Bekijk deze pagina in het: Engels (English) Indonesische, Spaans

Wie is…
Jezus

Jesus Christ - Click to read more about him. (illustration copyrighted - God's Story).
Lees over het leven van Jezus Christus in onze God's Story presentatie. - Ga

Hebreeuws: יֵשׁוּעַ —Engelse transliteratie: Yeshua (Yehoshua = Joshua) of Yahshua

Aramees: ܝܫܘܥ —Engelse transliteratie: Ishoʕ

Griekse: Ιησούς —Engelse transliteratie: Iēsous, Iesous, or IESVS (Jesus)

Betekenis: Redding, of “de Heer is redding,” “de Heer redt.”

“Jezus” is het Griekse woord voor de Hebreeuwse naam Joshua, die oorspronkelijk luidde Hoshea (Oshea) (Num. 13:8, 16 - de King James Vertaling van de Bijbel vermeldt hem als “Oshea”), maar die door Mozes werd veranderd in Jehoshua (Num. 13:16; 1 Chr. 7:27), of Jozua. Men neemt aan, dat hij na de ballingschap veranderde in Jeshua, waar dan weer de Griekse vorm van is afgeleid: Jezus. Hij werd aan onze Heer gegeven om aan te geven wat het doel van zijn bediening was, namelijk om te redden. Een engel zei tegen Josef (zijn pleegvader), "Gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden." (Matt. 1:21).

Jesus Christ—artist’s conception. Illustration copyrighted.

Bezoek onze speciale pagina over Jezus Christus - zijn leven, dood en opstanding - ontdek antwoorden op vele vragen

Lees ook over Jezus Christus in het verhaal van God

JEZUS CHRISTUS - Jezus als eigennaam en Christus de ambtelijke naam van onze Heer. Om Hem te onderscheiden van anderen die dezelfde naam dragen, spreekt men van “Jezus van Nazaret” (Joh. 18:7), en "Jezus, de zoon van Jozef" (Joh. 6:42).

Vroege leven

Het leven van Jezus op aarde kan men verdelen in twee grote periodes, (1) zijn privé leven, tot zijn dertigste levensjaar en (2) zijn publieke leven, dat ongeveer drie jaar duurde.

Jesus Christ as a baby - click to learn more. (illustration copyrighted - God's Story).
Lees over het leven van Jezus Christus in onze God's Story presentatie. - Ga

In de “volheid der tijden” werd Hij geboren in Betlehem, tijdens de regering van keizer Augustus, uit Maria, die ondertrouwd was met Jozef, een timmerman (Matt. 1:1; Luk. 3:23; vergelijk Joh. 7:42). Zijn geboorte werd aangekondigd aan herders (Luk. 2:8-20). Wijze mensen uit het oosten kwamen naar Betlehem om de “Koning der Joden,” te begroeten. Ze brachten Hem geschenken (Matt. 2:1-12). Herodus' wrede jaloezie maakte dat Jozef moest vluchten naar Egypte met Maria en het kind Jezus, waar ze bleven tot de dood van deze koning (Matt. 2:13-23). Hierna keerden zij terug en vestigden zich in Nazaret, in het gebied van Galilea (2:23; vergelijk Luk. 4:16; Joh. 1:46, enz.). Op de leeftijd van twaalf jaar ging hij op naar Jeruzalem naar het Paasfeest tesamen met zijn ouders. Daar in de tempel, “temidden van de geleerden,” waren allen die Hem hoorden “verbaasd over zijn verstand en antwoorden” (Luk. 2:41, enz.).

Achttien jaren gingen voorbij, waar verder niets van bekend is, behalve dat hij terugkeerde naar Nazaret en "toenam in wijsheid en in grootte en genade bij God en mensen" (Luk. 2:52).

Hij begon zijn publieke leven toen hij ongeveer dertig jaar oud was. Men neemt algemeen aan dat dit drie jaar duurde. Elk van deze jaren had eigen kenmerken.

Jesus Christ - artist's conception. Illustration copyrighted. Bezoek onze speciale home page die gaat over het leven, de dood en opstanding van Jezus Christus en lees er nog veel meer over! Ga… (Ontdek antwoorden op veel vragen over Jezus Christus)

Lees het verhaal van Jezus Christus in onze schitterend geïllustreerde God's Story sectie - Ga

De jaren van Jezus Christus' bediening

  1. Het eerste jaar zouden we kunnen betitelen als het verborgen jaar, zowel omdat de verslaggeving waarover we beschikken betrekkelijk summier is, maar ook omdat Hij in deze periode slechts schaars in de publieke belangstelling leek te staan. Voor het grootste deel speelt zich alles af in Judea.

  2. Het tweede jaar was het jaar van in de algemene gunst te staan. Gedurende deze tijd was het land zich terdege bewust van Hem; Hij was druk doende en zijn reputatie werd bekend van noord naar zuid en van oost naar west. Dit jaar speelt zich bijna geheel af in Galilea.

  3. Het derde jaar was het jaar van de oppositie, toen Hij uit de publieke gunst raakte. Zijn vijanden vermenigvuldigden zich en vielen hem in toenemende mate lastig en tenslotte werd Hij het slachtoffer van hun haat. De eerste zes maanden van dit laatste jaar bracht Hij door in Galilea, en de laatste zes maanden in andere delen van het land." (Stalker's Life of Jesus Christ, p. 45).

    De evangeliën geven een ooggetuigenverslag van de woorden en werken van Jezus Christus in veel verschillende opzichten. (Zie CHRISTUS.)

Genealogie, van David tot Mary, Moeder van Jezus

KONING DAVID (and Queen Bathsheba) ⮞ Prins Nathan ⮞ Mattathah (Mattatha) ⮞ Menan (Menna) ⮞ Melea ⮞ Eliakim ⮞ Jonan (Jonam) ⮞ Joseph ⮞ Judah (Judas) ⮞ Simeon ⮞ Levi ⮞ Matthat ⮞ Jorim ⮞ Eliezer ⮞ Jose (Joshua, Jesus) ⮞ Er ⮞ Elmodam ⮞ Cosam ⮞ Addi ⮞ Melchi ⮞ Neri ⮞ Shealtiel ⮞ Zerubbabel ⮞ Rhesa ⮞ Joannas (Joanna) ⮞ Judah ⮞ Joseph ⮞ Semei ⮞ Mattathiah (Mattathias) ⮞ Maath ⮞ Naggai ⮞ Hesli (Esli) ⮞ Nahum ⮞ Amos ⮞ Mattathiah (Mattathias) ⮞ Joseph ⮞ Janna ⮞ Melchi ⮞ Levi ⮞ Matthat ⮞ Heli/Eli ⮞ MARY, moeder van Jezus ⮞ Jezus de Christus, De 2e Adam, de god-man (Helemaal god en volledig menselijk)

Creatie van het fysieke lichaam van Christus

Het fysieke lichaam van de 2e Adam werd volledig door God geschapen de Heilige Geest (geïncarneerd) als een foetus in de baarmoeder van de Maagd Maria. Zijn DNA-code is door God gemaakt, net als de 1e Adam's. Geen van beide of ze hebben hun DNA geërfd van een man of vrouw. Net als de 1e Adam had Jezus geen hervormde zonde van de zonde; Hij was helemaal zondeloos. In tegenstelling tot de 1e Adam bleef Jezus echter onschuldig van elke zonde in zijn gehele aardse leven en voor altijd.

De 1e Adam gemaakt als een volwassene. De 2e Adam werd echter in de baarmoeder van Maria geplaatst - een kleine foetus. Hij werd een baby geboren en groeide tot volwassenheid en ervoer de pijn, moeilijkheden, vreugde en verleidingen van het leven.

Jezus was ook de naam van vier andere mensen in de Bijbel

  1. Jozua, de zoon van Nun (De King James Version vermeldt “Jesus” in Hand. 7:45 en Hebr. 4:8; alle nieuwe vertalingen gebruiken, om verwarring te voorkomen, de naam “Joshua”, Jozua.)

  2. Een Joodse christen met de bijnaam Justus (Col. 4:11)

  3. Jezus Barabbas (soms alleen maar Barabbas) genoemd - gevangene vrijgelaten door Pontius Pilatus (Matt. 27:16-17)

  4. Een voorvader van Christus. (Luk. 3:29). Vertaald als Jose in de King James Version and NJKV, Joshua in de NIV en NASB.

Auteurs: Matthew G. Easton en Paul S. Taylor.
Vertaling door: Josine

Meer Informatie