God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part II: Exodus through the Prophets (Malachi)

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Prophet. Copyrighted.

Profeten beschrijven de Redder

Na veertig jaar in de woestijn te hebben rondgedoold gingen de Israëlieten, ook wel de Joden genoemd, het beloofde land Kanaän binnen. Ofschoon de inwoners van Kanaän wisten van de machtige wonderen die God voor de Joden had gedaan, verwierpen ze Jehova als God en vochten tegen de kinderen van Israël. Maar God beschermde de Joden toen ze zich opnieuw vestigden in het land dat was beloofd aan Abraham, Isaak en Jakob.

The Holy Temple. Copyrighted.
Een keer per jaar ging de daartoe aangewezen Hogepriester achter het voorhangsel dat de mensen scheidde van de Heilige Tegenwoordigheid van God.

De Heer stelde priesters aan om toezicht te houden bij het brengen van de dierlijke offers en het volk in aanbidding voor te gaan. Een keer per jaar ging de daartoe aangestelde Hogepriester achter het voorhangsel, dat het volk scheidde van de heilige tegenwoordigheid van God. Daarbij vertegenwoordigde de hogepriester het hele volk bij God.

Na vele jaren kroonden de Israëlieten iemand tot koning, David, die door God genoemd was: “Een man naar mijn hart.”

God sprak tot de Joden door David en andere godvrezende mannen en vrouwen, profeten genoemd, om hen er op te wijzen vooral heilig te zijn als getuige voor alle volken. Toen de Israëlieten zondigden, waarschuwde de Heer Israël door deze profeten, dat als zij hiermede zouden doorgaan, Hij er in zou toestemmen dat een vreemde natie hun land binnen zou vallen.

Israel leaving her home land. Copyrighted.

Ondanks deze waarschuwingen was Israël toch ongehoorzaam en het rebelleerde tegen God, verwierp zijn wetten en doodde de profeten die tegen hen getuigden.

Ten slotte na achthonderd jaar rebellie werd Israël weggevoerd uit zijn eigen land en het volk werd gevangen gehouden in landen als Assyrië en Babylon.

Maar God ging door met te spreken door de profeten gedurende de gevangenschap van de Joden. Enkele van de boodschappers riepen op tot bekering, terwijl anderen profeteerden over de Redder die zou komen om de zondige mensheid te redden.

De profeet Micha voorspelde de exacte plaats waar de Redder geboren zou worden en beschreef zijn eeuwige natuur met de woorden: “Uit jou, Betlehem in Efrata, komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”

The Coming of Jesus. Copyrighted.

God openbaarde zelfs, dat de komende Redder af zou stammen van de koninklijke lijn van David. Door de geschriften van de profeet Maleachi beschreef de Heer een speciale boodschapper die aan de komst van de komende Redder zou voorafgaan om het volk klaar te maken om Hem te ontvangen.


De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine