rechtvaardigheid en het evangelie”, ondertekend door John MacArthur, Voddie Baucham, Tom Ascol, Justin Peters, Paul Washer, James White, en meer dan 16.000 christelijke leiders

WIJ BEVESTIGEN dat de Bijbel Gods Woord is, door hem uitgeademd. Het is inerrant, onfeilbaar, en de uiteindelijke autoriteit om te bepalen wat waar is (wat we moeten geloven) en wat goed is (hoe we moeten leven). Alle waarheidsclaims en ethische normen moeten worden getest door Gods laatste Woord, namelijk Alleen de Schrift.

WIJ ONTKENNEN dat het christelijk geloof, karakter of gedrag door enige andere autoriteit kan worden gedicteerd, en wij ontkennen dat de postmoderne ideologieën voortkomen uit intersectionaliteit, radicaal feminisme en kritische De rassentheorie komt overeen met de bijbelse leer. We ontkennen verder dat de competentie om les te geven over welke bijbelse kwestie dan ook voortkomt uit enige kwalificatie voor spirituele mensen, anders dan een helder begrip en eenvoudige communicatie van wat er in de Schrift wordt geopenbaard.

SCHRIFT: Genesis 2:18-25; Psalmen 19:7-10; 1 Corinthiërs 2:14-15; Efeziërs 5:22-33; 2 Timotheüs 3:16-4:5; Hebreeën 4:12; 13:4; 1 Petrus 1:25; 2 Petrus 1:19-21

WIJ BEVESTIGEN dat God elke persoon gelijkelijk naar zijn eigen beeld heeft geschapen. Als goddelijke beelddragers hebben alle mensen een onschatbare waarde en waardigheid voor God en verdienen zij eer, respect en bescherming. Iedereen is door God en voor God geschapen.

WIJ ONTKENNEN dat door God gegeven rollen, sociaal-economische status, etniciteit, religie, geslacht of fysieke conditie of enige andere eigenschap van een persoon de persoonlijke levenskwaliteiten van dat individu teniet doet of eraan bijdraagt. waard als beelddrager van God.

SCHRIFT: Genesis 1:26-30; 2:18-22; 9:6; 2 Corinthiër 5:17; Colossenzen 1:21-22

WIJ BEVESTIGEN dat, aangezien hij heilig, rechtvaardig en rechtvaardig is, God verlangt van degenen die zijn beeld dragen dat zij rechtvaardig in de wereld leven. Dit houdt onder meer in dat we gepast respect tonen voor iedereen en dat we iedereen geven waar hij of zij recht op heeft. Wij bevestigen dat samenlevingen wetten moeten vaststellen om onrecht te corrigeren dat is opgelegd door culturele vooroordelen.

WIJ ONTKENNEN dat echte rechtvaardigheid cultureel kan zijn gedefinieerd of dat normen van rechtvaardigheid die louter sociaal geconstrueerd zijn, kunnen worden opgelegd met hetzelfde gezag als de normen die zijn afgeleid van de Schrift. We ontkennen verder dat christenen rechtvaardig in de wereld kunnen leven onder andere principes dan de bijbelse standaard van gerechtigheid. Relativisme, sociaal geconstrueerde normen van waarheid of moraliteit, en noties van deugd en ondeugd die voortdurend in beweging zijn, kunnen niet resulteren in authentieke rechtvaardigheid.

SCHRIFT: Genesis 18:19; Jesaja 61:8; Micha 6:8; Mattheüs 5:17-19; Romeinen 3:31

Zonde

WIJ BEVESTIGEN dat alle mensen zowel natuurlijk als federaal verbonden zijn met Adam. Daarom wordt iedereen vanwege de oorspronkelijke zonde geboren onder de vloek van Gods wet en overtreedt iedereen zijn geboden door zonde. Er is geen verschil in de toestand van zondaars als gevolg van leeftijd, etniciteit of geslacht. Allen zijn verdorven in al hun vermogens en allen zijn veroordeeld voor Gods wet. Alle menselijke relaties, systemen en instituties zijn beïnvloed door zonde. WIJ ONTKENNEN dat, afgezien van de eerder genoemde connectie met Adam, ieder mens moreel schuldig is aan de zonde van iemand anders. Hoewel families, groepen en naties collectief kunnen zondigen, en culturen vatbaar kunnen zijn voor bepaalde zonden, delen volgende generaties de collectieve schuld van hun voorouders alleen als zij deze zonden goedkeuren en omarmen (of proberen te rechtvaardigen). Voor God moet ieder persoon zich bekeren en zijn of haar eigen bekentenis afleggen zonde om vergeving te ontvangen. Wij ontkennen verder dat iemands etniciteit enig noodzakelijk verband legt met een bepaalde zonde.

SCHRIJVING: Genesis 2:16-17; 3:12-15; Spreuken 29:18; Jesaja 25:7; 60:2-3; Jeremia 31:27-34; Ezechiël 18:1-9, 14-18; Mattheüs 23:29-36; Romeinen 1:16-17; 3:23; 5:12; 10:14-17; 1 Corinthiërs 15:3-11; 2 Corinthiërs 11:3; Galaten 1:6-9; Titus 1:12-13; Openbaring 13:8

Ras/etniciteit

WIJ BEVESTIGEN dat God alle mensen uit één man heeft gemaakt. Hoewel mensen zich vaak kunnen onderscheiden op basis van verschillende etniciteiten en nationaliteiten, zijn ze ontologische gelijken voor God, zowel in de schepping als in de verlossing. ‘Ras’ is geen bijbelse categorie, maar eerder een sociale constructie die vaak is gebruikt om groepen mensen te classificeren in termen van minderwaardigheid en superioriteit. Alles wat goed, eerlijk, rechtvaardig en mooi is in verschillende etnische achtergronden en ervaringen kan gevierd worden als de vrucht van Gods genade. Alle zondige daden en de gevolgen daarvan (inclusief het kwaad dat door anderen tussen en tegen etnische groepen wordt gepleegd) moeten beleden als zondig, hebben zich bekeerd en verworpen.

WIJ ONTKENNEN dat christenen zichzelf zouden moeten opdelen in raciale groepen of beschouwen raciale identiteit boven, of zelfs gelijk aan, hun identiteit in Christus. Wij ontkennen dat enige verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen (van een onuitgesproken houding van superioriteit tot een openlijke geest van wrok) enige legitieme plaats heeft in de gemeenschap van de verlosten. Wij verwerpen elke leer die raciale groepen aanmoedigt zichzelf te zien als bevoorrechte onderdrukkers of als rechtmatige slachtoffers van onderdrukking. Hoewel we moeten huilen met degenen die huilen, ontkennen we dat de gevoelens van belediging of onderdrukking van iemand noodzakelijkerwijs bewijzen dat iemand anders zich schuldig maakt aan zondig gedrag, onderdrukking of vooroordelen.

SCHRIFT : Genesis 1:26–28; Handelingen 17:24-26; 1 Corinthiërs 13:4-7; 2 Corinthiërs 12:16-18

Racisme

WIJ BEVESTIGEN dat racisme een zonde is die geworteld is in trots en boosaardigheid, die moet worden veroordeeld en verworpen door iedereen die dat wil eer het beeld van God in alle mensen. Dergelijke raciale zonde kan zich op subtiele of openlijke wijze manifesteren als raciale vijandigheid of raciale ijdelheid. Dergelijke zondige vooroordelen of partijdigheden voldoen niet aan Gods geopenbaarde wil en zijn in strijd met de koninklijke wet van liefde. Wij bevestigen dat vrijwel alle culturen, inclusief de onze, soms wetten en systemen bevatten die racistische attitudes en beleid bevorderen. WIJ ONTKENNEN dat het behandelen van mensen met zondige partijdigheid of vooroordelen consistent is met het bijbelse christendom. Wij ontkennen dat alleen degenen in machtsposities in staat zijn tot racisme, of dat individuen van een bepaalde etnische groep niet in staat zijn tot racisme. Wij ontkennen dat systemisch racisme op enigerlei wijze verenigbaar is met de kernprincipes van historische evangelische overtuigingen. Wij ontkennen dat de Bijbel op legitieme wijze kan worden gebruikt om partijdigheid, vooroordelen of minachting jegens andere etnische groepen te bevorderen of te rechtvaardigen. Wij ontkennen dat de hedendaagse evangelische beweging een doelbewuste agenda heeft om de ene etnische groep te verheffen en de andere te onderwerpen. En we ontkennen nadrukkelijk dat lezingen over sociale kwesties (of activisme gericht op het hervormen van de bredere cultuur) net zo belangrijk zijn voor het leven en de gezondheid van de kerk als de prediking van het evangelie en de uiteenzetting van Schrift. Historisch gezien hebben zulke dingen de neiging afleidingen te worden die onvermijdelijk leiden tot afwijkingen van het evangelie.

SCHRIFT: Genesis 1:26-27; Deuteronomium 10:17; Handelingen 10:34; Romeinen 2:11; Efeziërs 6:9; Galaten 3:28; Jakobus 2:4

Racism, Ethnicity Issues and Christianity
Webmasters: u kunt via deze afbeelding naar deze pagina linken. Instructies