Какво е новото в ChristianAnswers.Net?

Цялото човечество ще бъде ли спасено евентуално?Вижте тази страница на: англичаните (English), Френски
Man

Почти всеки има някаква си надежда и вяра че нещата след време ше се оправят и рано или късно ще отидат в рая. Малки и разделени от големи периоди от време са погребните проповеди в които пасторът смее да подскаже че починалият може да е отишъл в другата посока!

Въпреки това, хората трябва да знаят че Господът Исус Христос ясно предпреждава че е лесно да се озови в ада.

“Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тех. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.” (Maтея 7:13, 14).

Този същ Господ Исус, който говореше толкова често и ярко за любовта на Бог, и който Той самият перфектно манифестира любовта на Бог, беше в същото време този който говореше по-често за ада от колкото всички други в Библията. Той предупреди например, че времето ще дойде когато Той ще трябва да кажи на много хора:

“Идете си от Мене, вие проклети, в вечния огън, приготвен за дявола и за неговите ангели” (Maтея 25:41).

Доктрината за “малката част” е намерена из цялото Писание. През всяко време е имало само малко хора които са били одобрени от Господ. През дните преди великият Потоп, Ноа, беше проповедник на правилното за много години, но спечели малко вярващи освен собственото си семейство. Библията казва че “които едно време беха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, то ест, осем души се избавиха чрез вода.” (I Петрово 3:20) и за другите, “и ако не пощади стария свят, но упази с още седем души Ноя, пороведника на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свет;” (II Петрово 2:5). Исус Христос каза: “ядеха, пиеха, жениха се и се омъжваха до деня, когато Ное влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички” (Лука 17:27).

Дните на ранните патриархи са били подобни.

“Всички тия умреха в вера, тъй като не беха получили изпълнението на обещанията; но ги видеха и поздравиха отдалеч, като изповедаха, че са чужденци и пришелци на семята.” (Евреите 11:13).

Евреите, единствените между нациите, тогава бяха извикани и подготвени като избраните хора на Бог. На тях Господ каза:

“The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto Himself, above all people that are upon the face of the earth. The Lord did not set His love upon you, nor choose you because ye were more in number than any people; for ye were the fewest of all people” (Deuteronomy 7:6, 7).

Но дори и сред Евреите е имало само малък брой които наистина любели Господ.

“Then they that feared the Lord spake often one to another; and the Lord hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord, and that thought upon His name” (Malachi 3:16).

Това положение не се е проминели от идването на Христос. Доколкото Евреите се отнасят, някои естествено Му вярваха като Mесия и Спасител, но нацията като цяло Го отрекла. Еврейският “отстатък” се е устаножил след това чрез тяхното приемане на Исус като техният дълго чакан Избавител. Павел казва:

“Не е отхвърлил Бог людете Си, които е предузнал… Така и в сегашно време има остатък, избавен по благодат” (Romans 11:2, 5).

Започвайки от Йерусалим, евангелието на Христос бе провъзгласено от Него да бъде проповедено на всички нации. Но никога не е имало обещание че всички които чуят добрите новини ще повярват и ще се обърнат към Христос. Напротив, Йоан предупреди в последното си писмо че “Но и всички които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.” (II Тимотея 3:12).

Самото значение на думата “църква” (Гръцки: еклесия, означава “тези които са извикани”) обозначава че истинската Християнска църква винаги ще бъде съставена от относително малък брой хора вярващи извикани от масите на човечеството да бъдат “разделени върху Бог.” Наблягайки това, Господът Исус обеща:

“Не бой се, малко стадо, защото Отец ви благоволи да ви даде царството.” (Лука 12:32).

Така че, когато Християнски проповедници и евангелисти проповядват че повечето хора са загубени и ги предупреждава да “бягат от гнева да дойде,” не е защото те са нелюбещи но защото те не могат да бъдат наистина Християни и да казват обратното. Те просто вярват думите на Христос и се опитват да се подчиняват на Неговата заповед.

Отново някой попитал Исус въпроса:

“Господи, малцина ли са, които се смасяват?” (Лука 13:23).

Той просто отговорил:

“Подвизавайте се да влезете през тясната врата; защото ви казвам, мнозина ще се стараят да влясат, и не ще могат.”

Превъзходното нещо за всичко това е че, макар че повечето хора ще умрат без някога да бъдат спасени, всяка личност може да бъде спасена само като вярва на Христос като техният Господ и Спасител! “Тесният път” които води към безкраен живот е Христос Самият. Исус каза,

“I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me” (John 14:6).

Христос умря на кръста да компенсира за всичките наши грехове и стана отново да осигури нашата пълна прошка и оправдаване пред Господ. Сега, всеки който наистина желае да бъде спасен може да получи това велико спасение само слагайки вярата си в Господ Исус Христос като неговият личен Спасител. Той казва:

“Който има ухо, нека слуша що говори Духът към църквите” (Откровение 2:17).

Но на големият брой хора коит ще умрат в техните грехове, Той казва:

“и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот” (Йоан 5:40).

Translated by: Vlad Velinov

Author: Henry Morris and Martin Clark. Excerpt from The Bible Has the Answer, published by Master Books, 1987. Supplied by Films for Christ with permission from Master Books.

Повече информация

Copyright © 1995, Master Books, All Rights Reserved—except as noted on attached “Usage and Copyright” page that grants ChristianAnswers.Net users generous rights for putting this page to work in their homes, personal witnessing, churches and schools.

Go to Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA        


Go to index page Christian Answers home page
home page
directory
Christian Answers Network ДОМАШНА СТРАНИЦА и ДИРЕКТОРИЯ