God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English)

Turning water into wine. Copyrighted.

De bediening van Jezus bladzijde 3

Jezus openbaarde zich als de beloofde redder op velerlei wijze, vooral door de talloze wonderen die hij deed. Op een bruiloft veranderde hij water in wijn. Hij genas een man die 38 jaar lang verlamd was geweest.

A man with Leprosy. Copyrighted.
Jezus genas een man met huidvraat en hij zei: “Word rein.” En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat.

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed—een onaanraakbare—. Hij wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken.’

Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, word rein.’ En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat.

Jezus gaf iemand het gezicht die blind geboren was.

Een vrouw, die twaalf jaar lang had geleden aan een ongeneeslijke ziekte, raakte Jezus mantel aan. Hij draaide zich om en zei: “Dochter, vrees niet. Je geloof heeft je genezen, ga in vrede.”

Zij die leden aan verschillende ziektes werden tot hem gebracht en hij genas ze allen.

A Crippled Man. Copyrighted.

Jezus riep twaalf mensen samen en vroeg hen om hem te volgen. Hij gaf hen macht en autoriteit over demonen en Hij zond deze discipelen uit om te prediken over het koninkrijk van God en de zieken te genezen.

Het nieuws over hem verspreidde zich in de hele omgeving en grote mensenmassa’s verzamelden zich om hem heen om hem te horen spreken en genezen te worden van hun kwalen.

Feeding 5000. Copyrighted.

Toen een groep van vijfduizend mensen voedsel nodig hadden bad Jezus een zegen over de lunch van een jongen bestaande uit brood en vis. Het voedsel werd op wonderbare wijze vermenigvuldigd, zodat de hele menigte ervan gevoed werd. Zelfs bleven er nog twaalf volle manden over.

Maar de mensen bleven vragen naar meer bewijzen dat Jezus door God gezonden was. Ze zeiden: “Onze voorvaders aten manna in de woestijn. Het staat in de schriften, Hij gaf hen brood uit de hemel om te eten.”

Jezus antwoordde: “Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.”

‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.

Bread of Life. Copyrighted.

“Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.” Jezus profeteerde dat hij veel dingen zou moeten lijden en dat hij verworpen zou worden door de oudsten, opperpriesters en schriftgeleerden en gedood zou worden en daarna opstaan uit de dood op de derde dag.

Bonus Bron: Jezus houdt van alle kinderen (kleurplaat - pdf)De volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine