Christmas - What is the true meaning?
Is Kerstmis waar?
Bestaat Jezus Christus echt?

Bekijk deze bladzijde in het: Engels (English), Indonesisch

Profetieën uit het Oude Testament werden vervuld in Jezus' leven, dood en opstanding. Er zijn ongeveer 300 voorspellingen uit honderden jaren voor zijn geboorte, die als authentiek gezien worden door rabbies als betrekking hebbend op een komende bevrijder, die zij noemen: de Messias.

Deze voorspellingen wijzen op Betlehem als de plaats waar hij geboren zou worden (Micha 5:2), Hij zou geboren worden uit een maagd (Jesaja 7:14 in de Septuagint Griekse vertaling c.a. 250 v.C.), en dat de tijd van zijn geboorte zou zijn voordat Israël de soevereine macht zou verliezen als een natie (Genesis 49:10)--dit vond plaats net na het begin van de eerste eeuw na Christus, toen Archelaus de troon besteeg.

Dit is opmerkelijk, want toen Israël uitriep, "Wee ons, want de scepter is weggenomen en de Messias is niet gekomen!" (Talmud, Babylon, Sanhedrin), wandelde Jezus in hun midden.

Jerusalem at the time of Jesus. Artists conception. Photo copyrighted.

Het was ook voorspeld, dat Hij wonderen zou verrichten (Jesaja 35:5,6), dat hij zou binnenrijden in Jeruzalem op een ezel (Zach. 9:9), dat Hij een vreselijke, maar plaatsvervangende dood zou sterven (Jes. 53) door kruisiging (Psalm 22:14-17), een soort dood, die zelfs niet eens bekend was op de tijd dat de psalmen ontstonden en dat Hij zou worden opgewekt uit de dood (Psalm 16:9f).

Niemand anders in de geschiedenis kan ook maar bij benadering beweren, dat hij het voorwerp was van zulke profetieën, behalve Jezus van Nazaret.

Het allermeest moet men zich verbazen over het feit, dat de kans op vervulling van slechts acht specifieke profetieën is één op de 100,000,000,000,000,000 zo stelde een pannel vast van wetenschappers van de American Scientific Affiliation. Zie Josh McDowell's New Evidence that Demands a Verdict. (Nelson, 1999), p. 164f. Zie ook een interview met Rev. Louis Lapides in "The Fingerprint Evidence: Did Jesus--and Jesus Alone--Match the Identity of the Messiah?" vermeld in Lee Strobel's The Case for Christ, (Zondervan, 1998), p.171f. Lapides is een Jood die overgegaan is van agnosticisme naar het geloof in Jezus Christus als de Messias die voorspeld was in het Oude Testament.

Archaeological evidence confirms the Bible. Photo from Israel. Copyrighted.

De archeologie bevestigt de betrouwbaarheid van de Bijbel. De welbekende archeoloog Nelson Glueck, schreef ergens,

"Het mag categorisch vaststaan, dat geen enkele archeologische vondst ooit in tegenspraak bleek met een bijbelse referentie."

Men heeft inscripties gevonden waaruit bleek dat Quirinius (Lucas 2:2) tweemaal gouverneur was van Syrië, en dus aan de macht was, toen Jezus werd geboren. Ook dat Caesar Augustus registratie beval voor belastingdoeleinden, die mensen zoals Jozef en Maria ontwortelden uit hun woningen (Lucas 2:3,4). Zie Sir William Ramsey, The Bearing of Recent Discoveries on the Trustworthiness of the New Testament. (Hodder and Stoughton, 1920), p.238f.

De verbazingwekkende accuratie in het boek Handelingen zette Ramsey er toe aan om Lucas te beschrijven als een "historicus van de eerste rang" [St. Paul the Traveler and Roman Citizen (Baker, 1949), pp. 3,4].

Easter, the Resurrection of Jesus.
Pasen, de opstanding van Jezus
Lees meer over Jezus Christus - Zijn dood en opstanding. Vragen beantwoord. Kinderactiviteiten. Waardevolle bronnen.

Pasen onderstreept de waarheid van Kerst. Het is gewoon zo, dat het Nieuwe Testament de opstanding van Jezus beschouwt als de belangrijkste positieve bevestiging van zijn claims (Acts 2:22-32). De volgende onvolledige lijst van onbetwistbare feiten "hebben een ding gemeen, ze wijzen naar de opstanding van Jezus met overstelpende waarschijnlijkheid" (A.M. Ramsey).

 • Jezus'dood door kruisiging maakte dat zijn discipelen radeloos waren en wanhopig. Toch, kort daarna, veranderde hun angst in vrijmoedigheid. Velen riskeerden hun leven, sommigen werden zelfs gedood of bedreigd met de dood omdat ze de boodschap proclameerden dat ze de opgestane Jezus hadden ontmoet.

 • Het algemeen toegankelijke graf te Jeruzalem werd leeg bevonden. Toch hebben noch de Joodse noch de Romeinse leiders het lichaam van Jezus tevoorschijn getoverd ondanks dat de motivatie daarvoor wel heel sterk was. Ze hebben het bericht van de discipelen ook nooit weerlegd.

 • Deze discipelen, die monotheïstische Joden waren en die gesneden beelden van de Almachtige afwezen, gingen Jezus, die onder hen als mens had gewandeld, als God aanbidden. Dit is bijzonder.

 • Diezelfde Joodse discipelen, die uitzagen naar een krachtige, militairachtige bevrijder om het Romeinse juk van hun volk af te werpen, zijn ertoe gekomen om hun lang geleden beloofde Messias te zien in deze man, die aan een vervloekt kruis was gestorven.

 • Ondanks ernstige oppositie van diverse kanten, verbreidde zich hun geloof door heel Israël en verder door het gehele Middellandse Zee gebied. Levens werden in positief opzicht veranderd. De wereld werd op zijn kop gezet.

De vroegere Britse rechter van het Hooggerechtshof, Sir Edward Clarke schreef…

"Voor mij is dit bewijs doorslaggevend…Ik heb ontelbare keren in het Hooggerechtshof uitspraken gedaan op grond van bewijsmateriaal dat bij lange na niet zo overtuigend was [als dat over Jezus' opstanding.]"
Wat doet Kerst er eigenlijk toe?

Doordat Jezus deze profetie vervulde, worden we eraan herinnerd, dat Jezus Christus het middelpunt is van Gods plan voor de wereld.

Zijn opstanding uit de dood is nog meer bewijs, dat Jezus Gods zoon is, die elke belofte waarmaakt. Jezus in een stal is niet een fabeltje. En omdat de boodschap van Kerst waar is, zijn ook de dingen die ermee verband houden van enorme waarde voor u.

Het houdt in, dat God de Zoon, in zijn grote liefde, naar de aarde kwam om zijn naam waar te maken, die luidt: "God redt!" Met andere woorden, zoals een moderne schrijver Hem eens noemde, Jezus is "God schiet te hulp om te redden!" Door Jezus' dood aan het kruis betaalde Hij voor uw en mijn zonden. Door zijn opstanding opende Hij de weg naar de hemel voor allen die Hem aanvaarden door geloof.

Jezus zei: "Wie [dat wil zeggen:“een ieder”] die de Zoon heeft, heeft het eeuwige leven" (Joh. 3:36). Door Jezus te aanvaarden wordt ook u een kind van God (Joh. 1:14), aanvaard de vergeving van zonden (Hand. 10:46), en wordt een nieuwe schepping (2 Kor.5:17). Uw toekomst wordt een leven van ontdekken wat zijn genadeplan voor u inhoudt (Ef. 1:18f).

Lange tijd geleden werd Hij in een kribbe gelegd. Maar Hij wil vandaag geboren worden in uw hart.(Openbaring 3:20). Ontvang in deze kersttijd de grootste gift, die ooit aan u gegeven kan worden. Open uw hart en laat Hem binnen, die in een stal werd geboren in alle eenvoud, die stierf aan een kruis uit liefde en die uit de doden opstond in kracht!

Hebt u al dit allerkostbaarste cadeau aanvaard? U kunt het nu doen.

Translation by: Josine
Auteur: Gary Jensen

Neem een beslissing, wat u zult doen met Jezus Christus…
 1. Aanvaard Hem - Ik wil Jezus' geschenk van eeuwig leven aanvaarden, maar ik weet niet hoe..
 2. Opnieuw toewijden - Ik ben gered, maar ik heb er niet naar geleefd. Ik wil mijn leven weer toewijden aan Christus.
  Zie onze “Tien tips voor nieuwe christenen en voor hen die al wat langer op weg zijn”.
 3. Verwerp Jezus - Ik aanvaard de consequenties van mijn besluit.
 4. Wacht - Ik heb nog wat vragen. Of e-mail ons.

  Lees hieronder…

Staat u sceptisch tegenover de claims van Jezus Christus en de ware betekenis van Kerst?

Staat u ervoor open? Hier volgen een paar dingen om over na te denken…


Was Jezus Christus een goed mens? Of was hij een slechterik? Was hij gestoord? Hij beweerde dat Hij God was, de almachtige schepper van het universum--de Alfa en de Omega. Wat voor een mens durft dit van zichzelf te zeggen? Een leugenaar? Een slecht mens? Een gek?Wat te zeggen over opstaan uit de dood? Hebt u er ooit wel over nagedacht wat het inhoudt, dat het Christendom de enige religie is, waarin gesteld wordt dat de leider ervan is opgestaan uit de dood?

Als Jezus' opstanding een leugen was, nep, of niet bewezen, waarom zouden dan twaalf mensen met gezond verstand (Jezus' discipelen) liever sterven dan herroepen wat ze, zoals ze zeiden, met eigen ogen gezien hadden?

Hoe wilt u het verklaren, dat Jezus in het publiek geëxecuteerd was, wat door alle daarbij aanwezigen werd verklaard, inclusief Romeinse soldaten, dat iedereen zag dat Hij begraven werd—en dat Hij daarna gezond en wel, lopend en pratend door duizenden gezien is? Realiseert u zich wel, dat hoogopgeleide wetgeleerden en wetenschappers de bewijzen hiervoor in detail hebben onderzocht om ook maar ergens een vinger tussen te krijgen om te kunnen concluderen dat deze claims niet deugen?Is de Bijbel een verkeerd boek? Als de Bijbel niet waar is, als hij veel leugens bevat, waarom wordt hij dan alom beschouwd als “het goede boek”?

Hoe kunt u realistisch de uitgebreide archeologische documentatie verklaren van Bijbelse verhalen, plaatsen en mensen?

Wat vindt u van de honderden verschillende leerboeken die zorgvuldig de waarheid en betrouwbaarheid van de Bijbel met documenten proberen aan te tonen? Nonsens? Flauwekul?

Waarom zijn zoveel grote denkers uit de geschiedenis gelovig geweest? Duizenden intelligente wetenschappers, in heden en verleden, waren mannen en vrouwen, die Christus hadden aanvaard en de Bijbel voor waar hielden. Wilt u suggereren, dat zoveel intelligente mensen het fout hadden?Veranderde levens - Hoe verklaart u het feit dat een ongetrouwde, betrekkelijk ongeleerde en onbereisde man, die op 33 jarige leeftijd stierf, tot op de huidige dag radikaal de levens en de gemeenschap veranderde? Als het allemaal stomweg bedrog was, hoe komt het dan dat zoveel slechte zelfzuchtige misdadige mensen, werkelijk veranderden in liefhebbende en opofferende mannen en vrouwen, door gewoon te doen wat Jezus hen leerde?Wat zegt de kansberekening? De kansen zijn 1 op 10 tot de 157ste macht dat slechts 48 oude profetieën vervuld worden in een persoon en op een plaats en tijd op aarde. 300 profetieëen zijn uitgekomen in Jezus Christus.Is het mogelijk, dat uw ongeloof eigenlijk onwil is om u aan God over te geven?Waarom zou ik een Christen worden, er zijn al zoveel schijnheiligen? Antwoord

Bovenstaande vragen zijn gehaald uit
44 Questions for the Not-Yet-a-Believer, AIIA Institute


Christmas herald horn. Photo copyrighted.

Antwoorden op vaak gestelde vragen…

Zoek antwoorden op veel andere vragen over de Bijbel en het Christendom

Neem een besluit wat te doen met Jezus Christus…
 1. Neem Jezus aan - Ik wil Jezus' geschenk van eeuwig leven aanvaarden, maar ik weet niet hoe..
 2. Verwerp Jezus - Ik geloof hier niets van. Ik ben nog steeds sceptisch.
 3. Hernieuwde toewijding - Ik ben gered, maar ik heb niet geleefd als een volgeling van Jezus Christus. Ik wil nu mijn leven weer opnieuw toewijden aan Hem.
  Zie onze "Tien tips voor pasbekeerden en christenen die al wat langer op de weg zijn".
 4. Wacht - Ik heb nog wat vragen. Of e-mail ons.
Lees over het echte verhaal van Kerst
van het begin af…
Read and hear - God's Story
Hert echte verhaal van Christus begint bij de aanvang der tijden. Uitgebeeld door de acteur Dean Jones, in Chronologische volgorde gepresenteerd. Geweldig mooi voor elke leeftijd.

God's Story Online home
[klik hier]


Jesus Christ: His Identity, Life, Death & Resurrection
Wat is de waarheid over Jezus Christus? Zijn identiteit, leven, dood en claims.

Is Jesus Christ the answer to your questions?
Wilt u weten hoe u gered kunt worden? Hebt u vragen over redding in Jezus Christus? Zie onze antwoorden afdeling.


 • Ben ik goed genoeg om naar de hemel te gaan? - Antwoord

 • Hoe kan ik vergeven worden en hoe kan ik mij vergeven voelen? - Antwoord

 • Als God mij vergeeft, telkens als ik Hem dat vraag, waarom voel ik me dan nog steeds schuldig? Antwoord

 • Als er zoveel denominaties en religies zijn, hoe kan ik dan weten wat waar en wat fout is? Antwoord

 • Waarom staan Christenen er op, dat men moet geloven in Jezus Christus alleen om gered te worden? Zijn alle religies niet in principe verschillende wegen naar dezelfde bestemming? - Antwoord

 • Bent u SCEPTISCH over de Bijbel? Zo ja, lees onze vragen om te overdenken.

 • Is er echt een plaats genoemd de "Hel"? Antwoord

 • Kan een gered persoon weer verloren gaan? Antwoord
  Kan een Christen in zo'n mate zondigen, dat hij zijn redding verliest en uiteindelijk toch beland in de poel des vuurs?

 • Hoe kan ik zeker zijn van mijn redding? - Antwoord

 • Goede werken (definitie) - Ga

 • Redding uit genade alleen, niet door onze werken (het verschil tussen Bijbels Christendom en de leerstellingen van de Rooms Katholieke kerk) - Ga

 • Kan een homo naar de hemel gaan? - Antwoord

 • Kunnen kleine kinderen tot Jezus komen om gered te worden? - Antwoord

 • Zekerheid van redding (definition) - Ga

 • Verlossing wat is dat? (definition) - Ga

 • Opnieuw geboren worden wat is dat? (definition) - Ga

 • Wat is de eeuwige bestemming van een kind dat sterft? Antwoord

 • Wat zijn een paar handreikingen vanuit de Bijbel over het sterven van een kind en de eeuwige bestemming?

 • Te oordelen naar al die huichelaars in de kerk, waarom zou ik een Christen willen worden? - Antwoord
Do Not Enter