Bespaar uzelf de moeite
Tien tips voor nieuwe en opwassende Christenen

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (english), Koreaans

Woman praying. Photo copyrighted. © Alenaphoto | Dreamstime.com

4. Gebed—“Een ogenblikje wachten.”

Men zegt zo vaak en terecht, dat God altijd het gebed verhoort. Soms zegt Hij ja en soms zegt Hij nee. Soms zegt Hij: 'Een ogenblikje wachten' en een dag is voor de Heer als duizend jaren voor ons. (2 Petr. 3:8). Dan betekent, dat tien jaar wachten voor ons, voor God slechts 14 minuten en 24 seconden is, dus vraag in geloof, maar wacht geduldig op de vervulling.

Onderzoeken tonen aan, dat meer dan 90% van de Amerikanen dagelijks bidden. Ongetwijfeld bidden ze voor gezondheid, welvaart, geluk, enz. Ze bidden ook als oma ziek wordt en als oma niet beter wordt (of sterft),houden velen ermee op en sommigen raken verbitterd. Dat komt omdat ze niet begrijpen wat de Bijbel zegt over bidden. Daarin staat dat onze zonden er voor zorgen, dat God onze gebeden zelfs niet eens horen kan (Psalm 66:18). De Bijbel leert, onder meer, dat als we twijfelen in ons hart, we geen antwoord krijgen (Jak. 1:6-7).

Hoe wordt u gehoord?

 1. Bid in geloof (Hebr. 11:6).

 2. Bid met schone handen en een rein hart (Psalm 24:3-4).

 3. Bid echt gemeende gebeden recht uit uw hart, geen zinloze herhalingen (Matt. 6:7).

 4. Bid tot de God, die geopenbaard is in de Heilige Schrift (Exodus 20:3-6).

Hoe bidt u“in geloof”? Iemand zei eens tegen mij, "Ray, jij bent een man van groot geloof in God," denkend mij daarmee een compliment te geven. Maar dat is niet zo. Als ik tegen u zou zeggen: "Ik ben een man van groot geloof in mijn dokter? Dan ligt het aan de dokter. Als ik groot vertrouwen in hem heb, betekent dat dat ik hem zie als een integer mens met grote capaciteiten—dat hij betrouwbaar is. Ik eer die man door mijn vertrouwen in hem.

De Bijbel zegt, dat Abraham "niet getwijfeld heeft aan de belofte Gods door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen" (Rom. 4:20-21). Abraham was een man van groot geloof in God. Denk er aan, dat is niet een compliment voor Abraham. Hij ving slechts een glimp op van Gods ongelofelijke macht, zijn onvoorstelbare integriteit en zijn geweldige betrouwbaarheid om elke belofte die hij doet ook waar te maken. Zijn geloof gaf eer aan een God van trouw.

Throne. Illustration copyrighted. Wat God betreft, als u bij Jezus hoort, bent u een VIP. Dan kunt u met vrijmoedigheid komen tot de troon van genade (Hebr. 4:16). Dan hebt u toegang tot de koning, omdat u de zoon of dochter van de koning bent. Toen u een kind was, moest u toen in het stof kruipen om uw dagelijkse levensbehoeften te krijgen van uw ouders? Dat hoop ik niet.

Dus, als u bidt, zeg dan niet, "O God, ik hoop dat u in mijn noden wilt voorzien." Welnee, u kunt iets zeggen als: "Vader, dank u dat U elke belofte waar maakt. Uw Woord zegt, dat U heerlijk zult voorzien in al mijn behoeften naar de rijkdom, in Christus Jezus. (Fil. 4:19). Daarom dank ik U, dat u dit voor mijn gezin wilt doen. Ik vraag dit in de wonderbare naam van Jezus, amen."

Het was de grote zendeling Hudson Taylor, die zei: "De kracht van het gebed heeft nog nooit op volle capaciteit gedraaid. Als we de kracht van de Heilige werkzaam willen zien in plaats van zwakheid, falen en teleurstellingen, laten we dan ingaan op Gods voortdurende uitdaging: 'Roep Mij toch aan en Ik zal u antwoorden, en u grote en machtige dingen doen zien, waarvan gij niet weet."

Hoe krijgt u"reine handen en een rein hart?" Eenvoudigweg door het belijden van uw zonden aan God, door Jezus Christus. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden (1 Joh. 1:7-9). Als u ze aan God belijdt door Jezus, zal God niet alleen alles wat u hebt gedaan vergeven, maar Hij belooft ook om die zonde te vergeten! (Hebr. 8:12).

Hij zal u zelfs rechtvaardigen, op grond van het offer van de Heiland. Dat wil zeggen, dat het voor Hem net zo zal zijn, alsof u nooit hebt gezondigd. Hij zal u rein maken in zijn ogen—zondeloos. Hij zal zelfs uw geweten reinigen, zodat u niet langer meer met een gevoel rondloopt, dat u zo'n grote zondaar bent. Dat is nu wat bedoeld wordt met “gerechtvaardigd te worden door geloof.” Daarom moet u zich onderdompelen in de Heilige Schrift—om de brieven aan de gemeentes te lezen en de wonderbare dingen te zien, die God voor ons heeft gedaan door het Kruis van Golgota. Als u niet wilt lezen wat er in de acte van uw erfenis staat, dan zult u nooit weten wat er voor u is weggelegd.

Hoe kunt u werkelijk "bidden met uw hele hart?" Eenvoudigweg, door u zelf in de liefde van God te bewaren. Als de liefde van God in u is, zult u nooi hypocriet bidden, of zelfzuchtig. Feitelijk zult u nooit zelfzuchtig bidden, als u een hart vol liefde hebt. Als uw gebedsleven God behaagt, zegt de Bijbel, zal Hij u openlijk belonen. (Matt. 6:6).

Hoe weet u dat u bidt tot de God die geopenbaard is in de Schriften? Bestudeer het Woord. Verwerp het beeld dat de wereld van Hem heeft gemaakt, ook als dat onze menselijke natuur streelt. Een liefdevolle vriendelijke vaderfiguur, die alles maar over Zich heen laat gaan, dat staat de zondaren wel aan. Kijk eens naar de donder en bliksem van de berg Sinai. Gruw bij het zien van Jezus aan het kruis op Golgota—hangend in onuitsprekelijke doodsnood vanwege het rechtvaardigheidsgevoel van een Heilige God. Dan zal elke gedachte worden uitgebannen van bovengenoemde afgoderij.

(Volgende Pagina)
OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels

Belangrijke principes, die u een hoop moeite besparen:

Voorgaande…

 1. Voed u met Gods WoordDagelijkse voeding
  "Een gezonde baby heeft een gezonde trek. Als u werkelijk wederom geboren bent, dan zal u een gezonde honger hebben…" [Lees meer]

 2. GeloofEen lift kan u omhoog brengen, maar ook weer laten zakken
  "…in een wereld, waarin men ons constant laat zakken, kunnen we volkomen vertrouwen op zijn beloftes…Hij zal ons nooit en te nimmer, laten vallen…" [Lees meer]

 3. EvangelisatieOnze minimale taak
  "U hebt waarschijnlijk een beperkte hoeveelheid tijd om uw ongeredde vrienden en familie met het evangelie bekend te maken… Hier zijn een paar adviezen, die u een hoop ellende kunnen besparen…" [Lees meer]

 4. Gebed—“Een ogenblikje wachten.”

Volgende…

 1. OorlogsvoeringPrijs de Heer, maar ontwijk de kogels
  "Toen u een Christen werd, stapte u regelrecht binnen in een eeuwenoude strijd. U hebt een drievoudige vijand:--de wereld, het vlees en de duivel… Laten we die drie aartsvijanden eens onder de loep nemen…" [Lees meer]

 2. GemeenschapWees geen fladderende vlinder
  "Bid ervoor waar u zich moet invoegen in de gemeente… Word geen geestelijke vlinder. Zorg dat u ergens kunt wortelen…" [Lees meer]

 3. DankdagDoe het juiste
  "Voor een Christen is elke dag dankdag. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van de problemen…" [Lees meer]

 4. Waterdoop
  [Lees meer]

 5. Tienden gevenDe laatste grens over
  "Iemand zei eens, dat de portemonnee de laatste grens is, die men overgaat. Het is de laatste hindernis die genomen moet worden—het laatste ding dat aan God wordt overgegeven…" [Lees meer]

 6. Storingsdienst: Sekteleden, atheisten, skeptici
  "Als sekten u vertellen, dat u de juiste naam van God moet erkennen om gered te worden, dat u op die en die dag moet aanbidden, dat u per se gedoopt moet worden door een oudste van hun kerk, raak dan niet in paniek. Ga gewoon terug naar het Handboek voor Instructie…" [Lees meer]

Also see

Auteur: Ray Comfort van Living Waters Publications. Uit het boekje Save Yourself Some Pain. Uitgegeven door Films for Christ.

Translated by: Josine

Web page Copyright © 2001, 2003, Living Waters Publications, All Rights Reserved - behalve als aangegeven op bijgaande “Usage and Copyright” bladzijde.

Living Waters Publications

ChristianAnswers.Net
Christian Answers Network
PO Box 577
Frankfort KY 40602

Go to index page ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network HOMEPAGE and Domein Gids