God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

De bediening van Jezus bladzijde 2

Toen Jezus nu ongeveer dertig jaar oud was, ging er een man die Johannes de Doper werd genoemd, prediken en dopen in de woestijn. Hij zei: “Bekeer je. Bereid de weg voor de Heer.”

Jesus' Baptism. Copyrighted.

Johannes was de boodschapper die de profeten hadden voorspeld. Die boodschapper zou de komst van de Redder aankondigen. Jezus kwam naar de rivier de Jordaan om zich te laten dopen door Johannes. En toen Johannes Jezus zag komen zei hij: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.”

En toen Jezus gedoopt was stond hij op uit het water en de hemelen openden zich en hij zag de Geest van God nederdalen als een duif en op hem komen. En zie een stem uit de hemel zei: “Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik genoegen schep.”

Jesus tempted by Satan.

Nadat Jezus veertig dagen in de woestijn had doorgebracht probeerde de satan die met succes Eva had verleid in het Paradijs, ook Jezus te verleiden – maar Jezus zou niet zondigen.

Ternslotte nam de satan Jezus mee naar een speciale hoge berg en toonde hem alle koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. Toen zei de satan: “Dit alles geef ik je, als je je nederwerpt en mij aanbidt.”

Jezus antwoordde: “Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: de Here uw God zult je aanbidden en Hem alleen zul je dienen.”

Jesus. Copyrighted.

Terwijl Jezus de zoon van God op aarde leefde als mens werd hij op dezelfde wijze als wij verleid, toch zondigde hij nooit.

Dus, waar Adam faalde doorstond Jezus de test. Dit laat zien dat Jezus inderdaad de redder van de wereld kon zijn—het lam dat door God was gezonden.De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine