God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Frans, Indonesisch, Portugees, Spaans

Eternity Copyrighted.

Van de opstanding tot de eeuwigheid

Nu, na drie dagen, kwam er een grote aardbeving en een engel van de Heer rolde de steen voor het graf weg. Doodsbang, bevend over al hun leden, gingen de Romeinse soldaten er vandoor. Toen volgelingen van Jezus naar het graf kwamen en zagen dat de steen verwijderd was, stonden ze verbijsterd.

Angel. Copyrighted.

Plotseling stonden er twee mannen in stralend witte klederen bij hen die zeiden: “Waarom zoeken jullie de levende onder de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Herinneren jullie je niet dat hij tegen jullie gezegd heeft dat hij moest worden overgeleverd in de handen van zondige mensen en gekruisigd moest worden en op de derde dag opstaan?’

Toen herinnerden zij zich zijn woorden.

Diezelfde dag ‘s avonds kwam Jezus bij de discipelen en stond midden tussen hen en zei: ‘Vrede zij jullie.’

Maar ze schrokken hevig omdat ze dachten dat het een spook was.

Jesus hands. Copyrighted.

Dus zei hij: ‘Kijk naar mijn handen en voeten en zie dat ik het werkelijk ben, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals je ziet dat ik heb. Dit alles is geschied zoals ik jullie heb voorzegd, opdat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en de psalmen vervuld moest worden.

Hierna opende hij hun verstand met de woorden: “Het staat geschreven in de Schriften dat de Christus moest lijden en opstaan uit de dood op de derde dag en dat berouw en vergeving van zonden gepredikt moet worden in zijn naam onder alle volken. En jullie zijn getuige van deze dingen.”

Jezus ging voort te verschijnen aan vele mensen, hij toonde aan dat hij leefde, als onomstotelijk bewijs van zijn opstanding. En hij leerde zijn discipelen: “Ga in de hele wereld en predik het evangelie.”

Preaching unto all the land. Copyrighted.

Aan het eind van veertig dagen kondigde Jezus aan: “Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt en je zult anderen van mij vertellen, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en in Samaria en tot het uiterste van de aarde.”

Terwijl ze toekeken werd Jezus opgenomen en een wolk ontnam hen aan hun oog. Twee mannen in witte klederen zeiden: “Waarom staan jullie daar naar de hemelen te staren? Deze zelfde Jezus die zojuist werd opgenomen naar de hemel zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem hebben zien gaan.”De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine