Ark on Flood waters. Photo by Paul S. Taylor. Copyright, Films for Christ.
Noach’s ark, zoals te zien is op de video, De wereld die verdween

Ontdek verbazingwekkende feiten over Mevrouw Noach…
…de vrouw die het meest verantwoordelijk was voor het overleven van het menselijke ras

…een moedige en besluitvolle vrouw
…een reine vrouw
…een boerin
…een scheepsbouwster
…directrice van een dierentuin
…een trouwe hulp
…een vrouw van God


Lees ook het verhaal van Noach's gezin - GA

Earth. Supplied by Films for Christ.

Wie was Mevrouw Noach?

Zie deze bladzijde in het: Engels (English)

Mevrouw Noach is ongetwijfeld een van de belangrijkste vrouwen in de Bijbelse Geschiedenis—toch weten we niet hoe ze heet. Er wordt slechts over haar gesproken als Noach’s vrouw, in de vijf keren dat ze vermeld wordt (6:18; 7:7, 13; 8:16, 18). Hoe zag ze eruit? Hoe leefde ze?

Van een heel andere wereld

Haar wereld was in veel opzichten totaal verschillend van de onze. Er heersten minder ziektes, zo pas 1.600 jaar na de Zondeval (Genesis 3). Wij hebben een paar duizend jaar meer degeneratie ondergaan, bijvoorbeeld meer slechte mutaties in onze genen of in virussen en bacteria. Het is overduidelijk, dat de gemiddelde man in de dagen van mevrouw Noach nog wel verwachtte vader te kunnen worden nadat hij honderd jaar oud was. Zijn levensverwachting was immers 900 jaar. Hoe lang zou mevrouw Noach kinderen hebben kunnen baren?

Uit fossielen uit die tijd blijkt dat er grotere planten en dieren waren vergeleken met dezelfde soorten die nu leven. Zou het hierdoor komen dat er reuzen voorkomen in kindersprookjes? En er waren geen rassenproblemen, omdat er geen rassen waren. Iedereen sprak dezelfde taal (Genesis 11).

In veel opzichten was de wereld van mevrouw Noach precies als de onze. De bevolking nam razendsnel toe. Men heeft verscheidene schattingen gemaakt, uitgaande van de genealogie in hoofdstuk 5. Een eenvoudige berekening, gebaseerd op vier kinderen per gezin, genomen over 18 generaties vanaf de schepping tot de Vloed, geeft als resultaat een bevolking van ongeveer een miljard. Dit staat gelijk aan de wereldbevolking in de eerste helft van de negentiende eeuw. Momenteel is de wereldbevolking ongeveer vijf keer zo groot. Die bevolking zou zich hebben kunnen verspreiden over de hele wereld, hoewel we niet precies weten hoe de landmassa van de wereld er destijds uitzag. Het zou best kunnen dat er maar één landmassa was (1:9).

Geen brullend holenmens

Er waren geen brullende holenmensen, want men had al veel vaardigheden ontwikkeld (Genesis 4). De eerste stad was gebouwd doory Adams zoon, Kaïn. In de zevende generatie waren er, ook herders, muziekinstrumenten—zowel snaar- als blaasinstrumenten (brons en ijzer)— ook dichters (bijv. Lamech).

Mensen met zulke vaardigheden waren afstammelingen van Adam, die de dieren namen gaf in één dag (1:20), zelfs voordat Eva er was om hem te helpen! Dit was voordat zijn verstand aangetast werd door de zonde. Onze hersenen zijn zonder twijfel afgestompt door de vernietigende werking van de zonde. In tegenstelling tot de huidige opvattingen, was mevr. Noach, die zo lang geleden leefde, verre van primitief.

Een licht in een erg zondige wereld

Een van de grootste overeenkomsten tussen de wereld voor de Vloed en onze wereld, was de zondigheid ervan (6:5, 11-13): het falen van Gods volk om afgescheiden te leven van de goddeloze wereld, vooral ten opzichte van het huwelijk (6:1,2); de verslaafdheid aan de zonde (6:5); het opzwepende geweld (6:11-12. Ook sloeg God acht op de wereld van mevrouw Noach (6:5,6; 7:3, 13), zoals Hij acht slaat op onze wereld.

Photo copyrighted, Films for Christ. Photographer: Paul S. Taylor. Mevrouw Noach wist, dat haar wereld onder het oordeel van God lag. Haar man had haar verteld, dat God van plan was om de aarde te vernietigen door water, vanwege de zonde der mensen (6:13, 17). God gaf ook speciale aanwijzingen aan Noach om een Ark (dat betekent doos) te bouwen om zijn familie te redden een één paar van elk landzoogdier van het dierenrijk.

I k denk dat mevrouw Noach hier geen probleem mee heeft gehad. Ze was zich wel bewust dat God Eva had geschapen om Adams hulpe te zijn. De gebeurtenissen van de scheppingsweek en de details van haar familiestamboom, waren waarschijnlijk opgeschreven op kleitabletten, die later in de ark meegingen.

Ze zou wel hebben geweten, dat God zijn opdracht had geopenbaard aan Adam voordat Hij hem Eva gaf als een hulp (2:15, 18). Deze man was tegenover God verantwoordelijk voor zichzelf en zijn vrouw. Hij was verantwoordelijk voor alles toen ze God ongehoorzaam waren, hoewel Eva het eerste zondigde (3:9-12). Natuurlijk had God evengoed met Eva gesproken en mevrouw Noach had vast en zeker haar eigen relatie met haar Schepper. Het was gewoon zo, dat God zijn instructies doorgaf aan zijn volk via de leiders.

Getrouwe hulp

Mevrouw Noach was niet een stuk onbenul, maar iemand die haar rol als vrouw volkomen vervulde. Ze gehoorzaamde God door zich te onderwerpen aan het leiderschap van haar man. Noach die een rechtvaardig mens was (6:9) zag zijn positie niet door haar aangetast of getiranniseerd worden. Ze hielp Noach met haar hele inzet gedurende honderden jaren werk op het land (5:29), tijdens de 120 jaar van botenbouw, meer dan een jaar een dierentuin beheren(onder goddelijke leiding) op een enorme woonboot, en ook daarna gedurende een paar honderd jaar van boerenwerk en dan wel speciaal gericht op wijnbouw (Genesis 9). Ze ondersteunde hem ook in zijn bediening als prediker (2 Petr. 2:5).

Photo copyrighted, Films for Christ. Photographer: Paul S. Taylor. Iemand zonder geloof had nooit kunnen doen wat zij deed. Hoe had ze anders haar man kunnen helpen om een groot zeewaardig schip te bouwen, ten einde aan de vloed te ontkomen, hoewel ze nog nooit regen had gezien (2:5-6)? Hoe had ze zonder geloof drie zoons kunnen opvoeden, met op de achtergrond het gehamer van het komende oordeel? Hoe zou ze zonder geloof de ark binnengegaan zijn en alles achter zich gelaten hebben? Ze moet wel er op vertrouwd hebben, dat God hen kon en wilde redden, zoals Hij had beloofd. Ze was zich er waarschijnlijk goed van bewust, dat haar man door God geroepen was tot een speciale taak, toen ze met hem trouwde. Lamech had zijn zoon Noach genoemd. Die naam stamt af van een woord dat vrede betekent, omdat God hem had geopenbaard, dat deze zoon vrede aan zijn volk zou brengen (5:29).

Cruciaal voor het geloof van mevrouw Noach was wel, dat ze haar oog gericht hield op de toekomstige wereld na de vloed. Ze leefde en voedde haar kinderen gedurende meer dan de helft van haar leven op in een wereld, die gedoemd was vernietigd te worden. Ze moest Sem, Cham and Jafet leren, dat ze anders waren dan hun vrienden en hen voorbereiden op de toekomstige wereld. Ze kon het zichzelf en haar gezin niet permitteren, te zeer gehecht te raken aan de tijdelijke geneugten van de wereld van die tijd.

Naaste familie

Supplied by Films for Christ. Ze had vast wel een heel nauwe gezinsband. Dat moest wel, omdat Noach en zij steeds verder weg groeiden van van het geloof en de geloofspraktijken van de mensen om hen heen. Ze moest haar kinderen ook voorbereiden op een tijd, als ze niemand anders meer zouden hebben dan elkaar. Gedurende de lange jaren van werken en wachten kregen zij en haar man geen support van andere gelovigen uit hun uitgebreide familie.

Daar was grootvader van vaders kant Lamech (niet te verwarren met de Lamech uit hoofdstuk 4) die jaren voor de vloed stierf en een overgrootvader was van Metusalem (de oudste man die ooit geleefd heeft—969 jaar) die in leven bleef tot aan het jaar van de vloed. God had medelijden met hen in hun hoge leeftijd en bracht hen niet in het oordeel. Hij liet ook geen baby's, kinderen of tieners door het oordeel gaan; Hij heeft de geboortegroei zo bepaald, dat het paste in zijn goddelijke plan. Vier getrouwde stellen gingen door de catastrofale tijd heen—het oudere stel om te zaak te besturen en te leiden en de andere drie stellen om zich te vermenigvuldigen.

Er moet een soort zeker weten geweest zijn, waardoor het mevrouw Noach koud liet wat de rest van de mensen van haar zeiden—zij ging door met God, wat er ook gebeurde. Ze was de enige gelovige vrouw van haar generatie aan boord van de ark. Er waren slechts drie van de volgende generatie—de jonge vrouwen, die de echtgenotes waren van haar zoons. Waren ze soms tot geloof gekomen door de prediking van haar man en haar gebeden? Ze gingen een absoluut cruciale rol spelen in de geschiedenis van het mensdom. Van hen stammen alle volken der aarde af (Genesis 10 en 11).

Een moedige vrouw

Copyrighted, All rights reserved. Wat een moed en vastberadenheid moet ze hebben bezeten in haar eenzame positie, om de vernietiging van alles wat haar bekend was te kunnen verwerken. Wat een geestelijke kracht is ervoor nodig geweest om de vijandschap en de spot te verdragen. Blootgesteld aan de kreten van hen die verdronken, moet ze wel van staal geweest zijn. God moet haar grote genade verleend hebben om het langer dan een jaar uit te kunnen houden met zeven anderen en duizenden dieren. Alleen met ongelofelijke moed kon ze onder ogen zien wat ze zag vanaf de berg Ararat waar de Ark op vast kwam te zitten: een totaal andere wereld met de fossiele overblijfselen van dood en vernietiging.

Was deze vrouw een 'nobody'? Ze moet wel een van de grootste vrouwen zijn geweest, die ooit geleefd hebben. Het doet er niet toe dat haar naam niet bekend is. Ze zette voorgoed haar stempel op de wereldgeschiedenis.

Hoe deed ze dat? Ze deed dat door een godvrezende vrouw en moeder te zijn. Ze was getrouwd met de 'redder' Noach, die door God werd gebruikt om gelovigen te redden van de lichamelijke ondergang in de zondvloed en daarmede de wereldbevolking van de ondergang. Haar oudste zoon, Sem, werd de stamvader van de Joden. Uit dit volk werd Jezus, geboren, de vleesgeworden Schepper en Redder. Door zijn dood aan het kruis bracht Hij redding uit de geestelijke dood voor iedereen die in Hem gelooft. Hij is de Enige die ons kan redden van het eeuwige verderf in de Hel. Hij is de Enige, die ons kan bevrijden wanneer onze wereld wordt vernietigd door vuur (2 Petr. 3:7). Hij heeft beloofd terug te komen om de zijnen tot Zich te nemen (3:4ff).

Auteur: Gill Middleton. Tekst werd verzorgd door Creation Ministries International.

Vertaald door: Josine

Een eerdere versie werd gepubliceerd in Creation Ex Nihilo 15(2):22-24, maart-mei 1993. Met toestemming overgenomen. Uitgegeven voor ChristianAnswers door Paul S. Taylor, Christian Answers. Tekst copyright © 2002, Creation Ministries International. Illustraties copyright ©, Films for Christ.

Mevr. Middleton was lerares biologie op het Sydney Teachers' College en zij werkte mee met Inter-School Christian Fellowship. Ook gaf ze les in wetenschap en biologie op Sydney Girls' High School.

Lees meer!

Lees meer over…

Looking for ANSWERS to your questions? Zoek ANTWOORDEN op meer kindervragen in de KidExplorers sectie van ChristianAnswers.Net (http://KidExplorers.com)


Go to index page click for Kid Explorers