Waar leek Adam op?

Copyright, The God's Story Project.
Ontdek verbazingwekkende feiten over…
…de eerste mens
…de eerste mens zonder navel (of moeder)
…de eerste operatie
…de eerste echtgenoot
…de eerste hoogbegaafde
…de eerste boer
…de eerste taxonomist
…de eerste vader
…de eerste zondaar
…Wat voor kleur had zijn huid?
…Waarom had de eerste Adam de laatste nodig?

Adam leefde 930 jaar (Gen. 5:5).Lees ook het verhaal van God over Adam en het menselijke ras! Compleet met geluid en illustraties. - GA

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch

Had de eerste man zwart haar, een bruine huid en bruine ogen? Was hij twee meter lang? Dit zijn vragen, die we niet met zekerheid kunnen beantwoorden, omdat we Adam niet zelf gezien hebben. Maar als we Genesis bestuderen en gewapend met wat wetenschappelijke basiskennis kunnen we veel te weten komen over hoe Adam er waarschijnlijk uitgezien heeft.

Had Adam een navel?

Dit wordt mij nogal vaak gevraagd. In feite denk ik dat we daar een duidelijk antwoord op kunnen geven.

Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

Je navel is eigenlijk een litteken, gevormd door de navelstreng met je moeder. Na de geboorte wordt de navelstreng afgesneden en daar waar hij vastzat, schrompelde de huid ineen en vormde zo jouw navel. Als Adam niet uit een vrouw werd geboren, had hij dus geen navelstreng, dus geen litteken en geen navel.
[Voor een uitgebreider antwoord kun je zoeken op: Had Adam een navel?]

Adam was de eerste mens

Denk eens na over Adam. Werd hij op dezelfde manier geboren als jij en ik? Zeker niet! Hij werd rechtstreeks door God gemaakt uit het stof van de aarde.

In Genesis 2:7 lezen we, "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen."

Adam werd niet geboren uit een vrouw. Hij was de eerste mens. In l Kor. 15:45 lezen we, "Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest." Adam was de eerste mens.

Dit is trouwens een belangrijk punt, er werden geen andere mensen gemaakt naast Adam.

[Zie de Oorsprong van de mens sectie van de CreationSuperLibrary.com]

Adam kreeg de eerste operatie

Photo copyrighted. Provided by Films for Christ.

Denk maar eens na over Genesis 2:21-22,

"Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. Toen zeide de mens: Dit nu is eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal mannin heten, omdat zij uit de man genomen is."

Genesis 3:20 stelt:

"En de mens noemde zijn vrouw Eva; omdat zij de moeder van alle levenden is geworden."

De eerste vrouw (de eerste echtgenote) werd rechtsreeks van een deel van Adam gemaakt. Zij werd ook niet uit een vrouw geboren. Adam en Eva waren uniek. Geen van beiden hadden ze een navel. Als je erover nadenkt kom je tot het inzicht, dat dat een geweldig getuigenis moet zijn geweest tegenover iedereen die hen zag. Ze droegen het bewijs in zich, dat ze de eerste twee mensen waren.

Had Adam een rib minder dan Eva?

Photo copyrighted. Supplied by Films for Christ.

Vaak vroegen mensen mij, nadat ze de bijbelpassage over de schepping van de vrouw hadden gelezen, waarom mannen dan niet een rib minder hadden dan vrouwen, als God immers Eva schiep uit een van Adams ribben. Het antwoord is als volgt: Als een man een ongeluk krijgt en hij moest daarbij een been verliezen, zou hij dan daarna kinderen verwekken met één been?

Natuurlijk niet! Dat komt door de instructies die liggen opgeslagen in ons DNA, in de genen dus. Die bepalen wie we worden. Toen God een deel van Adam nam om Eva van te maken, veranderde Hij niet de genen van Adam. Alle informatie in zijn genen bleef behouden.

Adam was de eerste echtgenoot

Eva werd speciaal voor Adam gemaakt. Dit was het eerste huwelijk. Daarom zei Jezus in Matt. 19:4-6 dat het doel van een huwelijk wordt bepaald door de instelling van God in het begin - en het eerste huwelijk was in Genesis:

Photo copyrighted."Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet."


Adam was de eerste boer

Photo copyrighted. Supplied by Films for Christ.

In Genesis 2:15 lezen we: “En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.” Adam, de eerste mens werd opgedragen te werken en de tuin, die God gemaakt had, te bewaren.

Dit zal heus geen zware klus geweest zijn. Het zal een vreugde voor Adam geweest zijn. Het was een volmaakte tuin. Er waren nog geen dorens en distels, zoals na de zondeval. En omdat alles, wat God gemaakt had goed was (Genesis 1:31), moet zowel Adam als de natuur, de tuin, ja alles, volmaakt geweest zijn.

Wat een verschil met de wereld van vandaag. Tuinieren, landbouw en veeteelt is inmiddels vele malen zwaarder geworden!

Adam was de eerste taxonomist

Photo copyrighted.

Er staat geschreven, dat Adam veel dieren namen gaf, Genesis 2:19-20:

"En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds…"

De mens heeft altijd namen gegeven aan dingen. Wetenschappers die de verschillende dieren en planten namen geven, worden taxonomisten genoemd. Iedereen, die taxonomie studeert, weet hoe moeilijk het is om al die namen te onthouden. Adam had dit probleem niet, omdat hij volmaakt geschapen was. Hij was zo intelligent als een mens ooit maar zijn kan.

Adam was het eerste genie

Trouwens, om de dieren een naam te geven, moet Adam wel hebben kunnen spreken. Hij moet wel vanaf het begin een complexe taal gebruikt hebben. Hij hoefde niet eerst te leren spreken, zoals wij. Hij was geschapen als volwassen mens.

Heel anders als bij ons. Na zijn schepping werd hij wakker en hij was meteen een mens met een bewustzijn, helemaal uitgegroeid, in staat om te communiceren en te begrijpen.

Heb je wel eens nagedacht over het feit, dat Adam niet heeft gezien, dat hij gemaakt werd door God? En toch lagen de bewijzen, dat God alles maakte, overal rondom voor het oprapen. Adam zag ook niet dat God Eva maakte. Dat betekent, dat Adam vertrouwen in Gods woord moet hebben gehad aangaande zijn ontstaan, net zoals wij geloof moeten hebben in zijn woord. Maar evenals Adam, hebben we bewijzen genoeg, dat God de wereld schiep, zoals Hij zegt in zijn woord.

Photo copyrighted.

Sommigen denken, dat Adam, omdat hij al die namen op de zesde dag van de Schepping moest bedenken, dit geen gewone dag kon zijn geweest. Ze denken, dat die dag een lange periode moet zijn geweest. Vaak zei men mij, dat iemand nooit op een dag al die namen kon bedenken. Maar, mensen die dit beweren, denken dat, omdat zij dit zelf nooit zouden kunnen, maar Adam kon het wel.

Copyrighted, The God's Story Project.

De Bijbel vertelt ons verder, dat de eerste mens, Adam, in opstand kwam tegen God en dat de zonde in de wereld kwam. Sindsdien is de schepping vervallen. Niet alleen zijn er geen perfecte mensen meer op aarde, maar alle mensen hebben afwijkingen gekregen in hun genen (muterende defecten of zichzelf copiërende afwijkingen, die zich langzaam opstapelen in het menselijke ras).

De eerste mens had geen fouten toen hij was gemaakt - hij was perfect.

Ik denk, dat we een glimpje kunnen opvangen van wat Adam was, door sommige mensen van vandaag de dag te bestuderen. Ik heb mensen ontmoet die een fotografisch geheugen hadden, anderen die briljante schilders waren. Ik heb over mensen gelezen die al op heel jonge leeftijd fantastisch mooie muziek konden maken, zoals Mozart. Anderen kunnen uit het hoofd enorm grote wiskundige berekeningen maken, waar zelfs computers een klus aan hebben.

Als we al die talenten en nog veel meer in een mens zouden kunnen verenigen, dan komen we in de richting van hoe Adam echt zou zijn geweest. Je zou er depressief van worden, hè?

We moeten ons realiseren, dat Adam veel en veel intelligenter was dan wij. We lezen wel eens, dat we niet al onze hersencapaciteit gebruiken. Stel je eens een mens voor, die al zijn hersencapaciteit zou kunnen gebruiken. Zo redenerend begrijpen we wel dat het voor Adam absoluut geen probleem was om alle dieren een naam te geven op een en dezelfde dag en die naam te onthouden.

[Noot van de Uitgevers: Zie—Adam en de naamgeving van alle dieren. Konden al de gebeurtenissen, die op de zesde scheppingsdag vermeld staan ook werkelijik plaatsvinden op een normale 24 urige dag? Antwoord (https://ChristianAnswers.Net/q-eden/edn-c001.html)]

Had Adam een bruine huid?

Photo copyrighted.Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar ik veronderstel dat Adam een wat gekleurde huid had. Alle mensen hebben dezelfde huidskleur. We hebben een pigment, dat heet melanine. Als we veel pigment hebben, dan zijn we erg donker (zelfs zwart). Als we weinig pigment hebben zijn we blank (wit).

In The Answers, wordt uitgelegd, dat als er twee mensen de juiste mix van dominante en recessieve genen hebben wat betreft de hoeveelheid melanine, er allerlei tinten huidkleur kunnen ontstaan. Dus, als Adam and Eva beiden middenbruin waren, konden er zich allerlei varianten huidtinten ontwikkelen in hun nageslacht, van zwart tot wit . Om dezelfde reden hadden Adam en Eva waarschijnlijk bruine ogen en donker haar.

Evenzo geldt, dat, als Adam bloedgroep A had en Eva B alle 'ABO' bloedgroepen konden ontstaan (A, AS, B. O).


Zie: Rassen en rassen issues, vanuit een Christelijk gezichtspunt

Adam was de eerste vader

Photo copyrighted.Genesis 5:4 vertelt ons, dat Adam en Eva veel zoons en dochters kregen. In de Joodse traditie stelt men, dat ze 56 kinderen hadden! Vergeet niet, dat Adam 930 jaar leefde (Genesis 5:5).

Als Adam and Eva de eerste mensen waren en alle mensen van hen afstammen (Acts 17:26, ''Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt…'), dan moesten natuurlijk in het begin broers met zussen trouwen. (Dit wordt meer gedetailleerd uitgelegd in The Answers Book.)

[See: Waar kreeg Kaín zijn vrouw vandaan?]

Adam was de eerste zondaar

Adam mocht niet eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad (Genesis 2:17). Omdat Adam aan het hoofd stond van het menselijke ras, zouden al zijn nakomelingen van zijn ongehoorzaamheid de gevolgen dragen.

Copyrighted.
Eva nam van de vrucht en at hem op, Ze gaf ook één aan haar man Adam, die bij haar was en hij at er ook van.

Lees erover in God's Story

Hoewel Eva degene was die verleid werd door de slang en ook degene die het eerst van de verboden vrucht at, is toch Adam degene die zonde in de wereld bracht, want hij stond aan het hoofd van het menselijke ras en hij was degene aan wie het verbod het eerst was gegeven.

Rom. 5:12 zegt: "Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben."

Vanwege deze zonde van rebellie tegen Gods wet, vervloekte God de grond (Genesis 3:17), zodat ze doornen en distels voortbracht (Genesis 3:1 8), de dood deed zijn intrede in de wereld - Adam en Eva stierven geestelijk en ze begonnen lichamelijk af te sterven.

De eerste fysieke dood die vermeld wordt is die van tenminste één dier, want: "De Here God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleede hen daarmee." God doodde een dier en vergoot bloed en gaf op die manier een bedekking aan Adam en Eva. Dit is een prachtig beeld van iets speciaals, dat zou komen—dat gestorte bloed zou een bedekking worden voor de zonde.

Hebr. 9:22 zegt: “zonder bloedstorting is er geen vergeving.” God eist een bloedig offer om de zonde te vergeven. Maar het bloed van stieren en bokken was niet goed genoeg. Omdat een mens zonde in de wereld bracht, moest er ook een mens verzoening brengen, maar het moest een volmaakt mens zijn. Hoe kon dit tot stand gebracht worden, als alle nakomelingen van Adam zondaars waren geworden?

De eerste Adam had een laatste Adam nodig.

Copyrighted, The God's Story Project.
Lees hierover in God's Story

God voorzag in een tweede Adam—een volmaakte Adam, die het volmaakte offer kon zijn. God zelf kwam naar de aarde als mens.

Jezus Christus, de tweede persoon van de Drie-eenheid, werd geboren uit een vrouw om mens te worden, zodat het volmaakte offer gebracht kon worden. Jezus was God, maar Hij was ook mens, zoals God bedoeld had, zonder zonde. Hij werd op het kruis genageld op Golgota. Hij stortte zijn bloed en betaalde de straf voor onze zonden en Hij werd opgewekt uit de dood, overwon de dood, het oordeel, dat God vanwege de zonde had uitgesproken over de wereld.

Daarom zegt Paulus ook in 1 Kor. 15:20-22:

"Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. Want dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden."

We lezen verder in 1 Kor. 15:45-47:

"Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende Geest… De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel."

1 Kor. 15:26 stelt: "De laatste vijand, die onttroond wordt is de dood." De dood is verzwolgen in overwinning, zegt Paulus. En we kunnen met hem zeggen: "Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? (1 Kor. 15:55). Christus heeft de straf betaald. De laatste Adam heeft de dood overwonnen en ons een middel geschonken om vrij te worden van de gevolgen van de zonde van de eerste Adam. We zijn niet langer gescheiden van God.

Translation by: Josine

Auteur: Ken Ham of Answers in Genesis (ChristianAnswers.Net team member). Eerst gepubliceerd in Creation Ex Nihilo 13(4):28-31, September-November 1991. Used by permission. Copyright © 2002, Creation Ministries International.

Lees meer!

Looking for ANSWERS to your questions? Zoek ANTWOORDEN op meer kindervragen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net

Go to index page click for Kid Explorers