Bekijk deze pagina in het: Engels (English)

Wie is…
Maria, moeder van Jezus

Greek: Μαρίας

Hebreeuws: מִרְיָ֛ם —transliteratie: Mirjam

Over

Maria was de vrouw van Jozef en de moeder van Jezus Christus, die in haar verwekt was door de Heilige Geest toen ze maagd was. Ze wordt vaak genoemd de ‘Maagd Maria’ hoewel nergens in de bijbel deze twee woorden bij elkaar staan als een echte naam (Matt. 2:11; Matt. 1:23; Luk. 1:27; Hand. 1:14).

Er is weinig bekend over haar persoonlijke geschiedenis. Haar stamboom staat vermeld in Luk. 3 (zie hieronder). Ze was uit de stam van Juda een rechtstreekse afstammelinge van David (Psalm 132:11; Luk. 1:32). Door haar huwelijk was ze familie van Elisabet, die een afstammelinge was van Aaron (Luk. 1:36).

Toen Maria in Nazaret woonde, bij haar ouders, voordat ze de vrouw werd van Jozef, kondigde de engel Gabriël haar aan, dat ze de moeder zou worden van de beloofde Messias (Luk. 1:35). Hierna ging ze haar nicht Elisabet, opzoeken die getrouwd was met Zacharias (waarschijnlijk in Jutta, Jozua 15:55; 21:16, in de buurt van Maon), op aanzienlijke afstand, ongeveer 100 mijl van Nazaret vandaan. Bij het binnenkomen werd ze onmiddellijk gegroet door Elisabet als de moeder van haar Heer. Elisabet begon meteen haar lofzang te zingen (Luk. 1:46-56; vergelijk 1 Sam. 2:1-10). Na drie maanden keerde Maria terug naar Nazaret, naar haar eigen huis.

Jozef werd op bovennatuurlijke wijze ingelicht (Matt. 1:18-25) over haar conditie en hij nam haar mee naar zijn eigen huis. Spoedig hierna kwam het bevel van keizer Augustus (Luk. 2:1) waarin stond, dat ze naar Betlehem (Micha 5:2), moesten gaan, ongeveer 80 of 90 mijl van Nazaret vandaan en toen ze daar waren zochten ze onderdak in een herberg of khan die bedoeld was voor vreemdelingen (Luk. 2:6,7). Maar aangezien de herberg overvol was, moest Maria zich terugtrekken in een plaats tussen het vee en daar bracht ze haar zoon ter wereld, die Jezus genoemd werd (Matt. 1:21), omdat Hij zijn volk zou redden van de zonden.

Hierna volgt het opdragen in de tempel, de vlucht naar Egypte, en het volgende jaar de terugkeer naar Nazaret, waar het gezin zich vestigde (Matt. 2). Daar heeft Maria, de vrouw van Jozef de timmerman, dertig jaar gewoond, bezig in haar eigen nederige omgeving, peinzend over de vreemde dingen die haar overkomen waren. Slechts één gebeurtenis is opgetekend over deze jaren, namelijk toen ze samen naar Jeruzalem gingen Jezus was toen twaalf jaar en zijn ouders raakten Hem kwijt. Ze vonden Hem tussen de geleerden in de tempel (Luk. 2:41-52). Misschien stierf Jozef in deze periode, want hij wordt verder niet meer genoemd.

Na het begin van de openbare bediening van onze Heer wordt er weinig aandacht meer geschonken aan Maria. Ze was bij de bruiloft in Kana. Anderhalf jaar later vinden we Maria in Kapernaüm (Matt. 12:46,48,49), waar Christus deze gedenkwaardige woorden sprak: "Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders en zusters? En hij strekte zijn hand uit naar zijn discipelen en zeide: 'Zie mijn moeder en mijn broeders!' De volgende keer, dat we wat van haar horen is bij het kruis met haar zuster Maria, en Maria Magdalena, en Salome, en andere vrouwen (Joh. 19:26). Vanaf dat uur nam Johannes haar bij zich in huis. Ze was bij de kleine groep in de opperkamer na de hemelvaart (Hand 1:14). Vanaf deze tijd verdwijnt ze volledig van het toneel. Het wanneer en hoe van haar dood is totaal onbekend.

Auteur: Matthew G. Easton, uitgave van Paul S. Taylor

Genealogie van Maria

Merk op dat het punt van divergentie tussen de Koninklijke Stamboom van Maria en Jozef is dat Joseph uit David's Son King Salomo kwam en Maria van David's zoon Nathan.

Maria ← Heli (Eli)MatthatLeviMelchiJanna (Jannai)JosephMattathiah (Mattathias)AmosNahum ← Esli ← Naggai ← MaathMattathiah (Mattathias)Semei (Semein)Joseph (Yosef/Josech)Judah (Juda, Joda) ← Joannas (Joanna)RhesaZerubbabelShealtielNeriMelchiAddiCosamElmodamErJose (Joshua, Jesus)Eliezer ← Jorim ← MatthatLeviSimeonJudahJoseph ← Jonan ← EliakimMelea ← Menan (Menna) ← Mattathah ← NathanKING DAVIDJesseObedBoazSalmonNahshonAmminadabRamHezronPerezJudahJacobIsaacABRAHAMTerahNahorSerug (Saruch)ReuPelegEberShelahCainanArphaxadShemNOAHLamechMethuselahEnochJaredMahalalel (Mahalaleel)CainanEnosh (Enos)SethADAM (gemaakt door God).

Maryia's vader was Heli (Eli) die een directe afstammeling van koning David was die Jezus het recht gaf om de Joodse troon te ascenderen, zowel door Maria als door de adoptie door zijn pleegvader, Jozef. Maria's genealogie wordt geleverd in Luke 3:23-38. Dr. Henry Morris legt uit hoe we weten dat deze genealogie Maryia’s is:

Joseph was clearly the son of Jacob (Matthew 1:16, so this verse [Luke 3:23—says “son of Heli”] should be understood to mean “son-in-law of Heli.” Thus, the genealogy of Christ in Luke is actually the genealogy of Mary, while Matthew gives that of Joseph. Actually, the word “son” is not in the original, so it would be legitimate to supply either “son” or “son-in-law” in this context. Since Matthew and Luke clearly record much common material, it is certain that neither one could unknowingly incorporate such a flagrant apparent mistake as the wrong genealogy in his record. As it is, however, the two genealogies show that both parents were descendants of DavidJoseph through Solomon (Matthew 1:7-15), thus inheriting the legal right to the throne of David, and Mary through Nathan (Luke 3:23-31), her line thus carrying the seed of David, since Solomon’s line had been refused the throne because of Jechoniah’s sin.” —Dr. Henry M. Morris, The Defender’s Study Bible, note for Luke 3:23 (Iowa Falls, Iowa: World Publishing, Inc., 1995).

Maria's andere kinderen

Jozes (Jozef), Jacobus, Judas, en Simon. Er waren ook zusters bij, maar die worden niet met name genoemd (Matt. 13:55-56; Mark 6:3).

Maria's andere zonen zijn Joses (Joseph), James, Judas (Judah, Jude—niet Judas Iscariot), en Simon (niet Simon Peter).

Er waren ook dochters, maar ze worden niet genoemd in de Schrift (Mattheüs 13: 55-56; 1:25; 12:47; Mark 6: 3; Luke 2: 7; Johannes 2:12; Handelingen 1:14).

Van Christus 'broers was de volgende oudste James (Mattheüs 13:55-56; Mark 6:3).

Andere verzen wijzen op het bestaan ​​van meer kinderen van Maria en Joseph (Matthew 1:25; 12:47; Luke 2:7; Johannes 2:12; Handelingen 1:14).

De Bijbel zegt dat de kinderen aanvankelijk sceptisch waren tegenover het ministerie van Christus (Mattheüs 12:46-50; Mark 3:31-35; Luke 8:19-21; Johannes 7:5). Dit werd later veranderd toen Jakobus persoonlijk het feit was van de opstanding van Christus of Death (1 Korinthiërs 15:7). James praat persoonlijk met Jezus na zijn opstanding (1 Korinthiërs 15:7) en werd een sterke gelovige en volgeling van Jezus, en uiteindelijk de leider van de Jeruzalem-kerk (1 Korinthiërs 9:5; Galaten 2:9). In Galaten 1:19, verwees Paulus naar James als een apostel, zoals hijzelf. James regeerde ook het ministerie van Paulus (Galaten 2: 1-10).

Jezus’ andere broers werden blijkbaar zendelingen (1 Korinthiërs 9:5).

Het lichaam van Christus werd niet geproduceerd door geslachtsgemeenschap

In tegenstelling tot zijn jongere broers en zusters, werd Jezus, de Christus, niet gemaakt door seksuele geslachtsgemeenschap met een man. De islam beweert dat christenen geloven dat Maria seks met God had. In werkelijkheid was de conceptie van Jezus Christus een speciaal en uniek wonder van de Heilige Geest.

Geneaologie

Maria was een rechtstreekse afstammelinge van koning David, wat Jezus het recht gaf om de Joodse troon te bestijgen, zowel door Maria als door adoptie door zijn pleegvader, Jozef. Maria's genealogie wordt vermeld in Luk. 3:23-38. Dr. Henry Morris verklaart deze genealogie in Lukas:

"Het is duidelijk, dat Jozef de zoon van Jacob was:(Matt. 1:16, dus als er in [Lukas 3:23 - wordt gesproken van 'de zoon van Eli') moet dat worden uitgelegd als 'schoonzoon van Eli.' De genealogie van Christus in Lucas is zodoende eigenlijk de afstamming van Maria, terwijl Matteüs de afkomst van Jozef geeft. Eigenlijk staat het woord zoon niet in het origineel, dus het is wetenschappelijk verantwoord om het woordje zoon te vervangen door schoonzoon in deze context. Aangezien Matteüs en Lucas duidelijk algemeen bekende feiten vermelden, staat het wel vast, dat zij beiden nooit zo maar zo'n flagrante vergissing konden maken om een verkeerde geneologie te geven in hun verslag. Het is dus duidelijk, dat beide ouders afstamden van David—Jozef door Salomo (Matt. 1:7-15), aldus had hij wettelijk recht op de troon van David en Maria door Nathan (Luk. 3:23-31), haar afstamming was dus uit het zaad van David, aangezien de geslachtslijn van Salomo verworpen was vanwege Jojakin's zonde" —Dr. Henry M. Morris, The Defender's Study Bible, note for Luke 3:23 (Iowa Falls, Iowa: World Publishing, Inc., 1995).

Ofschoon Jezus duidelijk gerelateerd was aan beide ouders (aan Maria doordat Hij uit haar werd geboren en aan Jozef door wettelijke adoptie), was Hij dan ook genetisch aan hen of aan zijn broers en zusters gerelateerd?

Duizenden jaren lang was elk kind geboren met een overgeërfde zondige natuur en zondig vlees (Rom. 8:3). Dit is het resultaat van de zonde van onze voorouders: Adam en Eva van wie we afstammen. Elke generatie (zonder uitzondering) heeft gezondigd (Rom. 3:23) en geeft die zondige natuur en de vloek van de dood door aan de volgende generatie (de Bijbelse leer van de erfzonde - Rom. 5:12-19). Er is slechts één uitzondering in de geschiedenis. Ofschoon Jezus in de baarmoeder van Maria groeide, zoals elk kind bij zijn moeder groeit, was hij verschillend van alle andere babies. Blijkbaar was Hij niet genetisch gerelateerd aan Maria of Jozef, want beiden hadden een zondige natuur geërfd. Jezus was zonder zonde en men mag vrij aannemen zonder genetische afwijking, aangezien Hij moest dienen als het vlekkeloze offerlam van God.

Aldus is noch de geest van Christus, noch zijn lichaam het resultaat van het DNA van het eitje van Maria of van het zaad van enige man. Beide zouden genetische fouten hebben bevat en een zondige natuur. Zoals de Bijbel ons leert was Jezus echt de tweede Adam. De eerste Adam was een speciale schepping van God (niet gerelateerd aan enig menselijk wezen), zo ook de tweede Adam. (Romeinen 5:12-19). Jezus was net zo volledig mens als de eerste Adam en evenals deze had Hij geen zondige natuur, geen erfzonde, geen zondig vlees, dat steeds weer generatie op generatie doorgegeven werd sinds de zondeval. Hij was absoluut puur en zonder zonde, vanaf de dag van Zijn geboorte. Hij moest zijn en was het Lam van God, zonder vlek of rimpel, offerlam voor onze zonden (Joh. 1:29). (Voor verdere uitleg zie: SCHEPPING EN DE MAAGDELIJKE GEBOORTE en TOEN GOD MENS WERD]

Auteur: Paul S. Taylor / Vertaling door: Josine

Maria’s DNA-deel van Jezus?

Veel protestanten hebben dit probleem niet zorgvuldig beschouwd. Kamerkatholieken hebben met name grote fouten gemaakt in zijn doctrines die Maria verhogen, een zondaar die door genade wordt gered, naar een zondeloze God moeder. Ze had de Heiland nodig als we allemaal doen.

“…álle mensen zijn ongehoorzaam aan God…” —Romeinen 3:23 BasisBijbel

Voorafgaand aan zijn incarnatie als de nederige baby Jezus in Bethlehem, was hij een goddelijke persoon in geestvorm, een deel van de drie-eenheid die God is. Hij wordt "het Woord" genoemd en hij bestond vóór de creatie van de wereld. In feite onthulde de apostel Johannes dat hij de persoon is van de Trinity die het universum heeft gemaakt (Johannes 1).

In het begin was het Woord er. Het Woord was bij God, en het Woord was God Zelf. In het begin was het Woord bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt. Werkelijk alles wat er is, bestaat doordat het Woord het heeft gemaakt. —Johannes 1:1-3 BasisBijbel

Onder de Joodse wet was Baby Jezus duidelijk de juridische zoon van Maria en Jozef, door te komen van haar baarmoeder (als een ander kind), en naar Jozef door wettelijke adoptie) onder gevestigde Joodse wetgeving. Beide ouders traceerden hun oorsprong naar King David; Dus Jezus (de Messias) was ook stevig een volledig juridische afstammeling van David en geboren uit een vrouw, zoals voorspelde profetie.

Er zijn belangrijke verschillen tussen baby Jezus en elk ander menselijk kind. Jezus werd geboren uit een maagd. Sinds de schepping van Adam, van het stof van de aarde en de daaropvolgende vorming van Eva van Adam's zijde, zijn al hun afstammelingen gecreëerd op het moment van conceptie. Elke nieuwe persoon, compleet met eeuwige ziel, begint wonderbaarlijk - vanwege goddelijk ontwerp - op het moment dat het DNA van een man en een vrouw combineert. (Zelfs engelen kunnen geen nieuwe zielen reproduceren en creëren; Wat een verrassend geschenk, de Schepper gaf aan Adam en Eva, en hun afstammelingen.)

De geest van Jezus bestond al in het verleden van de eeuwigheid - hij is God; Het is duidelijk dat zijn geest niet op aarde ontstond door seksuele DNA-combinatie, net als andere kinderen. Noch zijn lichaam. Het fysieke lichaam van de man Jezus moet een speciale creatie van God zijn geweest, geplaatst in de baarmoeder van Maria.

“…U heeft Mij een lichaam gegeven om te offeren.” —Hebreeën 10:5 BasisBijbel

Dit is de bijbelse doctrine van incarnatie en een zoon geboren door Maagd.

De wet van Mozes kon de vriendschap tussen God en de mensen niet herstellen. Dat was onmogelijk doordat de mensen de wet niet kúnnen gehoorzamen. Ze kunnen niet gehoorzamen, doordat het kwaad ín hen zit. Maar God kon de vriendschap wél herstellen. Daarvoor stuurde Hij zijn eigen Zoon. Zijn Zoon werd precies zo'n mens als wij zijn. Namelijk een mens van vlees en bloed die door het kwaad verleid kan worden. Zo is door een mens het kwaad overwonnen doordat Jezus altijd gehoorzaam was aan God. —Romeinen 8:3 BasisBijbel

For thousands of years, every human child has been born with an inherited corrupted flesh with its sinful nature) (Romans 8:3). This is the result of mankind’s sinful first parents, Adam and Eve, from whom we genetically descended. Each generation has sinned (Romans 3:23) and through reproduction passed on its sinful nature and the curse of death (spiritual and physical), to each succeeding generation.

This is the biblical doctrine of the fall of man and the imputation of sinthe Way of salvation, eternally separates us from God (Romans 5:12-19).

Maar ik zeg jullie, broeders en zusters: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. —1 Corinthiërs 15:50 BasisBijbel

Like Adam, Jesus was not physically derived from any previous human being. Both began as untainted special creations, without a sin nature or corrupted flesh and able to stand in God’s Holy presence. Jesus is just as fully human as Adam. Thus, Jesus is called the Second Adam (and the Last Adam—1 Corinthians 15:45-4). The Second Adam is the great solution humanity desperately needed (Romans 5:12-19).

Although Jesus grew in the womb of Mary, apparently in the same manner as any normal baby, His source was Divine—different from all other human babies. He could not be from the egg of Mary, for it, like all other cells of descendants of Adam, contained the inherited sin nature, corruption and the curse of death that is passed through our DNA—causing us all to be born spiritually dead and doomed to physical death.

Jesus is absolutely PURE and SINLESS. He had to be flawless, since His purpose in becoming a man was to serve as the spotless LAMB OF GOD, without blemish, a worthy sacrifice to pay for our sins (John 1:29).

Samenvattend lijkt het duidelijk dat de geest van Christus noch zijn lichaam niet het gevolg was van het DNA van Maria; Ze was een vaartuig (de gekozen afstammeling van David), maar niet de bron.

Zoals alle mensen, het DNA van Maria Hereditaire genetische defecten en ze was inherent een zondaar, zoals alle genetische afstammelingen van Adam.

Our Creator was incarnated (given a HOLY fetal human body) by the Holy Spirit and the power of the Father (Luke 1:35)—a body as human as Adam’s, before sin—totally pure and righteous. He grew and lived a sinless life and then died for our sins (satisfying the need for justice), and arose—defeating the penalty of eternal death for us and ulimately regain Paradise for His chosen people.

Zo geweldig is onze Schepper en Verlosser!

Zie ook