God's Story: From Creation to Eternity Watch and Listen to God's Story
Part III: Jesus Christ to Eternity

Skeptical? Want answers?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Spaans

Wat betekent Gods gift aan jou?

God, de Schepper en Gever van Leven is betrokken bij ieder van ons.

God's created a paradise for us, and He will one day restore it. (Photo copyrighted)

Maar God is heilig en moet benaderd worden op zijn voorwaarden. Hij wil dat jij hem aanbidt als de enige God in je leven. Net zoals de eerste mensen, Adam en Eva, faalden in het vertrouwen van God, zo hebben we allen gezondigd door te proberen ons eigen leven te leiden zonder God.

De bijbel zegt dat zelfs als je al Gods wetten gehoorzaamt op één na, je een breker van de wet bent en een schuldige zondaar in zijn ogen. Dus, ongeacht hoe religieus je mocht zijn, hoeveel goede daden je ook mocht hebben gedaan, je kunt nooit voldoen aan de maatstaf van Gods heiligheid. Je bent verloren en gescheiden van God.

Maar God begrijpt je hulpeloosheid en hij houdt zoveel van je dat hij ervoor gezorgd heeft dat zijn Zoon jouw straf op zich nam en stierf voor onze zonden. De bijbel zegt: ‘Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer.”

REDDING IS EEN GIFT. Er kan niet voor gewerkt worden, niemand kan erover opscheppen dat hij het verdiend heeft.

Butterfly. Copyrighted.

In de bijbel, Johannes 3, zei Jezus tegen een religieuze leider Nicodemus, dat hij opnieuw geboren moest worden om eeuwig leven te verkrijgen; dus ook jij moet geestelijk geboren worden in Gods gezin. Daarom moet je Jezus uitnodigen om in je leven te komen en al je zonden te vergeven.

Wordt een kind van God en neem Jezus aan als je redder.

Belijd je zonden aan God en besluit om er afstand van te nemen. Dank hem dat hij Jezus de straf liet dragen voor jouw zonden door aan het kruis te sterven. Vraag Jezus om in je hart te komen om je redder te worden en de Heer van je leven. Accepteer zijn gratis geschenk van redding en dank God ervoor. Doe alles wat je kunt om een echte en sterke volgeling van Jezus Christus te worden.

Er zijn geen speciale woorden die je moet gebruiken om een kind van God te worden, er is geen specifiek gebed voor. ‘Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.” Maar als je nu wilt spreken tot God en je weet niet precies wat je moet zeggen, dan geven we hier een paar suggesties…

“Lieve God, ik weet dat ik een zondaar ben. Ik weet dat ik het eeuwige oordeel heb verdiend, maar ik dank u voor uw barmhartigheid en genade. Ik vraag u om mijn zonden te vergeven en me eeuwig leven te schenken. Was mij rein en geef me een nieuw hart. Op dit moment stel ik mijn vertrouwen in uw zoon Jezus Christus als mijn Heer en Redder en ik geef u mijn leven.

Heer Jezus, ik geloof dat u Gods enige zoon bent, dat u stierf op het kruis om de straf te betalen voor mijn zonden en opgestaan bent op de derde dag. Nu ik u als mijn redder heb aangenomen weet ik dat ik als ik kom te sterven de eeuwigheid zal doorbrengen bij u in de hemel.

Danku dat u voor mijn zonden op het kruis bent gestorven. Danku voor uw vergeving en voor het geschenk van het eeuwige leven. Ik onderwerp mij nederig aan uw wil in elk gebied van mijn leven en ik vraag u om me de persoon te maken die u wilt dat ik ben. Vul me met uw Heilige Geest en leidt me door uw Woord. Help me om u dagelijks te vertrouwen in alles wat ik nodig heb en te geloven dat uw heilige Geest mij zal leiden om een leven te leiden in gehoorzaamheid aan u.

Ik vraag u mij te laten zien waar er ergens zonde in mijn leven is, dat ik het mag belijden aan U als het me te binnen schiet. Ik weet dat u mij alreeds hebt vergeven en dat u mij nooit zal begeven of verlaten. Vanaf deze dag zal ik leven in de vaste overtuiging dat ik uw kind ben. Ik verwerp de werken van satan en ik wil leven in het licht zoals u in het licht bent. Geef me wijsheid en onderscheidingsvermogen zodat ik goed van kwaad kan onderscheiden en help me om u te volgen met mijn hele hart alle dagen van mijn leven. Ik ben uw dienstknecht en ik accepteer u als mijn meester. Maak mijn leven een levend offer, heilig en acceptabel voor u.

Op dit moment Heer, bid ik dat u mij uw wil zult willen openbaren. Help me om te groeien in het geloof. Leid me naar anderen die me kunnen helpen om te groeien en leid me naar een kerk waar ik in uw Woord zal worden onderwezen. Laat me zien hoe mijn leven een zegen voor anderen kan zijn en geef me de moed om anderen te vertellen over uw reddende genade. Ik vraag u Heer dat mijn hele familie u zal leren kennen als hun Heer en Heiland. Ik bid dat uw Heilige Geest hun harten zal overtuigen en trek hen nader tot u en dat u de verblindheid van hun ogen weg wilt nemen. Geef me de woorden die ik moet zeggen als ik hen vertel hoe ik tot geloof ben gekomen en hoe ook zij een persoonlijke relatie met u kunnen krijgen en voor eeuwig in uw nabijheid kunnen zijn. Help me om het leven te leven waar u me voor geroepen hebt en een heilig voorbeeld mag zijn voor alle mensen om me heen, zodat ze ook in U gaan geloven.

Hemelse vader, ik houd van U. Danku dat u mij hebt gered en me aanneemt als uw kind. Heer Jezus, ik houd van U! Danku dat u voor mij aan het kruis stierf om voor mijn zonden te betalen en me eeuwig leven te schenken. Heilige Geest, ik houd van U! Danku dat u mij liet zien dat ik een redder nodig heb en dat u in mij woont. Amen.”

Free Online Film—ARE YOU GOING TO HEAVEN?. 30 minutes. Find out if YOU are going to heaven. You CAN know for sure.
Weet je ZEKER dat je het antwoord weet op deze buitengewoon belangrijke vraag?
Kijk NU naar de online video

Als je spijt hebt van je zonden en Jezus’ geschenk van redding hebt aangenomen en je besloten hebt om een volgeling van Jezus te worden, dan ben je door Gods genade gered voor het eeuwige oordeel. De engelen verheugen zich hierover. Op een dag zul je bij je Schepper in het paradijs leven.

Is Jesus Christ the answer to your questions?
Is Jezus Christus het antwoord op je problemen? In veel talen beschikbaar

Click for our JESUS home page.
Leer meer over Jezus Christus. Vind antwoorden op je vragen. Lees de resultaten van historisch en archeologisch onderzoek. In veel talen verkrijgbaar

Archaeology and the Bible
Zie de archeologische bewijzen die de bijbel ondersteunen. Ons team van experts beantwoorden je vragen over de bijbel en de archeologie. In veel talen beschikbaar

Als je meer informatie zou willen ontvangen over hoe je nieuwe wandel met de Heer te beginnen, schrijf ons alsjeblieft en laat het ons weten.

NEEM CONTACT OPDe volgende ChristianAnswers.Net
CAN Home
Shortcuts
Christian Answers Network

Vertaald door: Josine