God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus bladzijde 6

God is the Light. Copyrighted.
Jezus leerde hen zeggende: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.”

De meeste religieuze leiders zochten een manier om Jezus te doden, maar ze konden er geen vinden, omdat alle mensen nieuwsgierig waren om hem te horen spreken.

Jezus ging door met prediken in de tempel en hij zei: “Ik ben het licht van de wereld, wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

En tegen hen die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik ben de deur: wanneer iemand tot God komt door mij, zal hij gered worden; Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hen eeuwig leven en zij zullen niet verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand rukken.”

Jesus riding a donkey. Copyrighted.

Na drie jaar te hebben gepredikt gaf Jezus zijn discipelen de opdracht om een bepaalde jonge ezel voor hem te halen, waar nog nooit iemand op had gereden en hij ging er op zitten. Toen hij Jeruzalem naderde begon een grote menigte te juichen en God te prijzen voor alle machtige dingen die ze hadden gezien.

Ze riepen: “Hosanna. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, vrede in de hemel en glorie in de hoge.’

Maar toen Jezus de stad naderde keek hij er naar en huilde erover, want de mensen herkenden hem nog steeds niet als de beloofde Redder.

Judas. Copyrighted.
Satan voer in Judas, één van Jezus’ twaalf discipelen en Judas verraadde Jezus.

Toen nam de satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Judas ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem dertig zilverstukken zouden betalen als hij hen zou informeren over een tijd en een plaats waar Jezus gevangen genomen kon worden, zonder dat het volk het zou merken.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine