Jsi DOBRÝ člověk?
Zkus si základní test…
 

Považuješ se za dobrého člověka? Hodně lidí ano. Ale, mnoho z nás se liší v definici slova “dobrý”. Bible říká, že Bůh je dobrý a deset přikázání jsou jeho “standardem dobrosti”. Tak se podívejme na Boží zákon … Podle svého nejlepšího svědomí se sám sebe zeptej, zda jsi je poslouchal a stále posloucháš:


 1. Nebudeš mít jiných bohů mimo Mne.
  (Vždy jsi miloval Boha nad všechny jiné?)

 2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho.
  (Nevytvořil sis někdy v mysli boha, kterého se nemusíš obávat a který Ti více vyhovuje?)

 3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha.
  (Nikdy jsi nepoužil svaté Boží jméno jako zaklení?)

 4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.

 5. Cti otce i matku.

 6. Nezavraždíš.
  (Bůh bere i nenávist jako vraždu.)

 7. Nebudeš cizoložit.
  (“Kdokoliv se dívá na ženu se žádostivostí už s ní cizoložil ve svém srdci” — Matouš 5,27-28; toto také zahrnuje sex před manželstvím).
  lust, adultery

 8. Nebudeš krást.
  (Nikdy jsi nic neukradl? – hodnota věci není důležitá.)

 9. Nebudeš lhát.
  (Ani jednou jsi nezalhal? Počítají se do toho i odpovědi na tyto otázky.)

 10. Nebudeš toužit (dychtit).
  (Nikdy jsi netoužil po věcech, které patřily někomu jinému?)

Bible říká, že Bůh potrestá všechny vrahy, násilníky, zloděje, lháře, smilníky apod. Bude dokonce soudit naše slova a myšlenky. Až bude soudný den, budeš shledán vinným nebo nevinným z překročení Jeho přikázání?

Photo copyrighted.

Možná, že si myslíš, že je Bůh dobrý, a proto přehlédne Tvé hříchy. Ale je to právě Jeho dobrotivost, díky které si mohou být vrahové, násilníci, zloději, lháři apod. jistí, že budou spravedlivě “odměněni”. Byl by nehodným soudcem, kdyby přimhouřil oči nad nespravedlností.

Dodržoval jsi všechna přikázání?

Bible říká, že Zákon je dokonalý. Přikazuje Ti, abys byl dokonalý (Matouš 5,48). Jsi opravdu dokonalý (v myšlenkách, slovech a činech)? Dokážeš se dostat do nebe?

Možná řekneš, že i po všem předchozím si myslíš, že jsi dobrý. Ale Bůh říká, že ne (viz Žalm 14,2-3). Takže jeden z vás lže. A Písmo říká, že pro Boha je nemožné lhát.

Uvědom si, že všichni lháři budou vhozeni do ohnivého jezera (Zjevení 21,8). Boží zákon požaduje spravedlnost a trest za hřích proti němu je smrt a peklo. Poslouchej dobře, pokud chceš žít.

Bůh sám zjevil způsob, jak se Jeho spravedlnost a Jeho dobrota mohou vyrovnat. Porušili jsme zákon, ale On se stal člověkem, aby zaplatil “pokutu” za naše hříchy. Ježíš trpěl a zemřel na kříži, aby uspokojil zákon. Bůh nám proto může odpustit a věnovat nám dar věčného života!

Ale možná si stále myslíš, že jsi (od teďka) schopen dodržovat 10 přikázání. Ale není snad pravda, že se ani nejlepší z nás nevyvarovali lhaní, krádeži, žádostivosti, hněvu a že někdy nemilovali Boha nadevše a bližního jako sebe sama?

A jsme nyní schopni žít “dobrý” život, když už jsme zhřešili proti Bohu? V nejlepším případě jsme napravení lháři a zloději … ale stále jsme přestupiteli zákona.

Zkus se nad tím zamyslet takto …

Prodal bys jedno oko za milion dolarů? Nebo bys prodal obě za 50 milionů? Jsem si jist, že ne. Tvé oči mají nevyčíslitelnou cenu, a to jsou pouze okna do tvé duše. Jak asi musí být cenná Tvá duše?

Když vezmeš v úvahu předchozí myšlenky, jaká by asi byla “férová” cena za věčný život? Naprosto nevyčíslitelná. A přece, pokud věříme v naši vlastní dobrotu opravňující nás k vstupu do nebe, říkáme Bohu: “Já by měl jít do nebe, protože jsem činil dobro – zasloužil jsem si tam vstoupit.”


Představ si, že jsi mi chtěl dát úplně nové (velmi drahé) auto, ale já jsem Ti řekl: “Nemohu si je vzít! Cítím se zahamben, že přijímám takový dar … zde máš za to 10 centů (2,40 Kč)” Jsem si jistý, že by ses cítil uražený takovou žalostnou nabídkou platby. Mimo to, pokud za to zaplatím, už to není dar, ale koupě … a je to po právu moje.

Když mluvíme o vstupu do nebe naší vlastní dobrotivostí, pokoušením se dodržovat deset přikázání atd., házíme Bohu 10 centů “sebe-spravedlnosti”, což je pro Něj strašná urážka, ve světle jeho ukřižování. Jediné, co můžeme udělat, je pokořit se, vyznat naše hříchy a přijmout ten dar vírou v samotného Ježíše Krista.

Mocný Bůh ukázal, jak moc nás miluje, když i kvůli Tobě  zemřel na kříži. Chceš-li důvěřovat jen ve svou dobrotivost, říkáš tím, že Jeho mučednická smrt na kříži byla na nic.

Jsi zmaten?

On-line video: Půjdeš do nebe? Mnoha lidem není jasné, jak se tam dá dostat. Zde

Jak dobrý je “dostatečně” dobrý? Odpověď

Jsem dost dobrý, abych se dostal do Nebe? Odpověď

Může být celé lidstvo zachráněno? Odpověď (Mnozí mají mylnou představu, že vše se nakonec vždy vše v dobré obrátí a oni se dříve či později do nebe dostanou. Ale je to pravda?)

Je od Boha správné, že spasí jen někoho? Odpověď

Jak mi může být odpuštěno a jak to mohu pocítit? Odpověď

Jak si mohu být jistý svou spásou? Odpověď

MORE ANSWERS ABOUT SALVATION

Bible říká:“Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků.” (Efezským 2,8-9) Nelze si zasloužit dar.
grace, faith

Když Ježíš řekl, abychom mu “věřili”, říkal nám tím, že musíme mít v Něj takovou důvěru, jakou bys měl k padáku, který by Tě zachraňoval při Tvém skoku z letadla. Věřit v padák je málo – musíš mu důvěřovat!
faith

Prosím, “neskákej” bez Ježíše. Pokud zemřeš ve svých hříších, není zde druhá šance. Bůh nad Tebou vykoná spravedlnost a Ty skončíš v pekle navěky. Jakékoliv problémy, které máš v současnosti, jsou nepatrné vzhledem k problémům, které budeš mít se svým Stvořitelem. “… Kdo není ve víře poslušný Synovi, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává.” (Jan 3:36).

Bůh nechce, abys šel do pekla. Ani Ty tam nechceš jít, tak IHNED vyznej své hříchy Bohu, důvěřuj Ježíši Kristu, aby Tě zachránil, a tak přejdeš ze smrti do života.

Pak čti denně Bibli a jednej podle toho, co čteš (viz Jan 14,21). Tvá poslušnost Bohu je důkazem Tvé lásky. Důvěřuj Bohu, On Tě nikdy nezklame.

Řekni Bohu něco podobného tomuto:

“Milý Bože, dnes se odvracím od všech svých hříchů (vyjmenuj je). Dnes se v důvěře vyznávám Ježíše Krista jako svého Pána s Spasitele. Je pro mě jedinou cestou k záchraně. Je “cesta, pravda a život”. Prosím, odpusť mi, proměň mé srdce a věnuj mi svůj dar věčného života. Modlím se za to ve jménu Ježíše. Amen.”


Autor: Ray Comfort. Copyright Living Waters Publications, 2003. Tento text je k dispozici jako knížečka vydaná Living Waters Publications.Objev Boží plán pro Tebe i pro celý svět! Podívej se na skvělý film, on-line - zdarma Naděje (The HOPE)
ChristianAnswers.Net
Home
SEZNAM
Christian Answers Network výchozí stránka a seznam stránek

Translated by: Jiri Zalud