Waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Duits, Indonesische, Japans, Russisch, Spaans

Cain. Click here for the story of Cain and Abel. Illustration copyrighted.

Een typisch e-mailbericht, dat we regelmatig ontvangen is: “Hallo, ik ben een verstokte evolutionist. Ik zeg altijd tegen mijn vrienden, die gelovig zijn, dat de Bijbel waarschijnlijk net zo'n verhaal is als King Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel… Maar, hoewel ik naar mijn idee met goede argumenten tegen het creationisme aan kom zetten, zijn ze het nog steeds niet met me eens. Dat moeten ze zelf weten, maar er blijft altijd één argument over, waar ze geen weerwoord op hebben… 'Als Adam en Eva de eerste mensen op de wereld waren, hoe is dan de wereldbevolking op gang gekomen zonder incest? Zegt de Bijbel zelf niet dat incest zonde is…?” Hoogachtend, Yoendry.

We kennen zelfs haar naam niet, toch werd er over haar gedebatteerd in het Scopes onderzoek, vermeld in het toneelstuk en de film Inherit the Wind [1] en in het boek en de film “Contact[2] Over haar wordt gesproken in alle landen van de wereld. Is ze soms de meest besproken vrouw van de wereld?

Sceptici hebben telkens weer Kaïns vrouw gebruikt om het boek Genesis in discrediet te brengen als waargebeurde historische gebeurtenis. Triest genoeg waren de meeste Christenen niet in staat om een adequaat antwoord te geven op deze vraag. Met als gevolg, dat de wereld denkt, dat Christenen de autoriteit van de Bijbel niet kunnen aantonen, net zo min als van het Christelijke geloof.

Bij voorbeeld, bij het historische Scopes onderzoek in Tennessee in 1925, wist de officier van Justitie William Jennings Bryan, die namens het Christelijke geloof optrad, geen antwoord te geven op de vraag over de vrouw van Kaïn, die gesteld werd door de uitgesproken anti-Christen ACLU [3] advocaat Clarence Darrow.[4]

De hele wereldpers was gefocust op dit proces en wat men toen publiceerde heeft tot op de dag van vandaag zijn gevolgen gehad—Christenen worden beschouwd als niet in staat om dit Bijbelse feit te verdedigen. En sceptici maken dan de logische gevolgtrekking, dat het Bijbelse gegeven niet te verdedigen is!

De atheistische Carl Sagan gebruikte diezelfde vraag in zijn boek “Contact[5] (dat op de bestsellerslijst stond van de New York Times ), en de film “ContactContact,” die gebaseerd was op het boek van Sagan, vermeld dit feit ook.

In het boek, kon het gefingeerde type Ellie geen antwoord krijgen over Kaïns vrouw en nog wat andere zaken van de vrouw van een dominee, die de leider was van een kerkelijke discussiegroep.[6]

Sagan gebruikte heel slim algemene vragen—zoals “Wie was de vrouw van Kaïn?”—vragen die vaak aan Christenen worden gesteld om daarmee de Bijbel aan de kaak te stellen.

Triest genoeg zouden waarschijnlijk de meeste Christenen deze vraag niet kunnen beantwoorden! En toch is er een antwoord op te geven. Maar aangezien de meeste kerken geen apologetiek leren, (dat is de leer van de geloofsverdediging) [7] speciaal met het oog op Genesis, zijn veel kerkgangers niet “bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is.” (1 Petr. 3:15).

Waarom is het belangrijk?

Veel sceptici hebben beweerd t.a.v. die vraag naar Kaïns vrouw, dat er alreeds andere rassen en volken op de aarde waren, die geen nakomelingen waren van Adam en Eva. Voor vele mensen is dit een struikelblok om te accepteren, dat de wereld geschapen is volgens het scheppingsverhaal en dat alle mensen afstammen van één mensenpaar aan het begin van de geschiedenis—een verhaal waar veel Oud—en Nieuwtestamentische leerstellingen op gebaseerd zijn.

Verdedigers van het evangelie moeten kunnen aantonen, dat alle mensen afstammen van één man en één vrouw (Adam and Eva)—want alleen afstammelingen van Adam en Eva kunnen gered worden. Dus moeten gelovigen ervan overtuigd zijn, dat Kaïns vrouw een nakomelinge van Adam was. ( Het Bijbelgedeelte dat hier op slaat is Genesis 4:1-5:5.)

Alvorens deze vraag te beantwoorden willen we eerst aantonen hoe belangrijk dit alles is volgens de Bijbel

Adam. Click here to read the story of Creation and Adam and Eve. Illustration copyrighted.

De eerste mens

Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben (Rom. 5:12).

We lezen in 1 Kor. 15:45 dat Adam de eerste mens was. God is niet begonnen met een hele groep.

De Bijbel stelt heel duidelijk, dat alleen de nakomelingen van Adam gered kunnen worden. Rom. 5 leert ons, dat we zondaars zijn, omdat Adam zondigde. De doodstraf, die Adam kreeg als oordeel over zijn opstandigheid, ging over op al zijn nakomelingen.

Aangezien Adam tijdens de zondeval aan het hoofd stond van het hele menselijke ras, vielen wij, die nog in Adams lendenen waren, met hem. Zodoende zijn wij allen gescheiden van God. De uiteindelijke consequentie van de zonde was: voor eeuwig gescheiden te zijn van God in onze zondige staat. Maar het goede nieuws is, dat er een weg terug is om weer bij God te komen!

Omdat één mens zonde en dood in de wereld bracht, hebben alle nakomelingen van Adam een zondeloos mens nodig om de straf te betalen voor de zonde en het oordeel van de dood te ondergaan. De Bijbel leert ons echter dat allen gezondigd hebben (Rom. 3:23). Wat is de oplossing?

Jesus Christ. Click here to read about His story. (Illustration copyrighted)

De laatste Adam

God voorzag in een oplossing—Hij opende een weg om de mens te bevrijden uit zijn verloren staat. Paulus legt uit in 1 Kor.15 dat God voorziet in een andere Adam! De zoon van God nam de menselijke natuur aan, toegevoegd aan zijn volle goddelijkheid. Hij werd een volmaakt Godmens—Jezus Christus. In zijn menszijn was Hij een nakomeling van Adam (door Noach, Abraham and David)—Zo werd hij aan ons verwant! Hij wordt genoemd: “de laatste Adam” (1 Kor. 15:45), omdat Hij de plaats in nam van de eerste Adam. Hij werd het nieuwe hoofd en omdat hij zonder zonde was, was Hij in staat te prijs te betalen voor de zonde:

Want, dewijl de dood er is door één mens, is ook de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Kor. 15:21-22).[8]

Christus stierf (de straf op de zonde) op het kruis, stortte zijn bloed ("zonder bloedstorting is er geen vergeving." Hebr. 9:22) zodat degenen die spijt hebben van hun zonde en hun vertrouwen in zijn werk aan het kruis stellen, verzoend kunnen worden met God.

Aangezien de Bijbel alle mensen bestempelt als zondaars, uitgezonderd de God-mens Jezus en wij allen aan elkaar verwant zijn ("En Hij heeft uit een enkele het het gehele menselijke geslacht gemaakt om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen" Hand. 17:26), heeft het evangelie slechts rechtsgeldigheid op basis van het feit dat alle mensen die leven en allen die ooit geleefd hebben, nakomelingen zijn van Adam, de eerste mens.[9] Als dit niet zo was, kon het evangelie niet verkondigd of verdedigd worden.

Het boek Hebreeën legt uit hoe Jezus de menselijke natuur aannam om de mensheid te redden (Hebr. 2:11-18).

Zodoende kunnen slechts nakomelingen van Adam gered worden.

Allen verwant

Zodoende was er slechts een man aan het begin—gemaakt uit het stof der aarde (Genesis 2:7).

Dit betekent ook, dat Kaïns vrouw een nakomelinge was van Adam. Het is onmogelijk dat ze van een ander mensenras was, ze moest een van Adams nakomelingen zijn.

Eve. Click here for the story of Adam and Eve. (Illustration copyrighted)

De eerste vrouw

In Genesis 3:20 lezen we, "En Adam noemde zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder was van alle levenden."[10] Met andere woorden, alle mensen zijn nakomelingen van Adam en Eva—zij was de eerste vrouw.

Eva werd gemaakt uit een rib van Adam (of zijde) (Genesis 2:21-24)—dit was een unieke gebeurtenis. Jezus (Mat. 19:4-6) en Paulus (Ef. 5:31) gebruiken deze historische en eenmalige gebeurtenis als het leerstellige fundament voor het huwelijk van één man en één vrouw.

Ook lezen we in Genesis 2:20, dat toen Adam naar de dieren keek, hij geen hulp voor zichzelf kon vinden—er was er geen een van zijn soort.

Dit alles maakt het duidelijk dat er in het begin maar één vrouw was, Adams vrouw. Er waren geen andere vrouwen aanwezig, die niet van Eva afstamden.

Als Christenen niet kunnen verdedigen, dat alle mensen, (inclusief de vrouw van Kaïn) uiteindelijk afstammen van Adam en Eva, hoe kunnen ze dan het evangelie begrijpen en uitleggen? Hoe kunnen ze het rechtvaardigen dat er zendelingen worden gestuurd naar elke stam en natie? Daarvoor is het nodig te vraag te beantwoorden over de vrouw van Kaïn, om te illustreren dat Christenen wel het evangelie kunnen verdedigen en alles wat daaraan vastzit.

Kaïns broers en zusters

Kaïn was het eerste kind van Adam en Eva, dat staat in (Genesis 4:1). Zijn broers, Abel (Genesis 4:2) en Set (Genesis 4:25), waren een gedeelte van de eerste generatie kinderen, die ooit op aarde geboren waren.

Hoewel slechts deze drie bij name vermeld staan, hadden Adam en Eva meer kinderen. In Genesis 5:4 staat dat Adam zonen en dochteren verwierf—"En de dagen van Adam, nadat hij Set verwekt had, waren achthonderd jaar, en hij verwekte zonen en dochteren." Hier staat niet wanneer ze werden geboren. Veel van hen konden geboren zijn in de 130 jaar (Genesis 5:3) voor Set geboren was.

Gedurende hun leven kregen Adam en Eva heel veel kinderen, zonen en dochters. De Joodse historicus Josephus schreef, dat, "Het aantal kinderen van Adam, volgens de overlevering, 33 zonen en 23 dochters was."[11]

De Bijbel vertelt ons niet hoeveel kinderen Adam en Eva kregen. Als we echter hun lange levensduur in aanmerking nemen (Adam leefde 930 jaar—Genesis 5:5), lijkt het ons redelijk om aan te nemen, dat het er velen waren! Denk er wel aan, God had hen het bevel gegeven: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk” (Genesis 1:28).

De vrouw

Als we nu echt puur afgaan op wat de Bijbel zegt, zonder enige persoonlijke aannames of bijkomende Bijbelse ideeën, dan moesten in het begin, toen er slechts de eerste generatie kinderen leefde, broers met zusters trouwen, of er zou geen volgende generatie meer zijn geweest!

Er wordt ons niet gezegd wanneer Kaïn trouwde, ook krijgen we geen details te horen over andere huwelijken en kinderen, maar een ding staat vast, dat enkele broers bij de aanvang der geschiedenis met hun zusters zijn getrouwd.

Maar hoe zit het nu met Gods wetten?

Veel mensen zullen onmiddellijk de conclusie verwerpen, dat de zonen en dochters van Adam en Eva met elkaar trouwden door te refereren aan het verbod op broer-en-zuster huwelijk. Sommigen beweren, dat je je broer of zus niet kunt huwen. In feite is het zo, dat als je niet met een verwant iemand mag trouwen, dan kun je met niemand huwen! Elke vrouw is verwant aan haar man, zelfs voor het huwelijk, omdat alle mensen nakomelingen van Adam en Eva zijn—we hebben allemaal "hetzelfde bloed." De wet die het huwelijk tussen naaste familieleden verbood werd pas bij Mozes gegeven (Leviticus 18-20). De bedoeling van God was dat één man met één vrouw zou trouwen voor het leven (gebaseerd op Genesis 1 en 2), maar het was in die begintijd geen ongehoorzaamheid aan God als naaste verwanten met elkaar huwden (zelfs broers en zusters).

We mogen u er aan herinneren, dat Abraham zijn halfzuster huwde. (Genesis 20:12). God zegende deze verbinding, want door Isaäk en Jakob werd het hele Joodse volk geboren. Pas 400 jaar later gaf God aan Mozes wetten, die zulke huwelijken verbood.

Biologische Afwijkingen

Vandaag de dag is het volgens de wet voor broers en zusters (en halfbroers en halfzusters) niet toegestaan om te trouwen, omdat de kinderen uit deze verbintenis een onacceptabel risico lopen om mismaakt te worden. Hoe meer de ouders aan elkaar verwant zijn, hoe groter het risico dat hun nageslacht afwijkingen zal krijgen.

Er is hier een erg logische verklaring voor, die eenvoudig te begrijpen is. Iedereen heeft twee set genen en er zijn er zo'n 130,000 paren die bepalen hoe een individu in elkaar steekt en functioneert. Ieder mens erft een gen van elke ouder. Jammer genoeg kunnen genen vandaag de dag fouten bevatten (vanwege zonde en de vloek) en deze fouten komen op diverse wijzen aan het licht. Bij voorbeeld, sommige mensen laten hun haar over hun oren groeien om te verbergen, dat hun ene oor lager ingeplant is dan het andere—of het komt wel voor dat iemand zijn neus niet helemaal in het midden van zijn of haar gezicht staat, of iemand zijn kaak is wat vervormd, ga maar door. Laten we eerlijk zijn, de voornaamste reden dat we elkaar normaal noemen is omdat we het daar samen over eens zijn.

Hoe meer ouders aan elkaar verwant zijn, hoe waarschijnlijker dat ze verscheidene afwijkingen in hun genen hebben. Kinderen, die een set genen van elke ouder erven, lopen groot risico geboren te worden met een dubbelslechte genen. De goede genen hebben de neiging om de slechte te domineren, dus, zodat een misvorming (een ernstige,) niet ontstaat. In plaats van helemaal misvormde oren zal iemand bij voorbeeld slechts een kreukel in zijn oor hebben! (In het algemeen gesproken kan men stellen, dat het menselijke ras langzaam degenereert, omdat de fouten zich generatie na generatie opstapelen.)

Echter, hoe meer twee personen aan elkaar verwant zijn, hoe waarschijnlijker het is, dat ze dezelfde fouten in hun genen hebben, daar ze die van dezelfde voorouders hebben overgeërfd. Daarom hebben een broer en een zus waarschijnlijk dezelfde fouten in hun genen. Hun kinderen erven dan hetzelfde defecte gen van twee kanten en dat geeft serieuze afwijkingen.

Adam and Eva hadden die opeenstapeling van genetische fouten niet. Toen de eerste twee mensen werden geformeerd, waren ze lichamelijk perfect. Alles wat God maakte was erg goed (Genesis 1:31), dus hun genen waren perfect—geen fouten! Maar toen de zonde in de wereld kwam (vanwege Adam—Genesis 3:6, Rom. 5:12), vervloekte God de wereld. zodat de perfecte creatie begon te degenereren vanaf dat moment, d.w.z. ze werd aan de dood en het verval onderhavig (Rom. 8:22). Over duizend jaar heeft deze degeneratie allerlei soorten genetische fouten in levende dingen voortgebracht.

Kaïn behoorde bij de eerste generatie kinderen. Hij (zowel als zijn broers en zusters) hebben, zo zou je kunnen stellen, geen imperfecte genen van Adam en Eva overgeërfd en de vloek op de schepping was nog maar minimaal doorgedrongen (er gaat tijd overheen voordat deze zich copiëerende fouten zich opstapelen). In dat geval kunnen broers en zusters wel met elkaar huwen met Gods toestemming, zonder dat mogelijke afwijkingen in het nageslacht ontstaan.

In de tijd van Mozes (een paar duizend jaar later), zouden degeneratie fouten zich al hebben opgebouwd in het menselijke ras, en wel zodanig, dat God het nodig vond om het broederzuster huwelijk ter verbieden (en tussen nauw verwanten) (Leviticus 18-20).[12] (Er waren destijds ook genoeg mensen op de aarde en er was dus geen dringende reden meer om binnen het gezin met elkaar te trouwen.)

Kaïn en het land van Nod

Sommigen beweren, dat de passage in Genesis 4:16-17 betekent, dat Kaïn naar het land Nod ging en daar een vrouw vond. Daar concluderen ze dan weer uit, dat er nog een ander ras mensen op aarde leefde, die geen nakomelingen van Adam waren. Ze beweren dus dat de vrouw van Kaïn uit dat volk kwam.

En Kaïn ging weg van het aangezicht van God en woonde in het land Nod, ten oosten van Eden. En Kaïn bekende zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Henoch: en hij bouwde een stad en hij noemde de naam der stad naar zijn zoon Henoch.

Zoals we hierboven hebben aangetoond zijn alle mensen afstammelingen van Adam en Eva, dus ook de vrouw van Kaïn. In deze passage staat echter niet dat Kaïn naar het land Nod ging om een vrouw te zoeken. John Calvin, die deze verzen becommentariseert, stelt:

Uit de context kunnen we opmaken dat Kaïn, voordat hij zijn broer doodsloeg, al getrouwd was, anders zou Mozes niet naar iets verwezen hebben wat Kaïns huwelijk betreft.[13]

Kaïn was al getrouwd voordat hij naar het land Nod ging. Hij zocht geen vrouw daar, maar hij bekende (had seksueel contact met haar) haar.[14]

Anderen hebben beweerd, dat, omdat Kaïn een stad bouwde in het land Nod, er wel een heleboel mensen moeten hebben gewoond. Het Hebreeuwse woord voor stad betekent eigenlijk niet wat wij onder stad verstaan. Het woord betekent een ommuurde stad of een omheind kampement. [15] Zo'n honderd inwoners zou al voldoende geweest zijn om het een stad te noemen. Hoe dan ook, er kunnen al best veel afstammelingen van Adam gewoond hebben tegen de tijd van Abels dood (zie hieronder).

Cain kills Abel. Click here for the story. (Illustration copyrighted).

Voor wie was Kaïn zo bang?

(Genesis 4:14)

Sommigen beweren, dat er al heel veel mensen op de aarde waren, die geen nakomelingen waren van Adam en Eva, anders zou Kaïn niet bang hoeven te zijn geweest voor mensen die hem wilden doden.

Ten eerste kunnen we stellen, dat in de dagen voor er een burgerlijke regering geïnstitutioneerd was, het best mogelijk zou zijn geweest, dat er iemand was die Kaïn wilde doden voor de moord op Abel (Genesis 9:6), , maar alleen als die persoon een naast familielid was van Abel! Vreemdelingen kon het immers niks schelen. Dus de mensen waar Kaïn bang voor was konden niet van een ander ras mensen geweest zijn.

Ten tweede, Kaïn en Abel waren een tijd voor Abels dood geboren. Genesis 4:3 stelt:

Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Here een offer.

Let op de zin "na verloop van tijd." We weten, dat Set werd geboren toen Adam 130 jaar oud was (Genesis 5:3), en Eva beschouwde hem als een vervanger voor Abel (Genesis 4:25). Dus zal de periode van de geboorte van Kaïn tot de dood van Abel honderd jaar of meer hebben kunnen duren-- genoeg tijd voor de geboorte van veel kinderen en kleinkinderen van Adam en Eva. Toen Abel werd gedood, waren er al een aanzienlijke hoeveelheid nakomelingen van Adam en Eva, dit besloeg al verschillende generaties.

Waar kwam de technologie vandaan?

Sommigen beweren, dat Kaïn, om in het land Nod een stad te kunnen bouwen, hij veel verstand zal moeten hebben gehad van technologie. Men neemt aan dat die kennis aanwezig was in dat land, waarschijnlijk ontwikkeld door die andere rassen.

Echter de nakomelingen van Kaïn en Abel waren erg intelligente mensen. Jubal maakte muziekinstrumenten zoals de harp en het orgel (Genesis 4:21), en Tubal-Kaïn werkte met koper en ijzer (Genesis 4:22).

Omdat men erg beïnvloed is door het evolutiedenken menen veel mensen vandaag de dag dat onze generatie de intelligentste is die ooit bestaan heeft op deze planeet. Maar alleen om het feit dat we straaljagers hebben en computers, wil het nog niet zeggen, dat we de intelligentste zijn. Moderne technologie is het resultaat van een opeenstapeling van kennis uit vroegere tijden. We staan op de schouders van hen die ons voorgegaan zijn.

Onze hersens hebben geleden van het 6.000 jaar ondergaan van de vloek (sinds Adam). We zijn flink gedegenereerd vergeleken met mensen uit vele generaties voor ons. Aan de intelligentie van Adam en Eva en de inventiviteit van hun kinderen, kunnen we bij lange na niet tippen. De Bijbel ligt slechts een tipje op van de sluier. Er was een grote inventiviteit in het begin.[16]

Conclusie

Veel Christenen kunnen de vraag niet beantwoorden over Kaïns vrouw, omdat ze denken volgens de moderne tijd (en de problemen die een nauwe familieband geeft met het oog op het nageslacht). Men begrijpt niet het heldere historische verslag dat God ons heeft gegeven.

Ze proberen Genesis te interpreteren vanuit onze huidige situatie, veel meer dan de Bijbelse waarheid te pakken van de veranderingen die ontstaan zijn door de zonde. Omdat ze hun wereldvisie niet bouwen op de Schrift, maar een seculiere manier van denken hebben aangenomen ten aanzien van de Bijbel, zijn ze blind voor simpele antwoorden.

Genesis geeft een verslag van God, die er was toen de geschiedenis een aanvang nam. Het is het woord van die Ene, die alles weet en Die een getrouwe getuige is van het verleden. Als we dus Genesis nemen als basis voor ons historische begrip, dan kunnen we de zingeving ontdekken van zaken die anders een mysterie voor ons zouden blijven.

[ Lees meer over Kaïn in onze Bijbelse Encyclopedie. ]

Lees meer

Waar leek Adam, de eerste mens, eigenlijk op? Dit populaire antwoord staat in onze kinderafdeling, maar ook volwassenen zullen het kunnen waarderen.

Voetnoten

 1. Een “Hollywood” versie van het beroemde Scopes Trial. Het stuk zou, zo stelt men, niet gebaseerd zijn op de echte Scopes, maar het blijkt overduidelijk een imitatie te zijn. Zie voetnoot 3.
  Ken Ham, “The Wrong Way Round!” Creation, 1996, 18(3):38-41.
  D. Menton, “Inherit the Wind: An Historical Analysis,” Creation, 1997, 19(1):35-8. Menton registreert de laag bij de grondse karikatuur en de antichristelijke dweepzucht van het stuk.

 2. ContactContact,” in première July 11, 1997, een Robert Zemeckis Film, Warner Bros., gebaseerd op Contact by Carl Sagan (New York: Pocket Books, 1985).

 3. American Civil Liberties Union—een organisatie die zich sterk maakt om elk spoor van Christendom uit het publieke leven van de V.S. te weren.

 4. The World's Most Famous Court Trial, The Tennessee Evolution Case (een woordelijk verslag), Bryan College, 1990 (heruitgave van de originele editie), p. 302.

 5. Sagan, Contact.

 6. Ibid, pp. 19-20.

 7. Apologetiek—van het Griekse woord apologia, betekent de verdediging voeren van ons geloof in Jezus Christus en onze hoop in Hem voor onze redding (1 Petr. 3:15). Dit vereist een grondige kennis van de Schrift, inclusief de scheppingsleer, oorsprong van de zonde, vloek, zondvloed, maagdelijke geboorte, het leven en de bediening van Jezus Christus van Nazaret, het kruis, de kruisiging, opstanding, Hemelvaart, de Tweede Komst en de Nieuwe Hemel en de Nieuwe aarde. Het helpt ons deze doctrines logisch te verklaren, om het eigen geloof te kunnen rechtvaardigen en onze hoop in Christus. Ten slotte, men moet gewoon deze dingen kunnen verklaren en ook de Bijbel in het algemeen kunnen verdedigen tegen aanvallen door ongelovigen.

 8. In deze passage wordt met het Griekse woord “man” bedoeld, niet “mens.”

 9. Eva, was in zekere zin een nakomeling van Adam, omdat ze uit zijn vlees gemaakt was. Ze had dus een biologische verwantschap met hem. (Genesis 2:21-23).

 10. Het Hebreeuws betekent letterlijk: “Ze zal de moeder worden van al wat leeft.”

 11. William Whiston, vertaler, The Complete Works of Josephus (Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1981), p. 27.

 12. Sommigen beweren, dat God van mening was veranderd omdat Hij zijn wetten veranderde. Maar God heeft zich niet bedacht—vanwege de veranderingen die de zonde bewerkte en omdat God nooit verandert, introduceerde Hij nieuwe wetten om onzentwil. Ook is er in de Bijbel een progressieve openbaring van het messiaanse programma, dat van eeuwigheid al in Gods plan lag. Zie R. Grigg, “Unfolding the Plan,” Schepping, 1998, 20(3):22-24.

 13. John Calvin, Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis (Grand Rapids, MI: Baker House, 1979), Vol. 1, p. 215.

 14. Zelfs als Calvijns suggestie over dit onderwerp niet juist is, kunnen we toch stellen dat er voldoende tijd was voor vele nakomelingen van Adam en Eva om verder te trekken en zich in gebieden te vestigen, zoals het land Nod.

 15. Strong's Concordantie: “stad, een plaats bewaakt door een wachter in de wijdste zin van het woord (zelfs een eenvoudig kampement of een post is mogelijk).”

 16. Zien: D. Chittick, The Puzzle of Ancient Man (Newberg, OR: Creation Compass, 1997).

[ Als deze informatie u van dienst is geweest, wilt u dan biddend overwegen om ons een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die beschikbaar is voor u en uw gezin! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting. ]

Uitgegeven door Don Batten, Ph.D. / Auteurs: Ken Ham, Jonathan Sarfati, and Carl Wieland, adapted from The Revised & Expanded Answers Book (Master Books, 2000). / Supplied by Creation Ministries International

Vertaald door: Josine

Text copyright © 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, Creation Ministries International, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net users het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor persoonlijk gebruik, kerken en scholen. Illustrations en layout copyright, 1999, 2001, Films for Christ

Article Version: February 8, 2018

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

Creation SuperLibrary.com ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE en Domein Gids