God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Crucifixion. Copyrighted.

Het verraad en de kruisiging


Na de maaltijd liep Jezus naar een tuin die Gethsemane genoemd wordt om er een poosje te bidden. Zijn discipelen volgden hem naar deze afgesloten tuin.

Jesus betrayed by Judas. Copyrighted.
Judas stapte op Jezus toe en begroette hem met een verraderskus.

Na zijn gebed, kwamen de overpriesters, de tempelwachters en oudsten van het volk ook daar naar toe om Jezus te zoeken. Judas die even daarvoor met hem had gegeten, leidde de groep. Hij liep op Jezus toe en begroette hem met een verraderskus.

Plotseling maakte Jezus zich aan de bende bekend als “IK BEN”.

De menigte deinsde terug en viel op de grond.

Hierna liet Jezus zich binden en naar het huis van de Hogepriester brengen.

Beating Jesus. Copyrighted.
De mannen van de tempelpolitie sloegen de geblinddoekte Jezus en zeiden: “Profeteer dan, heilige man, wie heeft jou geslagen?”

De mannen van de tempelpolitie die Jezus in hechtenis hadden genomen bespotten hem en spuwden hem in het gezicht. En nadat ze hem hadden geblinddoekt, stompten ze hem en sloegen hem in het gezicht en zeiden: “Profeteer ons, heilige man. Wie is het die jou heeft geslagen?”

In de vroege morgen leidde de menigte Jezus naar de Romeinse stadhouder Pilatus. En ze begonnen hem te beschuldigen met de woorden: “Deze man verleidt ons volk.”

Maar na Jezus ondervraagd te hebben zei Pilatus tegen de overpriesters, leiders en het volk: Hij heeft niets gedaan dat de doodstraf verdient. Ik zal bevel geven om hem te geselen en daarna laat ik hem vrij.”

Maar zij begonnen te schreeuwen: “Weg met deze man. Kruisig hem, kruisig hem.”

Crown of thorns. Copyrighted.

Pilatus die het volk tevreden wilde stellen liet Jezus wreed geselen, waarna hij hem overgaf om gekruisigd te worden.

Jesus crowned with thorns. Copyrighted.
De Romeinse soldaten vlochten een doornenkroon en zetten die op zijn hoofd en ze deden hem een purperen mantel aan.

Ze zeiden: “Gegroet, koning der Joden!”En ze sloegen hem met hun vuisten.

Hierna leidden ze Jezus weg, ze lieten hem een houten kruis dragen helemaal naar de plaats die Calvarië erd genoemd, ook wel bekend onder de naam Golgotha, of Schedelplaats.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine

Voor meer informatie…
  • Als Jezus God is, hoe kon hij dan sterven? Als Jezus op het kruis stierf, hoe kan hij dan vandaag de dag leven? Antwoord

  • Click to read

    Is Jezus Christus een mens of is hij God? Antwoord