Co je nového v ChristianAnswers.Net?

Je Šifra mistra Leonarda nejvážnějším útokem proti křesťanství?


Copyrighted photograph

Není žádným tajemstvím, že je křesťanství v USA, Velké Británii a v jiných státech pod zuřivým útokem ze stran médií, ve školách, v soudních síních a dokonce také velmi často přímo v kostelích. V kultuře, která systematicky hledá, jak by mohla diskreditovat Krista a Jeho Slovo, učinil Dr. Erwin Lutzer (pastor pro oblast Chicago) toto pozorování: “Šifra mistra Leonarda je nejvážnějším útokem proti křesťanství, jakého jsem byl kdy svědkem.”[1]

Ve světle takového smělého prohlášení se pojďmě blíže podívat na knihu Dana Browna, nesmírně populární román, který byl dokonce zfilmován, a jaký vliv může mít na církev a kulturu.

Román

Copyrighted photo.

Ačkoliv by Dan Brown chtěl, abychom uvěřili, že “všechny popisy uměleckých děl, architektury, dokumentů a tajných rituálů uvedené v tomto románu jsou přesné,”[2] Šifra mistra Leonarda je dílo fantastické, plné dobrých lidí, zlých lidí a těsných úniků. Hlavní protagonista, harvardský kryptolog Robert Langdon, je docela pasivní a jednoduchá postava. Taktéž i zápletka děje a její důsledky se dají snadno předpovědět a samo dílo, ačkoliv je místy docela dobré, je nezapamatovatelné. Jako “populárně-fantastické” (v současnosti se užívá pojmu žánrová fantastika – pozn. překl.) je toto dílo průměrně zábavné,[3] ale těžko to může být typ románu, který by mohl obstát v “testu časem” a stát se klasikou. Ale přes to všechno se Šifra mistra Leonarda stala světovou senzací.

Hlavním tahákem na toto celkem nezajímavé dílo je jeho hlavní konspirační teorie, která, jednoduše řečeno, vidí Ježíše jako ženatého s Marií Magdalénou. Po Ježíšově smrti Marie prchá se svými dětmi a stává se, po čase, symbolem “svaté ženy” starověkého pohanství.

Tuto teorii lze ztěží považovat za novou a přičítat ji Danu Brownovi; jakýkoliv seriózní student církevních dějin je s touto starověkou (ačkoliv scestnou) tradicí, která je již dlouho považována jak katolíky tak protestanty za herezi dobře seznámen.[4] Avšak je třeba se trochu ponořit (nemusíme moc) do “historického” základu této tradice, abychom se přesvědčili, že se jedná, jednoznačně o fikci.

Michael Baigent, Richard Leigh a Henry Lincoln[5] učinili toto překvapující přiznání, které se týká jejich vlastního výzkumu:

Prohledávali jsme [Evangelia] — jen proto, abychom mohli lokalizovat určité fragmenty, které jsou pravděpodobně pravdivé … fragmenty, které by mohly dosvědčit manželství mezi Ježíšem a ženou zvanou Magdaléna. …Abychom je mohli najít, uvědomili jsme si, že musíme číst mezi řádky, vyplnit určité mezery vysvětlující jisté cézury a elipsy. Museli jsme se zabývat vynechávkami v textu, narážkami a odkazy, které byly, v lepším případě, nepřímé. [6]

Copyright, Universal Studios

Ale tento útok proti Kristu a Jeho SlovuBibli - v Šifra mistra Leonarda jde mnohem hlouběji než jen na pouhé omílání starověké konspirační teorie. Zaséváním semen pochybností ohledně vzniku Bible do čtenářovy mysli román a potažmo i film začíná přímý útok proti autoritě Písma Svatého. Podle pana Teabinga,[7] Brownova fiktivního historika, si římský císař Konstantin vybral ze starověkých evangelií jen taková, která se hodila jeho politickým cílům, a která nyní tvoří to, čemu říkáme Bible, a záměrně potlačil jiné, mnohem přesvědčivější dokumenty.[8] (Ve skutečnosti Biblický Kánon nebyl “na pořadu dne” – Nicejský koncil v Konstantinových dobách se věnoval více božské a lidské postatě Krista.) Brownova “fiktivní” historická přednáška je pseudo-akademické kličkování, které bylo opakovaně vyvracováno nejen biblickými badateli, ale také historiky.[9]

Zlaté číslo

Copyrighted photograph

Kniha zmiňuje i Leonarda Fibonacciho, velkého matematika 13-tého století, který objevil posloupnost čísel s velmi zvláštními vlastnostmi.

Fibonacciho posloupnost začíná nulou, poté jedničkou a každé další následující číslo je součtem dvou předchozích čísel (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, atd.). Po prvních sedmi číslech je poměr mezi dalšími jakýmikoliv po sobě jdoucími čísly asi 1.618 (např. 55/34~1.618, 89/55~1.618, 144/89~1.618 atd.).

Proč je tento objev tak významný a jak souvisí se sporem mezi teorií evoluce a teorií stvoření? Zlaté číslo 1.618, známé již starověkými Řeky jako “Božský poměr” nebo “Zlatý řez”, je vlastně všude, jak v přírodě, tak i v umění, hudbě a architektuře. Objevuje se ve spirálách jako jsou šišky, ananasy, lastury, rohy, slunečnice a mnoha jiných, je to take poměr mezi délkami našich prstů, kostí rukou a nohou. Počet listů nebo okvětních lístků na rostlinách je take často Fibonacciho číslem; a to je také důvod, proč květina s pěti okvětními lístky je na pohled mnohem krásnější než se čtyřmi lístky.

Naše vnímání krásy je velmi často (podvědomě) založeno na poměru 1.618. Tvůrci uměleckých děl – včetně Leonarda da Vinci - velmi často zakládají svá díla na tomto “Božském poměru”. Zatímco mnoho z Brownových tvrzení týkajících se tohoto jevu je sporných nebo naprosto nepravdivých,* všudepřítomnost “Božského poměru” nebo Pí v přírodě je velmi dobře zdokumentována. Je těžké si představit mocnější důkaz (Božího) návrhu, ačkoliv Brownovy vymyšlené postavy načrtly nesprávný závěr. **


* Brownovo tvrzení, např. že poměr mezi královnami a trubci “ve všech úlech na světě” je ; Brown, strana 94.

** “Když ve starověku objevili Pí, byli si jistí, že narazili na od Boha danou základní stavební jednotku světa, kvůli tomu proto uctívali Přírodu” Brown, strana 95.

V ideálním případě pouze zcela naivní lidé budou ovlivněni takovými tvrzeními, které jsou v tomto smyšleném díle; avšak je smutnou pravdou, že je mnoho lidí co se týče Božího slova velmi naivních, a co hůře, mnozí z nich toužebně hledají jakoukoliv omluvu pro to, aby nevěřili a neposlouchali jej.[10] Pro ně jsou chytře prezentované lži v Šifra mistra Leonarda právě tím ospravedlněním, které potřebují, aby mohli popřít autoritu Bible.

Ironií je, že zrovna v tomto díle se mnoho čtenářů seznámí s fascinujícím tématem “Fibonacciho posloupnost a Božský poměr”. Podívej se na okraj stránky, aby ses dozvěděl více o tomto pozoruhodném důkazu podporující STVOŘENÍ, ne evoluci.

Útok

Má pastor Lutzer pravdu, když označuje Šifra mistra Leonarda jako “nejvážnější útok proti křesťanství” v naší době? V určitém smyslu není daleko od pravdy, protože největší útok proti křesťanství a Ježíši Kristu je, a vždycky byl, učelový útok proti Jeho Slovu. Avšak v této válce je Šifra mistra Leonarda jen malým kolečkem v daleko větším soukolí. Kolik teologů a křesťanských vůdců zbrojí proti průměrnému smyšlenému dílu, zatímco pokračují v učení, že nelze Božímu slovu věřit ve všech 66 knihách, zvláště v Genesis? Šifra mistra Leonarda jednou vyjde z módy, ale generace křesťanů půjdou dolů po šikmé ploše nevěry, která začíná při dělání kompromisů. Toto je to bojiště, kde se vede ta opravdová válka.

Číst či nečíst Šifra mistra Leonarda nebo se podívat na film záleží jen na volbě (a uvážení) každého věřícího. Je se však velmi nutné informovat o všech aspektech útoků proti Božímu slovu – nezáleže na formě – a “být připraven podat odpověď” (1 Petr 3,15) abychom jemně a inteligentně překonali všechny překážky Evageliu Ježíše Krista.

Odkazy a poznámky

 1. Citováno cnn.com, 28. března, 2006. Návrat do textu.
 2. Dan Brown, The Da Vinci Code (Šifra mistra Leonarda) (New York: Doubleday, 2003) strana 1. Návrat do textu.
 3. Označení “populární fantastika”, nověji “žánrová fantastika” jako protiklad ke “klasické fantastice”, tj. k nyní považovaným dílům za klasická. Návrat do textu.
 4. Poprvé jsem se s touto teorií setkal, když jsem studoval Nový zákon na teologické VŠ; podruhé jsem se s ní setkal v jiném fantastickém díle, které předcházelo Šifře o několik let. Návrat do textu.
 5. Autoři díla Holy Blood, Holy Grail (“Svatá krev, Svatý grál”) (Delacorte Press, 1982) Baigent a Leigh prohráli soudní při proti Brownovi; žalovali jej za plagiátorství. Návrat do textu.
 6. Citováno z www.equip.org/free/DH228.htm. Návrat do textu.
 7. Teabing je anagram jména Baigent. Je ironií, že si Brown vybral toto jméno pro svého experta po Michaelu Baigentovi a Richardu Leighovi, kteří s ním nedávno vedli soudní spor (viz poznámka 5). Návrat do textu.
 8. Brown, strany 231-235. Návrat do textu.
 9. Existuje mnoho skvělých článků a knih, které rozumně vyvracejí tvrzení učiněná Danem Brownem. Jedním z nich je dílo The Real History Behind The Da Vinci Code (Pravá/správná historie ukrytá za Šifrou mistra Leonarda) napsané (světskou) historičkou Sharan Newmanovou, Berkeley Books, New York, 2005 (více na www.sharannewman.com). Ale můžete take použít nástroje jako např. Bereans (Skutky 17,11). Návrat do textu.
 10. Římanům 1:25. Návrat do textu.

Autor: Melinda Christian, Answers in Genesis USA (Odpovědi v Genesis - stránka věnovaná obhajobě Bible a křesťanství – pozn. překl.)

Text copyright © 2006, Answers in Genesis USA, všechna práva vyhrazena – vyjma stránek na ChristianAnswers.Net, jenž je možné tisknout a kopírovat za účelem práce doma, osobního svědectví a užití v kostelích a školách (více na “Usage and Copyright”). Ilustrace a úprava copyright, 2006, Films for Christ.

Go to Answers in Genesis

Doplňující informace

 • Recenze filmu na Christian Spotlight: The Da Vinci Code (Šifra mistra Leonarda)
 • Da Vinciho kódovaná zpráva (on-line audio) vytvořená členem týmu Christian Answers, Rayem Comfortem (Living Waters / Way of the Master)
 • Byl Ježíš Kristus jen legendou? Odpověď
 • Je Ježíš Kristus jen člověk nebo je Bůh? Odpověď
 • Když je Ježíš Kristus Bůh, jak mohl zemřít? A kdyby zemřel na kříži, tak jak by dnes mohl být živý? Odpověď
 • Byl Ježíš Kristus Bůh, zjevený v lidské podobě? Odpověď
 • Je Ježíš Kristus opravdu Bůh? Odpověď
 • Když byl Ježíš Boží syn, proč se sám nazýval Synem člověka? Odpověď
 • Boží trojice – jak může být Bůh ve třech osobách? Odpověď
 • Charakter – Je Ježíšův charakter v souladu s jeho vysokými nároky (tvrzeními)? Odpověď
 • Vyvrátila věda zázraky spojené s Ježíšem Kristem? Odpověď
 • Mohl by Ježíš zhřešit? Odpověď
 • Archeologie – Našla se nějaká pohřebiště pro lidi, kteří byli nějak spojeni s pozemským životem Ježíše a jeho smrtí? Odpověď
 • Máří Magdaléna
 • Jak víme, že je Bible pravdivá? Odpověď
 • Jak víme, že je Bible neomylná, když byla napsána omylnými lidmi? Odpověď
 • “Seminář o Ježíši” – Jsou jejich kritiky na evangelia pravdivé? Odpověď
 • “Seminář o Ježíši” – Za koho opravdu mluví? Odpověď
Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 1167
Marysville WA 98270-1167
USA

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and DIRECTORY

Přeložil: Jiří Žalud

Go to index page