Hoe ga je om met seksuele verslaving
pornografie, cyberseks, telefoonseks, masturbatie, enz.

Bekijk deze bladzijde in het (see this page in): Engels (English), Spaans

Duizenden e-mails krijgen we binnen zowel van mannen als van vrouwen, uit alle sociale categorieën, die worstelen met verslaving aan pornografie, masturbatie, cyberseks en dergelijke seksuele praktijken. We hebben veel levens en families kapot zien gaan door verslaving aan seksuele zonden. Deze problemen zijn niet uniek voor een bepaald ras, financiële of sociale status, wel of niet gehuwd zijn—Christen of geen Christen. Wanneer je denkt hieraan verslaafd te zijn, lees dan dit artikel. Hoe weet ik, of ik verslaafd ben aan seks of pornografie?, en onze website, Sex, Love & Relationships waarin verhalen opgetekend staan van vele mensen die worstelden met dit probleem.

Heel vaak hebben mensen die met ons contact opnamen hun probleem nog aan niemand durven vertellen. Zij lijden in stilte. Als jij zo iemand bent, neem dan alsjeblieft contact op met ons. Stop je kop niet in het zand, dat maakt de zaak alleen maar erger en de schade wordt groter.

Als je denkt opgeslurpt te worden in een seksuele verslaving, dan willen we je wat algemene tips geven, die velen hebben geholpen op weg naar herstel en genezing:

 1. Zie de feiten onder ogen.

  "Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods" (Rom. 3:23). Er zijn veel manieren om te zondigen en we maken allemaal fouten—liegen, hebzucht, stelen, overspel, vloeken, en veel andere zelfzuchtige handelingen. Onze heilige God neemt elke zonde even zwaar op.

  Als er een seksuele zonde is in je leven, dan is de eerste stap naar verbetering om te begrijpen en toe te geven wat je doet. Als je jezelf hebt overgegeven aan pornografie of aan seksuele fantasieën met mensen, uitgezonderd je eigen echtgenote/echtgenoot, dan heb je in feite overspel gepleegd. Jezus zei:

  "Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd" (Matt. 5:27-28).
  Zie de ernst hiervan in. Je hebt een gebod van God gebroken. Je hebt iets moois (seks) veranderd in iets smerigs, iets zelfzuchtigs en vernietigends. Als je getrouwd bent, ben je ook ontrouw geweest aan je echtgenote/echtgenoot. Als je ongehuwd bent, zondig je tegen de lieve persoon, die je wellicht ooit zult huwen. Als je steeds weer in dit gedrag vervalt, ondanks je verlangen om ermee te stoppen, dan heb je er geen controle meer over. Je bent verslaafd. Als dat zo is en je kunt het toegeven, dan feliciteren we je. Je hebt de eerste stap gezet in de richting van genezing.
 2. Geestelijke bevrijding
  Illustration copyrighted.

  De enige en grootste factor in de strijd tegen een verslaving is om onder de authoriteit van Jezus Christus te komen. Je bent gewikkeld in een geestelijke strijd. "De Bijbel geeft geen enkele belofte of hulp aan ongelovigen om verleiding te weerstaan." Als je nog geen Christen bent, raden we je sterk aan om je zonden te belijden en je leven totaal over te geven aan Hem. Accepteer zijn geschenk van eeuwige redding voor je ziel. Het kan zelfs gebeuren dat je hierna meteen helemaal bevrijd bent van je verslavingen. (Zie onze nuttige kernpagina hierover. Zie ook: Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding?)

  "Maar, ik ben gered" - Als er geen twijfel over bestaat dat je je leven aan Jezus Christus hebt toegewijd en dat je je vertrouwen hebt gesteld op zijn zondenbedekkende bloed voor je redding, laat dan de zonde geen aanleiding zijn om je redding te betwijfelen. Integendeel, maak er korte metten mee. Belijd ze en wijd je leven opnieuw aan Hem toe. Houd niets achter voor Hem. Verneder jezelf geheel voor God. Geef alles aan Hem over. Vraag Hem om je te helpen een leven van reinheid en waarachtigheid te leven. Accepteer je eigen falen en onmacht. Geef toe dat je de zonde niet zelf kunt overwinnen.

  De apostel Paulus begreep de frustratie en de grote claim, die de erfzonde heeft op alle afstammelingen van Adam en Eva:

  "Want wat ik uitwerk weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen: in mijn vlees, geen goed woont. Immers het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

  Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont.

  Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods; maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?"
  --Rom. 7:15-24

 1. Geef je zwakheid toe, zoek Gods hulp

  Iedereen is zelfzuchtig en zondigt. Dat is immers onze aard. Verslaving aan pornografie en andere seksuele zonden hebben een krachtig effect op de mens, die vergelijkbaar is met verslavende en sterke drugs. Als het je eenmaal in zijn greep heeft, is het moeilijk om er weerstand aan te bieden. In feite is het onmogelijk om er zelf van af te komen. Je hebt Gods hulp erbij nodig…

  God kan niet werken als je nog steeds bezig blijft om de zonde zelf te overwinnen. Het is een soort trots. Eigenlijk is het alsof je tegen God zegt: 'Ïk kan het zelf wel!' Denk eens na over de volgende verzen:

  "De goddeloze, met zijn neus in de hoogte, denkt: Hij vraagt geen rekenschap…" (Psalm 10:4). "Hovaardij gaat vooraf aan het verderf…" (Spreuken 16:18). "Als overmoed komt, komt schande mee; maar wijsheid is bij de ootmoedigen." (Spreuken 11:2).

  "Standvastige zin bewaart Gij in volkomen vrede, omdat men op U vertrouwt." (Jes 26:3).

  "Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." (I Petrus 5:6-7).

  Zie je, Gods bereidvaardigheid om je te verhogen (geestelijk op te heffen) hangt af van jouw bereidvaardigheid en wil om je te vernederen voor Hem. Maar het tweede deel is even belangrijk: God zorgt voor je, zelfs zoveel, dat hij al je bekommernis (zorgen, angsten, noden, vrees, verlangens, verleidingen, teleurstellingen, enz.) op Zich wil nemen. Met andere woorden, verneder jezelf door te accepteren, dat je zelf niet in staat bent om je eigen zorgen van het leven te dragen en geef ze in de hand van God. DAN zal Hij je geestelijk opheffen en je zult vrede vinden en een vrijheid, die alle verstand te boven gaat.

  De Heilige Geest werkt het krachtigste in je als je op z'n nederigst bent—als je je eigen belangen en verlangens opzij zet. Dan kan Hij in jou de vruchten van de Geest voortbrengen: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid en trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22-23).

  Zie je het laatste woord? Zelfbeheersing. Het is belangrijk te weten, dat zelfbeheersing niet een zaak is van je eigen wil; het is eigenlijk een vrucht van de Heilige Geest, die in ons werkt. Wat een genadige God hebben we toch! Als we leren meer en meer op God te vertrouwen om ons te helpen de dag door te komen en als we ons steeds meer bewust worden van Zijn tegenwoordigheid, elk uur van de dag, dan zullen we ontdekken, dat de magneet van seksuele zonde zijn kracht verliest.

 2. De kracht van het gebed
  Photo copyrighted.

  Gebed is praten met je Schepper. Het is als een kind spreken met je vader. De Bijbel benadrukt, dat bidden een hoge prioriteit moet hebben in ons leven. Voortdurend gebed is erg belangrijk voor ons herstel. Als er ooit een tijd in ons leven is, dat we gebed nodig hebben, dan is het wel nu. Het is het grootste wapen van de Christen tegen de zondige aard, de gevaren en verleidingen van deze wereld. "Alles wat waardevol is in het Koninkrijk van God ontstaat en is afhankelijk van gebed." Stel je vertrouwen op God en leer te denken zoals Hij. Dat zal een revolutie ten goede in je leven teweegbrengen.

  Hoe moeten we elke dag bidden?…

  1. Belijd al de zonden waar je weet van hebt.
   Lees: Psalm 51 | Marcus 7:20-23 | 1 Joh. 1:7-10

  2. Verwerp wereldsgezindheid
   Lees: Rom. 12:2, 6:13-14

  3. Zoek ijverig naar een intieme relatie met Jezus Christus. Hij zal je een rijker en betekenisvol leven geven.
   Zie: Joh. 10:10, 15:5-12 | Ef. 3:14-19 | Fil. 3:10-14

  4. Geef je leven als een leven offer aan God
   Zie: Rom. 12:1-2 | 1 Kor. 6:19-20

  5. Aanbid God
   Lees: Joh. 4:23-24 | Fil. 3:3

  6. Dank en prijs God. Dank Hem voor zijn genade en goedheid, prijs Hem en blijf zijn goedertierenheid zoeken. Dank God voor beantwoorde gebeden.
   Lees: Thanksgiving, doe wat goed is | Waar moeten we God voor danken en hoe moeten we Hem prijzen? | Ben je God dankbaar? | Fil. 4:6-7 | Kol. 4:2

  7. Vraag God om je te helpen om een puur en liefdevol leven te leiden.
   Zie: Fil. 4:6-7 | Hebr. 4:16

 3. Lees en memoriseer Bijbelgedeeltes

  Copyrighted.
  Breng eens een bezoekje aan ons on-line Bijbelstudie Centrum

  De Bijbel memoriseren is een vaak onderschat wapen, dat in het arsenaal van elke Christen voorhanden moet zijn. Memoriseer Jakobus 1:14 and 1 Kor. 10:13 en citeer dit gedeelte als je in verleiding komt.

  Open je Bijbel bij Psalm 51 en maak dit tot je eigen gebed.

  De volgende bijbelgedeeltes zijn ook zeer nuttig als het gaat over lust en seksuele immoraliteit:

  Matt. 5:27-30 | 1 Petr 2:11 | Rom. 8:13 | Rom. 6:12 | 1 Kor. 6:13 | Gal. 5:17 | Fil. 4:8 | 2 Tim. 2:22 | Psalm 101:2,3 | Spreuken 6:25-29 | Spreuken 5:18-20 | Spreuken 8:13 | Job 31:1-4 | Matt. 5:8 | Rom. 8:6 | 1 Kor. 6:9 | 1 Kor. 6:18-19 | 2 Kor. 10:5, 1 Thess. 4:3-5 | Jakobus 1:15; 4:3 | 1 Joh. 2:16

  Niet alleen de Bijbel memoriseren moet een terugkerend onderdeel van je leven worden, maar ook het regelmatig in de Bijbel lezen. Lees dagelijks de Bijbel, zonder over te slaan. We bieden je twee roosters aan om je te helpen de hele Bijbel door te lezen. Een jaarrooster / Een driejaarlijks rooster.

 4. Verantwoording afleggen

  Illustration copyrighted.Ofschoon het gezond is dat je je schaamt voor de zonde waar je in beland bent, moet je hierdoor niet in de val lopen van de satan, die die schaamte misbruikt als een wapen om je in de val te lokken. Stiekeme dingen doen is een van de grootste vijanden van een Christen, terwijl het belijden van je zonde vrijheid kan brengen en bevrijding uit de slavernij van een groot schaamtegevoel. Als niemand een vermoeden heeft van je persoonlijke misstappen, dan hoef je ook aan niemand verantwoording af te leggen, of voor je te laten bidden of je te laten bemoedigen. Laat je trots je niet vernietigen (Spr. 29:23; Marc 7:21; 2 Kron. 32:26). In een betrouwbare relatie kies je een vertrouwenspersoon, waar je open en eerlijk tegen kunt zijn over je verslaving. Belijd je zonden (Jak. 5:16). Zorg er wel voor dat het iemand is van je eigen sekse. Het is te prefereren dat je een discreet persoon uitzoekt met een zekere mate van geestelijke volwassenheid, iemand die met Christus wandelt en een pastorale en niet veroordelende geest bezit.

  Onder u die dit leest, zijn kerkleiders en leraars. We begrijpen heel goed, dat het erg zwaar is om je geheim aan iemand anders toe te vertrouwen. Toch is het noodzakelijk. God eist meer van herders (niet minder) en Hij houdt hen meer verantwoordelijk. Vraag God je te leiden in de keuze van je vertrouwenspersoon. Verneder je. Zet elke stap in wijsheid en vertrouwen op God. Doe wat gedaan moet worden. Als leider is het nog belangrijker om te doen wat juist is en radikaal te breken met de zonde.

  Als het over verslaving aan Internetporno gaat, dan is er een internetservice om je bij te staan. CovenantEyes.net is een on-line betrouwbare dienst. Zij wijzen erop dat "ondanks dat internetfilters nuttig kunnen zijn, ze ook acceptabele websites blokkeren, wat nogal wat frustratie geeft. Filters kunnen ook uitgezet worden of omzeild, dan heb je er niks aan. Het Covenant Eyes Programma wil liever het stiekeme en het privégebeuren van het internet aanpakken. Covenant Eyes doet een beroep op je zelfbeheersing en persoonlijke discipline en ze wijzen erop dat het individu verantwoordelijk met het internet om moet gaan."

  Het helpt al als het adres van elke bezochte site vermeld wordt, dan kun je ook een lijst samenstellen van bezochte sites die door jouw vertrouwenspersoon ingezien kan worden. Hiermede neemt de verleiding drastisch af en meestal is het zelfs op zich al voldoende om te weten, dat er iemand is, die je webgebruik in de gaten houdt.

 5. Internet porno blokkeren

  Als je veel tijd doorbrengt op het internet, dan is computer monitoring (zoals hierboven beschreven bij Covenant Eyes) of een internetfilter ten zeerste aan te bevelen. Er zijn veel goede filters om uit te kiezen, inclusief:

  • AFA Filter—met een doelgericht profiel, het paswoord is niet te kraken. Dit wil zeggen niet door steeds te raden of gedeeltelijk in te voeren, met als resultaat maximale bescherming voor kinderen en volwassenen. Ongeveer US$40 per jaar. Zie: AFAfilter.com

  • Hedgebuilders—gratis voor voorgangers, zendelingen en Christelijke scholen. Voor anderen kost het een klein bedrag. See: Hedge.org

 6. Bewaar je hart, vermijd verleidingen

  Illustration copyrighted. Behoed uw hart boven al wat er te bewaren is (Spreuken 4:23). Laat de demonische wereld je gedachtenleven niet beïnvloeden (Ef. 6:12-20). Als je je overgeeft aan zondige fantasieën en het najagen van genot, word je er een slaaf van (Rom. 6:16).

  Een simpele verandering in je gewoontes kan wonderen doen om je uit de verleidingen te houden. Bij voorbeeld, als je het meest in de verleiding kom als je achter je computer zit, nadat je vrouw naar bed gegaan is, neem dan het besluit om in die tijd bij de computer vandaan te blijven. Als je weet, dat een bepaalde straat, waar je doorheen gaat lustgevoelens bij je opwekt vanwege bepaalde cafe's die daar zijn, of prostituees die er rondlopen, of door verleidende billboards, dan doe je er verstandig aan om een andere weg te nemen.

  "Wend mijn ogen af, zodat zij geen ijdele dingen zien, maak mij levend door uw wegen." (Psalm 119:37).

  Stephen Arterburn spreekt in zijn boek Every Man's Battle over het trainen van zijn ogen om “weg te draaien” van visuele dingen die lust opwekken. Dit kan voor mannen betekenen dat je niet blijft kijken als je een schaarsgeklede vrouw ziet, die aan het joggen is. Voer geen brandstof aan voor het vuur van je lust. Weerhoud je ogen van verleidingen en kijk niet om.

  Hetzelfde geldt voor visuele verleidingen in tijdschriften als je bij de kassa staat te wachten van de supermarkt, of voor billboards, televisieprogramma's en commercials. Een goede gewoonte kan binnen twee weken ingeslepen worden. Wend steeds je blik af en je bereikt binnen de kortste keren een opmerkelijk resultaat.

  Photo copyrighted.

  Vernietig al het pornografische materiaal, dat je in huis hebt—tijdschriften, boeken, video's en computerfiles. Honger je vleselijke natuur uit. (Rom. 13:14). Als je jezelf niet kunt beheersen, zorg dan dat er niks voorhanden is. (Internet, kabeltv, enz.). Gooi geen kolen meer op het vuur.

  Als bepaalde vriendschappen teveel verleiding met zich mee brengen, zet ze dan op een laag pitje.

 7. Aanbevolen boeken
  Omdat ze vaak moeilijk te verkrijgen zijn maken we ze on-line beschikbaar (veilig en discreet).

  (in alfabetische volgorde)

  • At the Alter of Sexual Idolatry by Steve Gallagher (door Steve Gallagher (gebaseerd op bijbelse counseling / stichter van Pure Life Ministries, dat handelt over seksuele zonden)
  • Breaking Free: Understanding Sexual Addiction & the Healing Power of Jesus door Russell Willingham en Bob Davies (goede, bijbelse benadering van seksverslaving)
  • Faithful and True: Sexual Integrity in a Fallen World door Mark Laaser (ex-voorganger die in de val van seksuele verslaving was gekomen en ervan genezen is) (werkboek ook verkrijgbaar)
  • False Intimacy: Understanding the Struggle of Sexual Addiction door Dr. Harry W. Schaumburg (ervaren counselor in seksuele verslavingen / werkt met Christelijke leiders)
  • Out of the Shadows: Understanding Sexual Addiction, Third Edition, door Patrick J. Carnes, Ph.D. (spreker en klinisch directeur voor seksuele problemen in The Meadows, Wickenburg, Arizona, USA)
  • Pure Desire door Ted Roberts (een voorganger die seksuele verslaving aan pornografie overwon) en Jack Hayford
  • Sex, Lies, and Forgiveness: Couples Speaking Out on Healing from Sex Addiction door Burt and Jennifer Schneider (alleen tweedehands verkrijgbaar--niet meer in druk)
  • The Sexual Man by Dr. Archibald D. Hart (gebaseerd op nationaal onderzoek/ ontkracht mythes over de mannelijke seksualiteit)
  • Secret of Eve: Understanding the Mystery of Female Sexuality door Dr. Archibald D. Hart (alleen tweedehands - niet meer in druk)
  • She has a Secret: Understanding Female Sexual Addiction door D. Weiss, Ph.D.
  • A Way of Escape: Freedom from Sexual Strongholds door Neil T. Anderson (president van Freedom in Christ Ministries) en Freedom from Addiction: Breaking the Bondage of Addiction and Finding Freedom in Christ door Neil T. Anderson, Mike Quarles, Julia Quarles, and Terry Whalin
 8. Counseling / support groepen

  Illustration copyrighted.Het kan zijn, dat u professionele hulp nodig hebt of begeleiding voor huidige seksuele zonden of zonden uit het verleden. Er zijn verscheidene betrouwbare organisaties. Zie onze lijst op ChristianAnswers.Net/love/supportgroups.html

SAMENVATTING

Vergeet niet, dat God je liefheeft, ongeacht wat je hebt gedaan of hoe zelfzuchtig je bent geweest, ongeacht ook wat je aangericht hebt met je zonden. Belijd je zonden en geef toe dat het zeer ernstig is. Geef toe, dat het onmogelijk is om die zonde op eigen kracht te overwinnen. Vertrouw op Gods kracht en zoek hulp bij anderen. Vul je met Gods Woord. Bid veel. Werp barrières op om de momenten van verleiding te verminderen. Belijd je zonden aan een andere Christen (liefst van dezelfde sekse) en vraag hem of haar om regelmatig voor je te bidden en leg aan die persoon verantwoording af. Win meer informatie in over je verslaving. Zoek professionele hulp, vooral als het probleem ernstig is en je leven kapot is. Ga nu aan het werk om je leven weer op te bouwen. Als je een bewogen en discreet Christen wil hebben om je per e-mail van advies te dienen over jouw specifieke probleem, neem dan contact met ons op.

Sex, Love & Relationships
Voor meer informatie en hulp, zie onze HOME page

Lees ook

 • Hoe kan ik vergeving krijgen en het ook ervaren? Antwoord
 • Als God weet heeft van mijn pijn, waarom helpt Hij me dan niet? Antwoord
 • Voelt God onze pijn wel? Antwoord
 • De oorsprong van het kwaad - Waar komen de slechte dingen vandan Antwoord
 • Wat zou jij voor een wereld maken, als je God was Lees
 • Hoe krijg je overwinning over verleiding? Antwoord
 • Als God me vergeeft, telkens als ik er om vraag, waarom voel ik me dan nog steeds zo schuldig? Antwoord
 • Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? Antwoord

Als deze informatie je van dienst is geweest, overweeg dan biddend om een donatie te geven om ons te helpen de kosten te betalen voor deze geloofsopbouwende dienst die voor u en uw gezin beschikbaar is! Donaties zijn aftrekbaar van de belasting.

Vertaald door: Josine

Auteur: Ken James van Films for Christ, met bijdragen van Paul S. Taylor, Brian Lunde en Ray Comfort. Uitgever: Paul S. Taylor.
Copyright © 2001, 2005, Films for Christ, Alle rechten voorbehouden - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde die gebruikers van ChristianAnswers.Net het recht verleent om deze bladzijde te gebruiken voor thuis, persoonlijk getuigenis, kerken en scholen.

Films for Christ

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602
USA

ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids
Copyrighted.